Szent márton templom

Tokod

aktuális hirdetések

Nagyböjt 5. vasárnapja

2023. március 26.


Ünnepek: 
Március 27. (hétfő) -Szent Rupert
Március 30. (csütörtök) -Climacus Szent János
Március 31. (péntek) -Szent Ámosz, Szent Benjamin
Április 2. (vasárnap) -Virágvasárnap


Miserend: 
Hétfő, 17 ó.
Szerda, 17 ó.
Vasárnap, 10 ó.
Péntekenként keresztút van 17 órától. 

Tokod- Üveggyári  Szent Margit kápolna--> szentmisék rendje:
Szombatonként van szentmise 17 órakor
(októbertől- márciusig)
18 órakor (áprilistól -szeptemberig)

Rendelt/ünnepi misék:
2023.III.26.  A Szlávik család tagjaiért 
2023.IV.2. 10 ó. Tillmann Máténéért /Muszela Ilonáért/ és szüleiért
2023.IV.3. 17 ó. Tisztítótűzben szenvedő lelkekért, valamint Pió atya és Szent József tiszteletére
2023.IV.5. 17 ó. Kerti Istvánért és nejéért /Mezősi Máriáért/
2023.IV.8.  17 ó. Nagy Ágnesért
2023.IV.9. 10 ó. Pánczél Sándorért és Szabó Ilonáért


Hirdetmény:
2021 tavaszán meghirdetett pályázaton 15 millió Ft támogatást nyertünk a templomhomlokzat felújítására. Az előzetes kalkulációk alapján a fent jelölt munkálatoknak mintegy 23.000.000 millió Ft-os költsége becsülhető előre. Tokod Nagyközség Önkormányzata a 2023. évi költségvetési rendeletében foglaltak alapján a projekt megvalósulását 5.000.000 Ft-os összeggel támogatja. Ezek alapján a vakolatfelújítási és színezési munkálatok tényleges megvalósításához további mintegy 3.000.000 Ft-ra van szükségünk, amely fedezet rendelkezésre állásához kérjük a tokodi római katolikus egyházközösség tagjait, illetve valamennyi támogató szándékú tokodi polgártársunkat. A hiányzó, hozzávetőlegesen 3.000.000 Ft-os összeg összegyűjtéséhez a legapróbb adomány is hozzájárul, már 100 Ft adomány is egy apró lépés lehet afelé, hogy 2023-ban a templom felújítása megvalósuljon. Adományaikat a következő számlaszámra utalhatják:
Tokodi Szent Márton plébánia
CIB bank – 10700361-72428870-51100005
Közleménybe kötelezően szükséges feltüntetni: „Templom felújítására”


A készpénzben szánt adományokat a templomban található adománygyűjtő dobozba is elhelyezhetik, vagy a vasárnapi mise előtt/után átadhatják az egyháztestület számára.

*
Útravaló – 2023. március 26.
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.
Feketevasárnap – így hívja ezt a napot a régi magyar nyelv, mert amikor még nem a szenvedő, hanem a dicsőségesen uralkodó vagy főpapként ábrázolt Krisztus, illetve ennek jeleként drágagyöngyök borították a keresztfát, a nagypénteki leleplezésig a gyász szimbólumával, fekete, később lila lepellel fedték el azokat. A fekete kendő bűneink sötétségét jelzi, amellyel, mint bűnbakra, ráhelyezi Megváltójára minden bűnét az Egyház, ami aztán majd megjelenik minden gyászmisében, a fekete miseruhában. Ez az engesztelő aspektus ugyanis János evangéliumában Isten és ember első beszédbe elegyedése előtt megszólalt már a Keresztelő rámutatásában: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az ószövetségben az ember kiválasztott egy állatot, hogy a nép bűnét rátegye. Most maga az Isten adja a Bárányt, akire ráadásul a húsvéti bárány kiválasztásának rítusából vett szavakkal mutatnak rá: méltó a halálra.

Máté és Márk evangéliumában Krisztus halálakor a templom függönyének kettészakadása jelzi a bűn terhének megsemmisítését, amikor az égi és a földi szentély összeforr a Feláldozottban, mert akik „távol” voltatok, Krisztus Jézusban „közel” kerültetek, Krisztus vére árán. Ő, a mi békességünk a kettőt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében. Így a nagyböjti gyakorlatok után most a szemlélés ideje következik az Egyházban, amikor a templomi vagy akár az otthoni kereszteket takaró lepel által azt kérdezi tőlem az Úr: mi az, ami elválaszt tőlem? Mit vegyek át tőled? Te mit terhelsz rám?

Lázár föltámasztása ellenpontja Krisztus feltámadásának, amelynek tükrében az apostolok később mélyebben tudnak betekinteni a húsvéti sír világába. Lázár teste romlásnak indult, Jézusé nem; Lázárt gyolcsok borítják, amitől meg kell szabadítani, Jézus független ettől; Lázár visszajött erre a világra, de meg fog halni; Jézus előre ment, így, ha őt követik, nekik is részük lesz a föltámadásban. Ezért Tamás apostol mondatában már ott rejlik a húsvéti Egyház és benne a vértanúk kiáltása: Menjünk, és haljunk meg mi is vele együtt! Vagy, ahogy énekeljük: Betegsége a mi gyógyulásunk, rút halála legyőzi halálunk.

A halál kapcsolatnélküliség, és valószínűleg ezért is félünk tőle oly sokan, mert már látjuk, hogy visszahullunk önmagunk poklába, nincs ember, aki onnan kiszólítson. Jézus azonban, magára véve pusztai kitaszítottságunkat – amit Márta is megszólaltat: ha itt lettél volna –, halálával belép a halál birodalmába, és azt mondja: Én vagyok, érted vagyok, itt vagyok. Megfeszített és megdicsőült teste az az égő csipkebokor, amely előtt a szenvedés időszakában megállunk, és amely előtt nagypénteken hódolva – ahogy ezt az új misekönyvben találjuk – a pap leveszi miseruháját, cipőjét, hogy jelezze, a Keresztben teljesedett be Mózes pusztai látomása.

Menjünk mi is! A szemlélést kövesse a cselekvés, és a nagyheti liturgiákra készülve vagy azok után látogassunk meg valakit, akiről jól tudjuk, rászorul szavunkra, jelenlétünkre ahhoz, hogy újra hallja Krisztus szavát: Én vagyok. Ezzel a Jöjj ki! lépéssel hasonuljunk az Úrhoz, aki ezzel a tettével arról biztosította az embert, hogy szeretetének tüzét feléleszti minden ilyen cselekedetben, mert ezek már itt a földön elővételezik a feltámadás eljövendő világát.
Forrás: Magyar Kurír
*
Péntekenként három órától egy percig szólnak a harang. Ez Jézus szenvedésének és megfeszítésének állít emléket, nem összetévesztendő a temetésekhez és gyászhírekhez kapcsolódó harangszóval. 
*

Isten éltesse azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!

Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk.

A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és erőforrás marad számunkra.

A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálékával a Te életedben részesült.

A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk.

Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylelkűen megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját!

Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk!

A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével! Ámen.

*
Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen
  

ONLINE SZENTMISE KÖZVETÍTÉSEK-EZEN A LINKEN TÁJÉKOZÓDHAT

  
Nagymaros, Szent Kereszt felmagasztalása-templom
Hétfőn és szerdától szombatig 18.30 órától, kedden 7 órától, vasárnap 8, 9.30 és 18.30 órától a plébánia YouTube-csatornáján

Eseménynaptár

Közösségi Felhívások

2023

ÚJÉV - január 1.
VÍZKERESZT - január 6.
  HAMVAZÓSZERDA - február 22.
VIRÁGVASÁRNAP - április 2.
NAGYCSÜTÖRTÖK - április 6.
NAGYPÉNTEK - április 7.
NAGYSZOMBAT - április 8.
HÚSVÉTVASÁRNAP- április 9.
URUNK MENNYBEMENETELE - május 18. 
PÜNKÖSD - május 28.
ÚRNAPJA - június 8. 
MÁRIA MENNYBEMENETELE-augusztus 15. 
MINDENSZENTEK - november 1.
 
HALOTTAK NAPJA - november 2.
ADVENT - december 3. - december 24.
SZENTESTE - december 24
KARÁCSONY -  december 25.

Galéria

Tokod Szent Márton temploma, esti fényben. Épült 1786-ban.      
 Szent Erzsébet kenyeret ad a szegénynek.
Festmény, Tokod, templom. 
    
A tokodi Szent Márton templom belseje.
A főoltár-kompozíció
17. század-végi, barokk. Felvidékről került Tokodra, Esztergomon keresztül.   
 
Karácsonyi betlehem, Tokod, templom.      
Szent József a kis Jézussal. Szobor-részlet, gipsz, Tokod, templom.      
Szent Borbála a bányászok védőszentje. Kőszobra a tokodi templom mellett.
Tours-i Márton katona-köpenyének felét a fázó koldusnak adja.
Festmény, Tokod, templom. Hazánk földjén, a mai Szombathely területén született; ő lett a Nyugati Egyház első nem-vértanú szentje (+397).   
  

ElérhetőségEINK

Templom:

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 3.

Telefon:

+36 20 370 2527

E-mail

tatiplebania@gmail.com
szocsatya@gmail.com
admin@tat-tokod.hu