Plébániai hirdetés, 2019. november 10.

Évközi 32. vasárnap

SZENT MÁRTON BÚCSÚ

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Márton püspök
Kedd, St. Jozafát püspök vértanú

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. St. Pió tiszteletére
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Köszönjük a templom búcsúi nagytakarítását: Balla Jenőné, Büki Józsefné, György Istvánné, Fazekas Gyuláné, Posár Edéné, Szabó Jánosné, Szlávik Gabriella.
Köszöntöm vendégeinket, akik együtt ünnepelnek velünk Szent Márton búcsúnk napján. Gazdagodjanak ők is Isten kegyelmében, amely ilyenkor bővebben árad.
*
Szent Márton püspök, 317 – 397.
Pogány római család gyermeke. A mai Szombathelyen született. Apja katonatiszt a császári hadseregben. Márton 12 évesen hittanulónak jelentkezett. Szülei ezt ellenezték. Apját Észak-Olaszországba vezényelték, vele ment a család is. 15 évesen besorozták a hadseregbe és testőrtiszt lett. Franciaországba került, itt adta oda köpenye felét a didergő koldusnak Amien város kapujánál. A fél-köpenyt álmában Jézus vállán látta viszont. Ennek hatására leszerelt, megkeresztelkedett. Visszament Olaszországba, anyját megtérítette a keresztény hitre. A arianus tév-tanítók megverték, elüldözték. Visszament Franciaországba, Hilariushoz, Poitiers (poátyié) város szentéletű püspökéhez, akivel már korábban fölvette a kapcsolatot. Tours (túr) város közelében kolostort épített. amivel a gall-frank szerzetesség fejlődését indította el. Miután meghalt Tours püspöke, Mártont választották püspökké. Keményen harcolt a hit tisztaságáért. Hívei szerették gondoskodó szeretete és szegényes életvitele miatt. Márton a nyugati egyház első, nem-vértanú szentje. Tours-ban temették el. Sírja zarándokhely volt a Középkorban, ami jelen korunkban fölelevenedett a gyalog-zarándoklatok divattá válásával: a Szent Márton út Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet a franciaországi Tours-ba.


Plébániai hirdetés, 2019. november 3.

Évközi 31. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Borromei St. Károly
Kedd, St. Imre herceg
Szombat, A Laterán bazilika felszentelése A pápák temploma Rómában

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. 11 órakor temetés, utána mise; este nincs mise
Szerda, 18 ó. A Tokodon szolgált + papokért
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. BÚCSÚ, Tokod élő lakóiért
*

A Lateráni Bazilika felszentelése.
A Keresztelő St. János tiszteletére szentelt bazilikát Nagy Konstantin császár építette a 4. században. A 12. századtól a templomok elsejének tekintették. Felszentelésének emlékében az egység jele valósul meg, a szent Péter székéhez ragaszkodás. Kezdetben csak Róma ünnepe volt a felszentelés napja, később az egész Egyház ünnepe lett.


Plébániai hirdetés, 2019. október 27.

Évközi 30. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Simon és Júdás apostolok
Péntek, Mindenszentek
Szombat, Halottak napja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. 15 órakor temetés, utána mise; este nincs mise
Szerda, 18 ó. A 15 órai temetés után nem lesz mise
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Bocskai István, neje Szabó Mária, lányuk Éva,vejeik István és János
*

A búcsú November 10-én lesz
*
Naptárra most a mise végén még fel lehet feliratkozni.
*
Szombaton 14 órakor tartjuk a szokásos, közös megemlékezést halottjainkról, a temetőben. A liturgia után megáldom az új, vagy felújított síremlékeket. Az igényt a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.
*

Szent Simon és szent Júdás apostolok. Egy napon van ünnepük. Simon először Egyiptomban, Júdás pedig Mezopotámiában tevékenykedett. Később együtt dolgoztak Perzsiában. Ott is szenvedtek vértanú-halált. Simont kettéfűrészelték, Júdást lefejezték. Az Újszövetségben a levelek sorát szent Júdás apostol levele zárja. Az áruló Júdás neve elé megkülönböztetésként az iskarioti jelzőt szoktuk tenni, Iskariot tartományból származott.


Plébániai hirdetés, 2019. október 20.

Évközi 29. vasárnap
GYŰJTÉS A MISSZIÓKRA

ÜNNEPEK:
Szerda, Kapisztrán St. János
Péntek, St. Mór püspök

A búcsú November 10-én lesz

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
A naptárra okt. végéig lehet feliratkozni
*

Kapisztrán Szent János, 1386 – 1456
Dél-Itáliában született. A nápolyi királyság kormányzója lett. Egy per alkalmával igazságtalan ítéletre kényszerítették. Lemondása után a király Perugia város kormányzását bízta rá. Eljegyzett egy nápolyi grófnőt. A városok közti háborúskodásban bebörtönözték. Majd szakított a világgal, eljegyzését felbontotta és a Ferenc-rendbe lépett. Európa egyik leghíresebb vándor-szónoka lett.
Magyarországra 1452-ben hívták. Tudta, hogy ez a föld a védőbástyája a nyugati kereszténységnek a törökök ellen. III. Callixtus pápa engedélyt adott neki a török elleni toborzásra és segítségét is felajánlotta. Barátságot kötött Hunyadi Jánossal s kettejük vezérletével vívták meg a győztes csatát a török ellen Nándorfehérvárnál, 1456-ban. A győzelem után három héttel Hunyadi meghalt, majd októberben Kapisztrán János is meghalt az újlaki kolostorban. Teste elveszett a török hódoltság idején.
A pápa augusztus 6-ra Elrendelte a Színeváltozás ünnepet – ezen a napon vette hírét a nándorfehérvári győzelemnek. A déli harangszót egy hónappal a győzelem előtt rendelte el, így a győzelemről nyilván nem tudhatott. A déli harangszó később egybemosódott a győzelem emlékével.

Szent Mór püspök, 1000 – 1070.
Magyar szülők gyermeke. Harminc éves korában a pannonhalmi kolostor apátja. Szent István király pécsi püspökké nevezi ki. Amikor 1046-ban Gellértet és társait megölték a pogány magyarok, Mór megmenekült. Egyike az I. Endrét koronázó püspököknek és a tihanyi apátság alapítólevelének egyik aláírójaként is szerepel. Pécsi püspökként felkarolta az iskolák ügyét, templomokat és kolostorokat épített. Első magyar íróként tartják számon; a zoborhegyi remeték életrajzát írta meg.


Plébániai hirdetés, 2019. október 13.

Évközi 28. vasárnap

ÖNKORMÁNYZATI SZAVAZÁS

ÜNNEPEK:
Kedd, Avilai (Nagy) St. Teréz
Csütörtök, Antiochiai St Ignác vértanú
Péntek, St. Lukács evangélista
Vasárnap, A Missziók napja
GYŰJTÉS A MISSZIÓKRA

A búcsú November 10-én lesz

A Karitász összejövetele csütörtökön 16 órakor lesz, a plébánián.

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Id. Kerti István, neje Vígh Borbála, fiuk István, menyük Mária
Vasárnap, fél 9 ó. + Pánczél Ferenc, neje Pánczél Mária, unokájuk Beáta
*
Ez év októberétől Robotka Zoltánné Viszolai Róza vette át a helyi karitászcsoport vezetését. Rózsika esztergomi származású, 1981 óta él Tokodon.
Előtte Szóda Józsefné volt a csoport vezetője, 19 éven keresztül. Egészsége gyengülésére hivatkozva adta át feladatát. Annus néninek megköszönjük odaadó, áldozatos munkáját! Továbbra is segíteni fogja a csoport tevékenységét, kisebb lánggal égve. A karitatív tevékenységben jól együttműködött a helyi Önkormányzattal, s ezt, ez alkalomból, Tóth Tivadar polgármester úrnak is köszönjük.
Annus néni! – fogadja el köszönetünk tárgyiasult jelképét is; tudjuk, hogy munkáját Isten fogja igazán megköszönni!
Rózsika további munkájára pedig Isten áldását kérjük.

Avilai /Nagy/ St. Teréz, 1515 – 1582; spanyol.
Tizenketten voltak testvérek. Minden könyvet elolvasott, ami kezébe került. Arra törekedett, hogy az embereket vidámítsa és megnevettesse. 19 éves korában titokban lépett a karmeliták rendjébe, mivel apja ellenezte kolostorba vonulását. Látta a megostorozott Üdvözítőt. Egy alkalommal nem érte lába a földet templomba menet; ezt rendtársai látták és azzal vádolták, hogy ördög szállta meg. 17 női- és 15 férfikolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. Sokat írt. Halála éjszakáján vezették be a Gergely-féle naptárt, 1582 október 4-ről 5-re virradóra.


Plébániai hirdetés, 2019. október 6.

Évközi 27. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Rózsafüzér királynője
Kedd, Szűz Mária magyarok nagyasszonya
*
A búcsú November 10-én lesz
*
MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Minden hónap 3. csütörtökjén, a 16 órakor kezdődő Karitász összejövetel első fél órájában a Bibliáról beszélgetünk. Szeretettel várunk erre más érdeklődőket is, a Karitász-tagokon kívül. Részben magma tartom, részben meghívott előadó. Ha a vendégek nem akarnak maradni a Karitász-gyűlésen, a Biblia-téma után elmehetnek. (Október 17, 16 óra)

*

Szűz Mária magyarok nagyasszonya
István király 1038-ban Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját, nemzetét. A honvédő harcokban Jézus, Mária neve lelkesítette a magyarokat. 1683-ban Bécs mellett ugrasztották meg a törököket a keresztény seregek. Majd az 1685-ös Tát-Tokod környéki győztes csatával indult meg a törökök kihajtása Magyarországról. Ennek emlékére készült a Sas-hegyen a nagyméretű 1685-ös szám, 2018 nyarán. 1693-ban I. Lipót király megismételte Szent István király felajánlását. 1896-ban, a magyar millennium (a Honfoglalás 1000. évfordulója) alkalmából, Vaszary Kolos bíboros kérésére, XIII. Leó pápa engedélyezte Magyarország számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepet. 1984-ben került az ünnep október 8-ra. Később Bajorország, Franciaország, Ausztria, Lengyelország, Anglia, Katalónia, Mexikó, majd 1910-től egész Latin-Amerika nyilvánította nagyasszonyának Szűz Máriát.
*
Szűz Mária Rózsafüzér királynője
Ezt az emléknapot szent V. Pius pápa rendelte el 1573-ban, azzal kapcsolatban, hogy a keresztény seregek 1571-ben legyőzték a törököket a lepantói, tengeri ütközetben. Ettől kezdve indult hanyatlásnak a török birodalom, amely vallásilag is, életbiztonság szempontjából is, nagy veszélyt jelentett Európára. Az emléknapot 1716-ban felvették a Római kalendáriumba; 1913-ban pedig a győzelem napjára, október 7-re tették át.


Plébániai hirdetés, 2019. szeptember 29.

Évközi 26. vasárnap
A Szentírás (=Biblia) napja
A köznapi misék a jövő héttől 18 órakor kezdődnek

ÜNNEPEK:
Kedd, Lisieux-i (Kis) St. Teréz
Szerda, St. Őrzőangyalok
Péntek, Assisi St. Ferenc

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + László, Margit és Lacika
Szombat, 18 ó. + Büki Norbert
Vasárnap, fél 9 ó. + Muzslai Lajos és neje Farkas Julianna

*
Assisi St. Ferenc, 1182 – 1226
Olasz, a Ferences rend alapítója.
Az itáliai Assisi városban született. Apja jómódú posztókereskedő; azt remélte, hogy fia folytatni fogja az ő mesterségét. Ferenc a féktelen vagyonszerzés ellenkezőjét választotta: Isten szegénykéje lett belőle – ahogyan később ő magát nevezte. Elhagyta a családi házat, durva köpenyt vett magára, hirdetni kezdte az evangéliumot. Fiatalok csatlakoztak hozzá, s amikor már tizenketten voltak, III. Ince pápa elé álltak, hogy a rend jóváhagyását kérjék. A koldus kinézetű népségtől a pápa nem sokat remélt és vonakodott, de egy álomlátása után jóváhagyta a rendet. (Azt álmodta, hogy dől a lateráni bazilika /a pápák temploma/, s Ferenc a vállával helyére igazítja az épületet.) A rend elterjedt francia, spanyol, angol, német területeken.
Kortársa, Assisi Klára, a női rendet alapítja meg. Megalapítják a Ferences Világi rendet is (harmadrend). Ferencet halála után két évvel szentté avatták. Magyarországra II. Endre idején érkeztek a ferencesek; első kolostoruk Esztergomban épült.

Lisieux-i (e: liziői) szent Teréz 1873-1897
Francia karmelita, élt 24 évet. Lisieux (E: liziő) Franciaország észak-nyugati részén található. Kilencen voltak testvérek; négyen csecsemőkorban haltak meg. Az öt lány közül hárman karmelita nővérek lettek, köztük Teréz. Gyermekkorától misztikus hajlamokat mutatott, Mária-jelenései voltak. 14 éves korában szeretett volna a rendbe lépni, de nem engedélyezték, hogy túl fiatal még. Egy római zarándoklat alkalmával – mellőzve a pápával kapcsolatos etikettet – odaszaladt XIII. Leó pápához és a rendbe lépése engedélyét kérte tőle, aminek meg lett az eredménye. A zárdában a legapróbb feladatokat is nagy gonddal végezte el – Istennek szolgálok szeretetből. Így lett a kicsi utak, kicsi tettek nagy szentje. 20 éves korában – főnöknője parancsára – elkezdte írni belső élményeit. Ebből lett az Egy lélek története című könyv, amit 1926-ban adtak ki – és nagy olvasótábora lett. Teréz tüdőbajban halt meg, amit a 19. században még nem tudtak gyógyítani. Több fénykép maradt róla, ami a 19. században még ritkaságnak számított, a szentekkel kapcsolatban. Az 1923-as boldoggá avatásán 50 ezer ember vett részt; 1925-ben avatták szentté.

Őrzőangyalok
A Római Naptárban külön ünnepként 1615 óta szerepelnek. Tiszteletük a 19. században terjedt el. Isten szeretetének jelei ők, minden egyes emberre vonatkozóan. A Tridenti Zsinat (1545 – 1563) Katekizmusa ezt írja: A gondos szülő megbízható őrzőt ad gyermeke mellé, ha bizonytalan, veszedelmes útra indul. Ugyanúgy a mennyei Atya nem hagyja megbízható őrzés és vezetés nélkül gyermekeit, kik a földi élet veszedelmes terein vándorolnak…


Plébániai hirdetés, 2019. szeptember 22.

Évközi 25. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Pió
Kedd, St. Gellért püspök vértanú
Péntek, Páli St. Vince
Vasárnap, A Szentírás (=Biblia) napja

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Péntek, 13 óra, Süveges Antal temetése, utána mise. Felesége – Németh Erzsébet – urnája is vele lesz eltemetve
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Szent Pió, 1887 – 1968
Olasz, kapucinus (ferences) szerzetes. Ötven éven keresztül hordozta Jézus sebeit (stigma), ami állandó fájdalommal járt; az olasz televízió megörökítette a sebeket. Egy hitetlen orvos megvizsgálta Pió sebeit és nem tudta természetes jelenségek közé sorolni, mert: minden seb vagy begyógyul, vagy begyullad… Naponta százakat gyóntatott, szabad ideje nem volt. Sok testi és lelki beteg visszanyerte nála egészségét. A pápák is tisztelték már életében, mint az imádság és s szenvedés emberét. XV. Benedek így nyilatkozott róla a 20. század elején: Rendkívüli ember, amilyet Isten csak időnként ajándékoz a világnak. Üveg-fedelű koporsóját százezren kísérték, akik a világ minden tájáról érkeztek.

Szent Gellért bencés, püspök, vértanú
Olaszországban született 980-ban, Budán halt meg 1046-ban. A Szentföldre menet hajótörést szenvedett, Horvátországnál ért partot, innen hívta a pannonhalmai apát Magyarországra. István király rá bízta Imre herceg nevelését. Majd a csanádi püspökség főpásztora lett; a magyarok megtérítésén fáradozott. István halála után Vata vezetésével pogány lázadások törtek ki. Gellért és tárasai Székesfehérvárra igyekeztek a Lengyelországból érkező, későbbi I. Endre király fogadására. Vata katonái a Gellért-hegynél csaknem mindnyájukat meggyilkolták. 1083-ban Szent László király avatta szentté Gellértet, István királlyal és Imre herceggel együtt.


Plébániai hirdetés, 2019. szeptember 15.

Évközi 24. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Kornél pápa és St. Ciprián püspök vértanúk
Péntek, A 103 koreai vértanú
Szombat, St. Máté apostol és evangélista

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Szent Kornél pápa. 251-253. A keresztényüldözések idején vagyunk, amely Jézus korától a 4. század elejéig (313) tartott. Némelyek meginogtak, amikor a halállal néztek szembe és megtagadták hitüket. Döntést kellett hozni arról, hogy a hittagadók visszafogadhatók-e az Egyházba. Kornél a visszafogadás mellett döntött, hiszen megtérő bűnösökről van szó. A hittagadás mellett a gyilkosságot és a házasságtörést tartották kapitális bűnnek. Kornél Gallus, pogány császár száműzetésében halt meg.
————
Szent Ciprián püspök. 200-258. Karthágó-ban (Észak-Afrika) született, vagyonos család gyermekeként. 48 éves korában keresztelkedett meg, s innentől sok olvasmányai közül az Biblia maradt az egyetlen. Karthágó püspöke lett, s nagy keresztény tartomány tartozott irányítása alá. Egyetértett Kornél pápával, hogy a hittagadásból megtérteket vissza kell venni az Egyházba. Több püspök ezzel erősen ellenkezett, amiből heves viták kerekedtek. Ciprián zsinatot hívott össze és kiközösítette az Egyházból a két leghangosabb püspököt. Decius császár elhatározta, hogy kiírt minden keresztényt és tömeges letartóztatások következtek. Jött ráadásként a két évig dúló pestisjárvány, sokan meghatlak; a pogányok úgy vélték, hogy a keresztények miatt jön a városra a vész. Cipriánt oroszlánok elé akarták dobni. Valerianus császár üldözése idején száműzték Cipriánt, majd lefejezték. Egyike az Ősegyház azon püspökeinek, akiről sok feljegyzés maradt.
——————-
St. Kim és Csong koreai vértanúk. Világi hívek által jutott el Koreába Jézus tanítása a 17. század elején. 1836-ban francia misszionáriusok érkeztek ide s ezután elkezdődött a keresztények üldözése. 1839-ben, 1846-ban és 1866-ban százhárom keresztényt öltek meg, többségükben világi híveket, férfiakat, nőket, gyermekeket, fiatalokat és öregeket egyaránt. Papjuk, Kim, Jézus szenvedésére hivatkozva biztatta keresztény testvéreit, hogyha kell, bátran vállalják a halált.


Plébániai hirdetés, 2019. szeptember 8.

Évközi 23. vasárnap

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Szűz Mária szent neve
Péntek, Aranyszájú St. János
Szombat, Szent kereszt felmagasztalása

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. + Horváth Imre, neje Magyar Mária, lányuk Mária, fiuk Imre, családtagok
Szombat, 19 ó. + Pánczél József és a családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. + Robotka Imre, neje Urbanics Eszter, családtagok

*
Aranyszájú St. János 344-407
Antiochiában született, gazdag katona-családban. 18 éves korában keresztelkedett meg. Kiváló szónok volt. A császár úgy gondolta, János emelni fogja az udvar fényét tehetségével, ezért a konstantinápolyi püspöki székbe emelték, s egész Kis-Ázsiának prímása lett. Szociális intézményeket alapított; a szentmise menete, szerkezete – amely máig él nálunk is – az ő nevéhez fűződik. Keményen harcolt az eretnekek ellen, de a császári udvarnak is nyíltan szemére vetette a fényűző életmódot. Egyre több ellensége lett a császári udvarban is és egyháziak részéről is. Rangjától megfosztották, száműzték. Száműzetésben halt meg. A nép azonban nem felejtette el Jánost. A császár fia és lánya hozatta haza maradványait, halála után 31 évvel, s bocsánatot kértek szüleik gonoszságáért.

Szűz Mária szent neve
XI. Ince pápa rendelte el ezt az ünnepet annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek legyőzték a törököket Bécs alatt. Ez a győzelem indította meg Magyarország felszabadítását a 150 évig tartó török uralom alól. Ennek emlékét őrzi a Sas-hegyen az 1686-os szám (Buda felszabadításának éve; ennek hadművelete a Sas-hegy környékéről indult).
Az 1970-es katolikus naptárreform eltörölte ezt az ünnepet, de magyar és német területen tovább engedélyezte.