Plébániai hirdetés, 2017. szeptember 10.

Évközi 23. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, Szűz Mária szent neve
Szerda, Aranyszájú St. János
Csütörtök, A szent kereszt felmagasztalása
Péntek, Fájdalmas Szűzanya
Szombat, St. Kornél pápa és St. Ciprián püspök

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Horváth Imre, neje Magyar Mária, lányuk Mária,
családtagok
Szerda, 19 ó. A Simon, a Pánczél és a Süveges család + tagjai
Szombat, 19 ó. + Robotka Imre, neje Urbanics Eszter
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Szűz Mária szent neve
XI. Ince pápa rendelte el ezt az ünnepet annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek legyőzték a törököket Bécs alatt. Ez a győzelem indította meg Magyarország felszabadítását a 150 évig tartó török uralom alól. Az 1970-es katolikus naptárreform eltörölte ezt az ünnepet, de magyar és német területen tovább engedélyezte.

A szent kereszt felmagasztalása
Szent Ilona császárnő – Nagy Konstantin császár anyja – 335-ben megtalálta Jeruzsálemben Jézus keresztjét. Szeptember 14-én mutatták meg ünnepélyesen a népnek: felemelték, felmagasztalták. Nagy Konstantin császár szüntette be 313-ban a véres keresztényüldözést (Milánói Ediktum), s maga is keresztény hitre tért.

A fájdalmas Szűzanya emléknapja összefügg a kereszttel, de ide tartoznak életének többi fájdalmas eseményei is: a betlehemi istálló, az egyiptomi menekülés, a 12 éves Jézus elveszése, aggasztó hírek Jézusról a nyilvános működése során (a fiad megőrült, Mk.3.), Jézus kereszthalála, temetése.

Aranyszájú St. János 344-407
Antiochiában született, gazdag katona-családban. 18 éves korában keresztelkedett meg. Kiváló szónok volt. A császár úgy gondolta, János emelni fogja az udvar fényét tehetségével, ezért a konstantinápolyi püspöki székbe emelték, s egész Kis-Ázsiának prímása lett. Szociális intézményeket alapított. A szentmise menete, szerkezete – amely máig él nálunk is – az ő nevéhez fűződik. Keményen harcolt az eretnekek ellen, de a császári udvarnak is nyíltan szemére vetette a fényűző életmódot. Egyre több ellensége lett a császári udvarban is és egyháziak részéről is. Rangjától megfosztották, száműzték. Száműzetésben halt meg. A nép azonban nem felejtette el Jánost. A császár fia és lánya hozatta haza maradványait, halála után 31 évvel, s bocsánatot kértek szüleik gonoszságáért.

Szent Kornél pápa. 251-253. A keresztényüldözések idején vagyunk, amely Jézus korától a 4. század elejéig (313) tartott. Némelyek meginogtak, amikor a halállal néztek szembe és megtagadták hitüket. Döntést kellett hozni arról, hogy a hittagadók visszafogadhatók-e az Egyházba. Kornél a visszafogadás mellett döntött, hiszen megtérő bűnösökről van szó. A hittagadás mellett a gyilkosságot és a házasságtörést tartották kapitális bűnnek. Kornél Gallus, pogány császár száműzetésében halt meg.

Szent Ciprián püspök. 200-258. Karthágó-ban (Észak-Afrika) született, vagyonos család gyermekeként. 48 éves korában keresztelkedett meg, s innentől sok olvasmányai közül az Biblia maradt az egyetlen. Karthágó püspöke lett, s nagy keresztény tartomány tartozott irányítása alá. Egyetértett Kornél pápával, hogy a hittagadásból megtérteket vissza kell venni az Egyházba. Több püspök ezzel erősen ellenkezett, amiből heves viták kerekedtek. Ciprián zsinatot hívott össze és kénytelen volt kiközösíteni az Egyházból a két leghangosabb püspököt. Decius császár elhatározta, hogy kiírt minden keresztényt és tömeges letartóztatások következtek. Jött ráadásként a két évig dúló pestisjárvány, sokan meghatlak; a pogányok úgy vélték, hogy a keresztények miatt jön a városra a vész. Cipriánt oroszlánok elé akarták dobni. Valerianus császár üldözése idején száműzték Cipriánt, majd lefejezték. Egyike az Ősegyház azon püspökeinek, akiről sok feljegyzés maradt.


Plébániai hirdetés, 2017. szeptember 3.

Évközi 22. vasárnap
VENI SANCTE a tanév kezdete alkalmából

ÜNNEPEK:
Csütörtök, A kassai szent vértanúk, Márk, István, Menyhért
Péntek, Kisboldogasszony Szűz Mária születése

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Nagy Ágnes szeptember 10-én lett volna 35 éves
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Augusztus 23-án és 24-én Faragó Feri lefestette a toronyablakok zsaludeszkáit, majd felszereltük a műanyaghálókat a toronyablakokra; amely a verebeket is kizárja. A hálók rögzítéséhez lécekre volt szükség, amiket az OLGA FA-KER Kft. ajándékaba adott; köszönjük! – és köszönjük Ferinek is a munkáját!
Gyöngybaglyok részére fadobozt helyezünk el a torony keleti zsaluablakához, szakember útmutatásával. A baglyok csak a dobozba tudnak bemenni.
*
Márk, István és Menyhért szent vértanúk
a protestáns-katolikus vallási villongásoknak lettek áldozatai Kassán, 1619-ben. A várost Rákóczi György csapata foglalta el, aki Bethlen vezére volt. A három papot a protestáns vallásra akarták kényszeríteni, majd megkínozták őket és testüket a szennygödörbe dobták; Menyhért még élve került a gödörbe, de azokat is megöldösték, akik segíthettek volna rajtuk. II. János Pál pápa 1995-ben avatta őket szentté, szlovákiai látogatása során.


Plébániai hirdetés, 2017. augusztus 27.

Évközi 21. vasárnap
ÚJ KENYÉR, GYÜMÖLCSÖK MEGÁLDÁSA

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Ágoston püspök
Kedd, Keresztelő St. János vértanúsága

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Wéber László, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. A Mechler család + tagjai
VENI SANCTE a tanév kezdete alkalmából

*

St. Ágoston, 354 – 430.
Afrikában született, a mai Algéria területén, kisbirtokos római családban. Apja kicsapongó életű, pogány volt – szentéletű, keresztény feleségének, Mónikának fájdalmára. A jó eszű Ágoston fiatal korában apja kicsapongó életmódját követte. Megtérése után életének erre a szakaszára így emlékezett vissza: Aranypohár voltam, de üres. Szent Ambrus keresztelte meg Milánóban. Anyja, aki éveken keresztül imádkozott és könnyezett érte, ezután hamarosan meghalt. Ágoston visszament Afrikába és Hippo püspöke lett. Munkálkodásával a nagy egyházatyák sorába emelkedett. Sokat írt; a Vallomások című könyve ma is közkézen forog.
Két mondat gondolataiból:
Nyugtalan a szívünk-lelkünk, míg tebenned meg nem nyugszik, Istenünk.
Isten olyan, mint az orvos: nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami gyógyulásához szükséges.

*

A tokodi harangok felirata (nagyság szerint csökkenő sorrendben):

I. harang:
KRISZTUSNAK AZ IGAZSÁG A SZERETET ÉS A BÉKE KIRÁLYÁNAK IMÁDÁSÁRA A TOKODI PLÉBÁNIA HÍVEINEK ÖRÖK EMLÉKÜL ADOMÁNYOZTA DR. TOMA IMRE A KÖZSÉG ELSŐ PLÉBÁNOSA TOKOD 1928
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPEST
Az I. harang másik oldalán:
HA PEDIG AZ Ő SZAVÁT HALLJÁTOK MEG NE KEMÉNYÍTSÉTEK SZÍVETEKET 94. ZSOLTÁR

II. harang:
NAGY BOLDOGASSZONY TISZTELETÉRE ÚJRAÖNTVE BOLDOGASSZONY ÉVÉBEN TOKOD 1948
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RAFAEL RÁKOSPALOTÁN

III. harang:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT JÓZSEFNEK A KERESZTÉNY MUNKÁS CSALÁDOK ÉS A HALDOKLÓK PÁRTFOGÓJÁNAK TISZTELETÉRE FELAJÁNLOTTA ÖZV. VÍGH ISTVÁNNÉ SZÜLETETT ERZSÉBET TOKOD 1928
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN

IV. harang (lélek-harang):
A.1923.D HARANGMŰVEK RT. ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN F. W. RINEKER ÁLTAL N. 4760
VÉDD HÍVEIDET TOKOD 1923

A tokodi harangok
átmérője (pontosan), cm súlya (hozzávetőlegesen) kg
I. 92 600
II. 78 400
III. 62 250
IV. 35 60


Plébániai hirdetés, 2017. augusztus 20.

Évközi 20. vasárnap
SZENT ISTVÁN KIRÁLY

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. X. Pius pápa
Kedd, Szűz Mária királynő
Csütörtök, St. Berttalan apostol
Vasárnap, Hálaadás a terménybetakarításért

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Kovács László, neje Süveges Erzsébet, gyermekeik
Julianna és László
Szerda, 16 ó. + Bandi, Margit, István
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. ÚJ KENYÉR, GYÜMÖLCSÖK MEGÁLDÁSA
*
Szent István király
Született 970-ben Esztergomban; meghalt 1038-ban Székesfehérvárott. Királyságának ideje: 997 – 1038. Apja Géza nagyfejedelem, anyja Sarolt, az erdélyi gyula leánya. A krisztusi hitre és életre szent Adalbert prágai püspök tanította; a keresztségben a Vajk helyett az István nevet vette fel, az egyház első vértanúja nevét.
995-ben házasságot kötött Bajor Gizella hercegnővel, aki II. Henrik császár testvére volt.
Apja halála után, 997-ben, átvette az ország vezetését. II. Szilveszter pápától kért és kapott királyi koronát; 1000 karácsonyán koronázták meg Esztergomban. A pápa halotta hírét István vallásos buzgóságának és azt a dicsérő megjegyzést tette: Én csak apostoli vagyok, ő azonban valóságos apostol.
A pogány magyar népet keresztény hitre térítette. Harcolnia kellett eközben az ősi pogány vallást védő vezérekkel (Koppány), akik felett győzedelmeskedett. Elrendelte, hogy minden tíz falú építsen egy templomot, s ezeket kézzel másolt misekönyvekkel látta el. Kedvelte a szerzeteseket, akik nemcsak a vallásra, hanem a letelepedett élet dolgaira is tanították a népet. Mindenféle nációt befogadott, de gondja volt arra, hogy az ország független maradjon Nyugattól is, Kelettől is. Fia, Imre herceg, 24 éves korában meghalt, így István a koronáját, népét, Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Szent László király avatta szentté 1083-ban, Imre herceggel és Gellért püspökkel együtt. Megmaradt koronája és jobb-keze.


Plébániai hirdetés, 2017. augusztus 6.

Évközi 18. vasárnap
Mise után MEGEMLÉKEZÉS AZ ELHUNYT BÁNYÁSZOKRÓL a St. Borbála szobornál

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Domonkos
Szerda, Edit Stein vértanú
Csütörtök, St. Lőrinc vértanú
Péntek, St. Klára

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + István, Etelka és gyermekeik
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Juhász Ferenc, neje Tokodi Ilona, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó.
*
1942 július utolsó péntekén több, mint ötven szénbányász halt meg az Erzsébet-aknai sújtólég-robbanásban. A harminchét tokodi vájárt augusztus első vasárnapján temették el. Erre emlékezünk évente augusztus 1. vasárnapján; de alkalom ez a nap arra is, hogy tisztelegjünk a még élő bányászok előtt, s a többi elhunyt bányászt is Isten kezébe ajánljuk, St. Borbála közbenjárását kérve értük. Együtt érzünk azokkal a családokkal, akikben sebek szakadnak fel ilyenkor.

*

A magyarországi 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus titkársága pályázatot írt ki az eseményt díszítő himnusz megírására. Az érdeklődők tájékozódhatnak erről az Új Ember kat. hetilap 2017 07.23. számában, valamint a Neten.
Ilyen esemény nálunk 1938-ban volt. Az akkorra írt himnuszt ma is énekeljük: Győzelemről énekeljen… (Hozsanna 280/B számú ének).

*

Szent Domonkos, 1170-1221. Rendalapító. A prédikáló-tanító és kolduló rend ez időben főképpen a tév-tanítók (eretnekek) ellen küzdött. Nagy Szent Albert (Albertus Magnus) és Aquinoi Szent Tamás is a Domonkosok rendjébe tartozott. Ma a világban hatszáznál több kolostoruk van, több ezer rendtaggal.
—————–
Szent Edit Stein, 1891-1942. Lengyel zsidó család gyermeke; tizenegyen voltak testvérek. A jó eszű Edit egyetemi doktorátust szerzett filozófiából. Kezdetben közömbös volt mindenféle vallás iránt, majd Ngy St.Teréz írásainak hatására 1922-ben megkeresztelkedett és nagy buzgalommal kötődött Jézus Krisztushoz. Nyelveket tanított, filozófiai munkákat írt, de visszavonultságra vágyakozása miatt a Sarutlan Karmeliták rendjébe lépett, ahová egyik lánytestvére is követte. A zsidóüldözések alatt elfogták őket, Auschwitzban gázzal kivégezték, testüket elégették. Edit tudatosan vállalta a halált. II. János Pál pápa avatta szentté 1998-ban.
—————–
Szent Lőrinc diakonus. 258-ban halt vértanúhalált Rómában; tüzes vason égették halálra. Mivel a Rómabeli egyház vagyonkezelője volt, a pogány városi prefektus az egyház vagyonának átadását követelte tőle. Lőrinc erre három napot kért, aztán eléje vezetett egy sereg nyomorult embert, éhezőket, sántákat, bénákat, vakokat: Íme, itt vannak az egyház kincsei! A bíró erre nagyon megsértődött és nyomban átadta Lőrincet a hóhérnak. A nép az augusztusi hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyei-nek nevezte el.
– – – – – – – – – – – –

St. Klára, 1193 – 1253.
A Klarisszák rendjének alapítója. Árpád-házi St. Erzsébet és Assisi St. Ferenc kortársa. Ferenc prédikációit hallgatva, szeretett volna a ferencesek rendjébe lépni. Egy rokona kíséretében megszökött otthonról és jelentkezett Ferencnél. Nő létére nem volt lehetséges a férfiak rendjébe lépni. Szülei ellenezték Klára kolostorba vonulását és utána mentek, hogy hazavigyék. Ferenc Klárát és társait Assisi mellett telepítette le, itt alakult meg a ferences apácák első kolostora, amelyet Klára vezetett, haláláig. Élete utolsó kilenc évét ágyban fekvő betegként szenvedte el. Halála után két évvel már szentté avatták.


Plébániai hirdetés, 2017. július 30.

Évközi 17. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Loyolai St. Ignác
Kedd, Ligouri St. Alfonz
Péntek, Vienney St. János
Vasárnap, Jézus színeváltozása

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Csak temetési mise a 15 órai temetés után
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Tillmann Máté, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. + Süveges Flórián, neje Süveges Ilona,
testvérek, nagyszülők
Mise után MEGEMLÉKEZÉS AZ ELHUNYT BÁNYÁSZOKRÓL a St. Borbála szobornál
*
1942 július utolsó péntekén több, mint ötven szénbányász halt meg az Erzsébet-aknai sújtólég-robbanásban. A harminchét tokodi vájárt augusztus első vasárnapján temették el. Erre emlékezünk évente augusztus 1. vasárnapján; de alkalom ez a nap arra is, hogy tisztelegjünk a még élő bányászok előtt, s a többi elhunyt bányászt is Isten kezébe ajánljuk, St. Borbála közbenjárását kérve értük. Együtt érzünk azokkal a családokkal, akikben sebek szakadnak fel ilyenkor.

*
A magyarországi 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus titkársága pályázatot írt ki az eseményt díszítő himnusz megírására. Az érdeklődők tájékozódhatnak erről az Új Ember kat. hetilap 2017 07.23. számában, valamint a Neten.
Ilyen esemény nálunk 1938-ban volt. Az akkorra írt himnuszt ma is énekeljük: Győzelemről énekeljen… (Hozsanna 280/B számú ének).

*

Loyolai St. Ignác, 1491 – 1556.
A Jezsuita Rend alapítója.
Tizenketten voltak testvérek, Ignác volt az utolsó. Egy spanyol nagyúr apródja lett; kezdetben nemigen foglalkozott a vallással. A francia-spanyol örökösödési háborúban egy ágyúgolyó megsebesítette a lábát, hosszú kórház ápolásra szorult. Unalmában a szentek életét olvasgatta, s ez megváltoztatta belső világát. Manrézában megírta a Lelkigyakorlatok c. könyvét, majd mint koldus, Rómába és a Szentföldre zarándokolt. Visszatérte után másokkal is meg akarta osztani vallási élményeit, ami miatt az inkvizíció kétszer is bebörtönözte. Párizsban hatan csatlakoztak hozzá és elhatározták, hogy Isten dicsőségének szentelik életüket. A pápa jóváhagyta működésüket, s a Jézus Társasága (Societas Jesu – SJ.) nevet vették fel. A rend gyorsan elterjedt. Tagjaiktól magas szintű képzettséget követeltek. Nagy részt vállaltak a távolkeleti missziókban. Jelesebb magyar jezsuiták: Pázmány Péter bíboros, Káldi György bibliafordító, Godecz Menyhért és Pongrácz István kassai vértanúk, Hell Miksa csillagász, Sajnovits János nyelvész csillagász. A francia Teilhard de Chardin (e: tejár de sárden) – mintegy második Aquinoi Tamás – szintézist hozott létre Jézus Krisztus és az újkori tudomány által megfogalmazott világ között a 20. században; műveit Rezek Román magyar bencés fordította magyarra.

Ligouri St. Alfonz. Az olaszországi Marianellában született 1696-ban. Elhagyja az ügyvédi pályát, 30 éves korában pappá szentelik. Súlyos betegségét gyógyítandó a hegyekbe megy, s ott meglátja a pásztorok és földművesek vallási elmaradottságát; támogatásukra megalapítja a Redemptorista rendet. Már öreg és beteg volt, amikor Ligour püspökévé nevezték ki. A pápa azt mondta, betegágyból is jól teszi a dolgát. Végül visszament rendjébe és 91 éves korában halt meg.

Vienney St. János. A franciaországi Dardilly-ben született 1786-ban. Gyenge fejűnek tartották; amit nagy nehezen megtanult, hamar elfelejtette. Plébánosa megsejtett benne valamit, besegítette a papnevelő intézetbe, de nem haladt a tanulásban. Csak a plébános kitartó nyomására szentelték pappá. A püspök egy Ars nevű, eldugott falucskába küldte, hogy ne nagyon legyen szem előtt. Támogató plébánosának jó volt a sejtése, mert Isten látnoki és csodatevői erővel halmozta el Jánost. Megkapta a lélekbe-látás adományát, ezért gyóntatásai és egyszerű beszédei nagy hatásúak voltak. Ars hamarosan a franciák és külföldiek zarándokhelye lett. Egy neves párizsi szónok azt mondta róla: Az én prédikációm után az emberek színházba, az arsi plébános beszéde után gyónni mennek. 73 évet élt. Isten dicsősége ragyogott át életén.


Plébániai hirdetés, 2017. július 23.

Évközi 16. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Árpád-ház St. Kinga
Kedd, St. Jakab apostol
Szerda, St. Joakim és Anna Szűz Mária szülei
Szombat, St. Márta

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. + Simon József, neje Panni néni, fiuk József
Szombat, 19 ó. + Kelemen Nándor és szülők
Vasárnap, fél 9 ó.

*
A magyarországi 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus titkársága pályázatot írt ki az eseményt díszítő himnusz megírására. Az érdeklődők tájékozódhatnak erről az Új Ember kat. hetilap 2017 07.23. számában, valamint a Neten.
Ilyen esemény nálunk 1938-ban volt. Az akkorra írt himnuszt ma is énekeljük: Győzelemről énekeljen… (Hozsanna 280/B számú ének).

*
Szent Kinga, 1224 – 1292
IV. Béla magyar király elsőszülött leánya /Margit és Jolán előtt/. Boleslaw, lengyel királyhoz ment férjhez. Mindketten sokat jótékonykodtak. A tatárok – Magyarország után – Lengyelországot is végig rabolták, Kingáéknak is menekülniük kellett, akárcsak apjáéknak korábban a magyar földön. Hazalátogatásakor apja neki ajándékozta az egyik máramarosi sóbányát, amelynek főaknáját Kingáról nevezték el Kunigundának. Férje temetésén /1279/ már a klarissza apácák ruháját viselte. Abba a zárdába vonult, amelyet korábban férjével együtt építettek. Vele tartott a szintén özvegységre jutott húga, Jolán is. A kolostort egy újabb tatárbetörés után újjá kellett építeniük. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá-, II. János Pál pedig 1999-ben szentté avatta.


Plébániai hirdetés, 2017. július 16.

Évközi 15. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Hedvig királynő
Szombat, St. Mária Magdolna

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Varga József, neje Bors Róza, lányuk Rozália
Vasárnap, fél 9 ó. +Papp Ferenc, neje Pánczél Ilona, fiuk Zoltán

*

Szent Hedvig /1373-1399, élt 26 évet/. Nagy Lajos magyar és lengyel király leánya. Lajos halála után Mária nevű leánya örökölte a magyar-, Hedvig pedig a lengyel trónt. Hedviget 1384-ben koronázták meg Krakkóban. A litván királlyal kötött házasságot, aki – megkeresztelkedése után – II. Ulászló néven került a lengyel trónra. A litvánok megtérítése végett a királyi pár megalapította a vilniusi püspökséget. Sok jótéteményéért Hedviget a lengyelek halálától kezdve tisztelték – Jadwiga-ként emlegetik -, bár csak 1997-ben avatta szentté II. János Pál pápa.

*

Mária Magdolna. Jézus kortársa, az Újszövetség első szentjei közé tartozik és azon asszonyok közé, akik vagyonukból gondoskodtak Jézusról és tanítványairól (Lk. 8). Ott állt Jézus keresztje mellett és részt vett temetésén (Mk. 15). A feltámadás vasárnapján Jézus sírjánál sírdogált és a kertésznek vélte a neki megjelenő Jézust (Jn. 20), majd sietett a hírrel az apostolokhoz: Láttam az Urat.


Plébániai hirdetés, 2017. július 9.

Évközi 14. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Benedek, Európa védőszentje
Szombat, St. Bonaventura püspök egyháztanító

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Papp István, neje Simon Ilona
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.

*

Szent Benedek 480 – 547
A nyugati szerzetesség megalapítója.
Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Róma ekkor a hanyatlás állapotában volt; azt mondogatták: Aki nem akarja elveszíteni keresztény vallását, meneküljön Rómából. Benedek is egy barlangba menekült és éveken keresztül ott élt. Meghívták az egyik kolostor apátjának, de amikor rendet próbált teremteni a szerzetesek között, meg akarták mérgezni. Visszament a barlangba, de hamarosan remeték serege vette körül. Kolostorokat épített és szabályzatot írt. A Montecassino kolostor (Rómától nem messze) lett később a bencések anyaháza. Jelszavuk: imádkozz és dolgozz. A bencések élenjárói voltak az európai kultúra fejlesztésének. Megtérítették az angolszászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat; mesterségeket, építészetet, földművelést, betűvetést stb. tanítottak. Géza fejedelem 996-ban telepítette őket Szent Márton hegyére (Pannonhalma). Adalbert és Gellért szent püspökök is bencések voltak.

*
Szent Bonaventura, 1217 – 1274
Súlyos gyermekkori betegségéből Assisi St. Ferenc gyógyította ki és ő adta neki a Bonaventura nevet, a János helyett. A párizsi egyetemen együtt tanult Aquinoi St. Tamással, s itt lépett a ferencesek rendjébe, majd a rend vezetője lett. Tamáshoz hasonló nagy elme volt, az utókor a szeráfi doktor címmel tűntette ki. A hagyományos bencés szellem mellett megjelent ferences szellemet egymáshoz simította az arany középút alkalmazásával. A II. Lyoni Zsinaton része volt abban, hogy létrejött a görögökkel az unió. Aquinoi St. Tamás dogmatikus-, Bonaventura misztikus beállítottságú volt; a különféle emberek együttműködésükkel a közösség javára egészítik ki egymást. Halála után néhány évre már szentté avatták.

*
Itt a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz, – ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz, – fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,- kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást, – rendesen beszélj, válogatott szavakat használj, – otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel ,- társaságban illetlen a telefonodba temetkezni, – menj haza, amikorra megígérted, – építs, alkoss és ne rombolj, – figyelmesen, szabályosan közlekedj, – játék közben légy türelmes, – mozogj sokat, – kimelegedett testtel ne ugorj vízbe, – segíts otthon, – legalább egy könyvet olvass el a nyáron, – kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet, – ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj, – ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat, – védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat, ne tépdesd a növényeket, – a zenetanulók minden nap gyakoroljanak, – légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben, – az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen, – látogasd meg idős, beteg rokonaidat, – köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!


Plébániai hirdetés, 2017. július 2.

Évközi 13. vasárnap
PÉTER-FILLÉR GYÜJTÉS

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Tamás apostol

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + István, szülei, testvérei
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Papp Sándor, szülei, testvérei

*

Itt a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz, – ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,- kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást, – rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel ,- társaságban illetlen a telefonodba temetkezni, – menj haza, amikorra megígérted, – építs, alkoss és ne rombolj, – figyelmesen, szabályosan közlekedj, – játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat, – kimelegedett testtel ne ugorj vízbe, – segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron, – kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet, – ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat, ne tépdesd a növényeket, – a zenetanulók minden nap gyakoroljanak, – légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben, – az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!

Kisbolygók Nemzetközi Napja (II. rész)
Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) jóváhagyta a Kisbolygók Nemzetközi Napját és június 30-ra tette. Ez évben (2017) lesz először megtartva, amihez ezúton mi is csatlakozunk.
A kisbolygók azért érdemesek figyelmünkre, mert veszélyesek lehetnek ránk nézve, Földbe ütközésük által; egy néhány kilométeres kődarab milliós várost képes elpusztítani. Mintha nem lenne elég bajunk egymással, meg a rákkal, meg a vírusokkal…, még ezek is veszélyeztetnek minket.

Naprendszernek nevezik a Napot és a körülötte keringő égitesteket. Itt van a mi otthonunk, a Föld is. A keringési pályák ellipszisek, ezért kerül a Föld évente napközelbe, majd naptávolba (hogy pedig nyár nem akkor van, amikor a Föld napközelben van, hanem éppen fordítva, annak magyarázata a Föld forgástengelyének dőlése). A testek keringése nyugatról keletre történik. Az egész úgy néz ki, mint egy lapos korong; a bolygók és a kisebb testek nagyrésze egy kb. 6 fokos szélességű sávba van rendeződve az ekliptika mentén (ekliptika: a Nap látszólagos égi pályája).
A kisbolygó övezet a Mars és a Jupiter pályája között van (1.8 – 3.2 CsE között). Eddig több, mint 250 Föld-súroló kisbolygót azonosítottak. Föld-súrolóknak nevezik azokat, amelyek 1.3 CsE -nél közelebb kerülnek a Naphoz ( a Föld 1 CsE-re kering a Naptól; 1 Csillagászati Egység 150 millió km). A kisbolygó övezetben legalább másfél millió 1 km-nél nagyobb kődarab kering.
2011-ben 325 ezer km-re közelítette meg a Földet a 2005YU25 katalógus-jelű, 400 méteres aszteroida, vagyis Hold távolságán belül haladt el. 1976-ban volt hasonló jelenség, és a pálya-számítások szerint 2028-ban várható újabb, de lehetnek meglepetések is, minthogy a pálya-módosulásokat nem lehet előre látni.
Nemcsak a kisbolygó övezetből érkezhetnek vendégeink, hanem a Naprendszer távolabbi tartományaiból is, a Plútón túli un. Kuiper övezetből és a még távolabbi Oort-felhőből. Ezek már oly messze vannak, hogy műszereinkkel nem vizsgálhatók, de érkeznek belőlük hírhozók üstökösök formájában.
A média hajlamos pánikkeltésre. Az amerikaiak egy aszteroidás rémhír bedobásakor kiürítették az élelmiszer üzleteket, hogy feltöltsék hűtőszekrényeiket. Ne kövessük őket! Ha baj van, hiába van tele a hűtőszekrény. A természet erőinek mozgása nincs tekintettel az életre, az emberre sem. Isten azért adott eszet, hogy odafigyeljünk az eseményekre és elkerüljük a veszélyes helyzeteket.