Plébániai hirdetés, 2018. október 14.

Évközi 28. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Avilai (Nagy) St. Teréz
Szerda, Antiochiai St. Ignác
Csütörtök, St. Lukács evangélista
Vasárnap, A Missziók napja GYŰJTÉS A MISSZIÓK TÁMOGATÁSÁRA

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Id. Kerti István és neje Vígh Borbála
Vasárnap, fél 9 ó. + Pánczél Ferenc, neje Pánczél Mária és
unokájuk Bea

*
Avilai /Nagy/ St. Teréz, 1515 – 1582; spanyol.
Tizenketten voltak testvérek. Minden könyvet elolvasott, ami kezébe került. Arra törekedett, hogy az embereket vidámítsa és megnevettesse. 19 éves korában titokban lépett a karmeliták rendjébe, mivel apja ellenezte kolostorba vonulását. Látta a megostorozott Üdvözítőt. Egy alkalommal nem érte lába a földet templomba menet; ezt rendtársai látták és azzal vádolták, hogy ördög szállta meg. 17 női- és 15 férfikolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. Sokat írt. Halála éjszakáján vezették be a Gergely-féle naptárt, 1582 október 4-ről 5-re virradóra.
*
A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.

*

November 2-án (péntek) 14 órakor lesz a közös temetőlátogatás. Megáldom az új-, vagy felújított síremlékeket; ezt majd a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.


Plébániai hirdetés, 2018. október 7.

Évközi 27. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária magyarok nagyasszonya

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Muzslai Lajos, neje Farkas Julianna
Vasárnap, fél 9 ó.

*

A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.

*

Szűz Mária magyarok nagyasszonya
István király 1038-ban Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját, nemzetét. A honvédő harcokban Jézus, Mária neve lelkesítette a magyarokat. 1683-ban Bécs mellett megugrasztották a törököket a keresztény seregek. Majd az 1685-ös Tát-Tokod környéki győztes csatával indult meg a törökök kihajtása Magyarországról. Ennek emlékére készült a Sas-hegyen a nagyméretű 1685-ös szám, 2018 nyarán. 1693-ban I. Lipót király megismételte Szent István király felajánlását. 1896-ban, a magyar millennium (a Honfoglalás 1000. évfordulója) alkalmából, Vaszary Kolos bíboros kérésére, XIII. Leó pápa engedélyezte Magyarország számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepet. 1984-ben került az ünnep október 8-ra. Később Bajorország, Franciaország, Ausztria, Lengyelország, Anglia, Katalónia, Mexikó, majd 1910-től egész Latin-Amerika nyilvánította nagyasszonyának Szűz Máriát.


Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 30.

Évközi 26. vasárnap
A SZENTÍRÁS NAPJA

Hétfőtől a köznapi misék 18 órakor kezdődnek

ÜNNEPEK:
Hétfő, Kis St. Teréz
Kedd, Őrzőangyalok
Csütörtök, Assisi St. Ferenc

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Büki Norbert 1. évf.
Vasárnap, fél 9 ó.

*
A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.

*
Lisieux-i (Kis) Szent Teréz, 1873-1897
Francia karmelita, élt 24 évet, Lisieux (E:liziő) Franciaország észak-nyugati részén található. Kilencen voltak testvérek, négyen csecsemőkorban haltak meg. Az öt lány közül hárman karmelita nővérek lettek, köztük Teréz. Gyermekkorától misztikus hajlamot mutatott, Mária -jelenései voltak. 14 éves korában szeretett volna a rendbe lépni, de nem engedélyezték, hogy túl fiatal még. Egy római zarándoklat alkalmával-mellőzve a pápával kapcsolatos etikettet-odaszaladt XIII. Leó pápához és a rendbe lépése engedélyét kérte tőle, aminek meg lett az eredménye. A zárdában a legapróbb feladatokat is nagy gonddal végezte el- Istennek szolgálok szeretetből. Így lett a kicsi utak, kicsi tettek nagy szentje. 20 éves korában-főnöknője parancsára-elkezdte írni belső  élményeit Ebből lett az Egy lélek története című könyv, amit  1926-ban adtak ki -és nagy olvasótábora lett. Teréz tüdőbajban halt meg, amit a 19. században még nem tudtak gyógyítani. Több fénykép maradt róla, ami a 19. században még ritkaságnak számított, a szentekkel kapcsolatban. Az 1923-as boldoggá avatásán 50 ezer ember vett részt, 1925-ben avatták szentté.

*

Assisi St. Ferenc,  1182-1226
Olasz , a ferences rend alapítója.
Az itáliai Assisi városban született. Apja jómódú posztókereskedő, azt remélte, hogy fia folytatni fogja az ő mesterségét. Ferenc a féktelen vagyonszerzés ellenkezőjét választotta: Isten szegénykéje lett belőle- ahogyan később ő magát nevezte. Elhagyta a családi házat, durva csuhát vett magára, hirdetni kezdte az evangéliumot. Fiatalok csatlakoztak hozzá, s amikor már tizenketten voltak, III. Ince pápa elé álltak, hogy a rend jóváhagyását kérjék. A koldus kinézetű népségtől a pápa nem sokat remélt és vonakodott, de egy álomlátása után jóváhagyta a rendet. (Azt álmodta, hogy dől a lateráni bazilika- a pápák temploma-, s Ferenc a vállával helyére igazítja az épületet.) A rend elterjedt francia, spanyol, angol, német, területeken. Kortársa, Assisi Klára, a női rendet alapítja meg. Megalapítják a Ferences Világi rendet is (harmadrend). Ferencet halála után két évvel szentté avatták. Magyarországra II. Endre idején érkeztek a ferencesek, első kolostoruk Esztergomban épült, 1233-ban már önálló rendtartományt alkottak.

*

Olvassuk a Szentírást- Legyen kéznél!
A Biblia évében – 2008-ban – mázsákra rúgott a Tátra és Tokodra érkező Bibliák postai szállítmánya, hogy minden családban legyen. Ahol még nincs, a plébánia segít beszerezni. Még jobb, ha a egy Szentírás-kötet személyhez fűződik.

 


Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 23.

Évközi 25. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Gellért püspök vértanú
Csütörtök, Páli St. Vince
Szombat, St. főangyalok
Vasárnap, A Szentírás napja

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Kedd, Temetési mise a 15 órai temetés után
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Csákvári Mihály, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Október elejétől a köznapi misék 18 órakor kezdődnek. Október 28-án állítják vissza az órát, egy órával, a téli időszámításra.

*
A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.

*
Szent Gellért bencés, püspök, vértanú
Olaszországban született 980-ban, Budán halt meg 1046-ban. A Szentföldre menet hajótörést szenvedett, Horvátországnál ért partot, innen hívta a pannonhalmi apát Magyarországra. István király rá bízta Imre herceg nevelését. Majd a csanádi püspökség főpásztora lett; a magyarok megtérítésén fáradozott. István halála után Vata vezetésével pogány lázadások törtek ki. Gellért és tárasai Székesfehérvárra igyekeztek a Lengyelországból érkező, későbbi I. Endre király fogadására. Vata katonái a Gellért-hegynél csaknem mindnyájukat meggyilkolták. 1083-ban Szent László király avatta szentté Gellértet, István királlyal és Imre herceggel együtt.

Páli szent Vince, francia, 1581-1660
Szegény falusi család gyermekeként született, Lourdes közelében. Nagy takarékoskodással tudták csak fedezni tanulmányi költségeit. 19 éves korában pappá szentelték, minthogy ez volt a vágya. Egy hajó-út során török kalózok fogságába esett, akik eladták rabszolgának. Egy hite-hagyott ferences rabszolgája lett, Észak-Afrikában. Beszélgetéseik során Vince visszatérítette a ferencest Jézus útjára, majd mindketten visszaszöktek Franciaországba. Vince egy főúr házi-lelkésze lett. Ott ismerte meg a vidékiek vallási elmaradottságát. Népmissziók tartása céljából megalapította a Lazaristák Rendjét; nők számára pedig az Irgalmas Nővérek Rendjét. Jó szervező adottsága volt; magas körök kérték ki tanácsát. Már életében szentként tisztelték. Egyik mondása: Én sohasem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett.

*
Szent Főangyalok
Szent Mihály főangyal az Egyház védelmezője. Nevének jelentése: Ki olyan, mint az Isten!
Szent Gábor (Gábriel) főangyal Isten hírvivője. Máriával közölte az isteni Személy megtestesülését. Nevének jelentése: Küldött.
Szent Rafael főangyal az ószövetségi Tóbiás úti kísérője. A földi zarándokok védelmezőjeként tiszteljük. Nevének jelentése: Isten segít.

*
Isten semmit se végez el helyettünk, de erőt ad nemes szándékaink megvalósításához. Ezt a Szentírás (= Biblia) olvasása által is elérhetjük.
*

A boldogság szinonimái: öröm, mámor, elégedettség, gyönyörűség, eufória; avagy a jómódbeli tobzódásos szétesés tünetei.
(Szinonima: hasonló értelmű szó; másképpen kifejezve. Eufória: betegesen felfokozott jókedv, amelyet idegbaj, vagy kábítószer okoz.)


Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 9.

Évközi 23. vasárnap

ÜNNEPEK:
Szerda, Szűz Mária szent neve
Csütörtök, Aranyszájú St. János
Péntek, A St. kereszt felmagasztalása
Szombat, Fájdalmas Szűzanya

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Horváth Imre, neje Magyar Mária, lányuk Mária,
szülők, családtagok
Szerda, 19 ó. A Simon-, a Pánczél- és a Süveges család + tagjai
Szombat, 19 ó. + György Lajos, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Tátra bérmálást kértem november 4-re. Ha vannak Tokodról jelentkezők, szeptember 16-án vasárnap 16 órára jöjjenek Tátra a templomba. Elkezdjük a felkészülést.

*
Aranyszájú szent János 344-407
Antiochiában született, gazdag katona-családban. 18 éves korában keresztelkedett meg. Kiváló szónok volt. A császár úgy gondolta, János emelni fogja az udvar fényét tehetségével, ezért a konstantinápolyi püspöki székbe emelték, s egész Kis-Ázsiának prímása lett. Szociális intézményeket alapított; a szentmise menete, szerkezete – amely máig él nálunk is – az ő nevéhez fűződik. Keményen harcolt az eretnekek ellen, de a császári udvarnak is nyíltan szemére vetette a fényűző életmódot. Egyre több ellensége lett a császári udvarban is és egyháziak részéről is. Rangjától megfosztották, száműzték. Száműzetésben halt meg. A nép azonban nem felejtette el Jánost. A császár fia és lánya hozatta haza maradványait, halála után 31 évvel, s bocsánatot kértek szüleik gonoszságáért.


Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 2.

 Évközi 22. vasárnap

VENI SANCTE a tanév-kezdet alkalmából

ÜNNEPEK:
Hétfő, Nagy St. Gergely pápa
Péntek, Márk, István, Menyhért kassai St. vértanúk
Szombat, Kisboldogasszony Szűz Mária születése

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. A Németh család + tagjai
Szombat, 19 ó. + Büki Norbert
Vasárnap, fél 9 ó.

Faragó Feri is részt vett aug. 27-31 között a csillagászati táborban Táton, amelyet a táti és tokodi ministrások részére szerveztünk. Csillagképekkel ismerkedtünk; a Holdat, a Merkurt, a Szaturnuszt, a Marsot nézegettük. Volt kajakozás, biciklizés is.
*
Nagy St. Gergely a népvándorlások időszakában volt pápa 590-től 604-ig. Nagy családi vagyonát az egyházra költötte; családi házukban alapította meg a Szent András kolostort; kamatmentes kölcsönnel felvirágoztatta Olaszország gazdaságát. Servus servorum Dei -nek (Isten szolgáinak szolgája) mondta magát; őrködött a keleti és nyugati egyház egységén. Lefektette a pápai állam alapjait. Megreformálta a liturgiát, elterjesztette a gregorián éneket (egyszólamú, kíséret nélküli, templomi énekstílus).

Márk, István és Menyhért a protestáns-katolikus vallási villongásoknak lettek áldozatai Kassán, 1619-ben. A várost Rákóczi György csapata foglalta el, aki Bethlen vezére volt. A három papot a protestáns vallásra akarták kényszeríteni, majd megkínozták őket és testüket a szennygödörbe dobták; Menyhért még élve került a gödörbe, de azokat is megöldösték, akik segíthettek volna rajtuk. II. János Pál pápa 1995-ben avatta őket szentté, szlovákiai látogatása során.

*

EREDMÉNYES TANÉVET KÍVÁNUNK A TANULÓKNAK!


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 26.

Évközi 21. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Mónika
Kedd, St. Ágoston
Szerda, Keresztelő St. János vértanúsága

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Wéber László, a Wéber- és a Lehóczki család + tagjai
Szerda, 19 ó. + Bandi, Margit, István
Szombat, 19 ó. + Nagy Ágnes
Vasárnap, fél 9 ó. A Mechler család + tagjai
VENI SANCTE a tanév-kezdet alkalmából

*
A Mária Rádió kéri, jelentkezzenek, akik nevükre szóló Mária rádiós újságot szeretnének kapni, az eddig gyakorlatnak megfelelően, a plébánián keresztül.

*

Szent Mónika, a 4. században élt 55 évet. Férje gazdag pogány volt, anyagi gondjaik nem voltak a három gyermekükkel. Nagy volt viszont a lelki terhe a durva és kicsapongó férje miatt és Ágoston fiuk miatt, aki apján is túltett a kifogásolható életvitelben, illett rá az anyaszomorító jelző. Az anya türelme, szeretete, sok könnyes imája mindkét férfit Jézushoz segítette. Mindketten megkeresztelkedtek; Ágostonból püspök, szent, egyháztanító lett.

*
Szent Ágoston, 354 – 430.
Afrikában született, a mai Algéria területén, kisbirtokos római családban. Apja kicsapongó életű, pogány volt – szentéletű, keresztény feleségének, Mónikának fájdalmára. A jó eszű Ágoston fiatal korában apja kicsapongó életmódját követte. Megtérése után életének erre a szakaszára így emlékezett vissza: Aranypohár voltam, de üres. Szent Ambrus keresztelte meg Milánóban. Anyja, aki éveken keresztül imádkozott és könnyezett érte, ezután hamarosan meghalt. Ágoston visszament Afrikába és Hippo püspöke lett. Munkálkodásával a nagy egyházatyák sorába emelkedett. Sokat írt; a Vallomások című könyve ma is közkézen forog.
Két mondat gondolataiból:
Nyugtalan a szívünk-lelkünk, míg tebenned meg nem nyugszik, Istenünk.
Isten olyan, mint az orvos: nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami gyógyulásához szükséges.

*
Keresztelő szent János vértanúsága
János elvégezte küldetését, mint Jézus előfutára. Kemény szavai miatt sok haragost szerzett; börtönbe vetették, amiről Jézus is értesült. Heródes király testvérének felesége, Heródiás, ott hagyta férjét Rómában és Heródes királyhoz szökött, mert jobban tetszett neki királynénak lenni, mint egy hivatalnok feleségének. Magával hozta leányát, Szalómét is. János megmondta Heródesnek: Nem szabad elvenned testvéred feleségét.
Heródes félt Jánostól, mert tudta, hogy próféta. Heródiás viszont igen meggyűlölte Jánost. A király lakomáján Szalóme tánca megtetszett a királynak, s azt mondta neki: Kérj bármit, akár az országom felét is… Szalóme – anyja tanácsára – János fejét kérte, egy tálon.
János tanítványai elkérték a holttestet, eltemették, majd hírül vitték Jézusnak. Jézus korábban azt mondta: Asszonyok szülöttjei közt nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál.


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 19.

Évközi 20. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. István király
Kedd, St. X. Piusz pápa
Szerda, Szűz Mária királynő
Péntek, St. Bertalan apostol

MISEREND:
Hétfő, fél 9 ó. + Süveges József, Pánczél János és a családtagok
Szerda, fél 9 ó. + Kovács László, neje Süveges Erzsébet, gyermekeik
Julianna és László
Csütörtök, Temetési mise a 15 órai temetés után
Szombat, 19 ó. + Tillmann Máté és a családtagok
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Szőcs László nyergesi plébános vezetésével olaszországi autóbuszos körútra lehet jelentkezni, október 21-27-re tervezik. Részvételi díj 137 ezer Ft + egyéb költségek. Az érdeklődőknek további felvilágosítást adok.
*
Szent István király
Született 970-ben Esztergomban; meghalt 1038-ban Székesfehérvárott. Királyságának ideje: 997 – 1038. Apja Géza nagyfejedelem, anyja Sarolt, az erdélyi gyula leánya.
A krisztusi hitre és életre szent Adalbert prágai püspök tanította; a keresztségben a Vajk helyett az István nevet vette fel, az egyház első vértanúja nevét. 995-ben házasságot kötött Bajor Gizella hercegnővel, aki II. Henrik császár testvére volt.
Apja halála után, 997-ben, átvette az ország vezetését. II. Szilveszter pápától kért és kapott királyi koronát; 1000 karácsonyán koronázták meg Esztergomban. A pápa halotta hírét István vallásos buzgóságának és azt a dicsérő megjegyzést tette: Én csak apostoli vagyok, ő azonban valóságos apostol.
A pogány magyar népet keresztény hitre térítette. Harcolnia kellett eközben az ősi pogány vallást védő vezérekkel (Koppány), akik felett győzedelmeskedett. Elrendelte, hogy minden tíz falú építsen egy templomot, s ezeket kézzel másolt misekönyvekkel látta el. Kedvelte a szerzeteseket, akik nemcsak a vallásra, hanem a letelepedett élet dolgaira is tanították a népet. Mindenféle nációt befogadott, de gondja volt arra, hogy az ország független maradjon Nyugattól is, Kelettől is. Fia, Imre herceg, 24 éves korában meghalt, így István a koronáját, népét, Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Szent László király avatta szentté 1083-ban, Imre herceggel és Gellért püspökkel együtt. Megmaradt koronája és jobb-keze.

*

St. X. Pius pápa, uralkodott: 1903 – 1914
Apja elszegényedett földműves, a Riese nevű falucska postása. A gyerek 12 éves korától napi 7 kilométert gyalogolt az iskolába járás végett. A teológiát Padovában végezte. XIII. Leó pápa 1884-ben püspökké nevezte ki, 1894-ben velencei pátriárka. 1903-ban a pápaválasztásra indult, a velenceiek sajnálkozva búcsúztak tőle; azt mondta nekik: Élve, vagy halva, de visszajövök. A vonatra menettérti jegyet vett, mert azt gondolta, hamar visszatér. Pápává választották. Jelmondata: Mindent megújítani Krisztusban. Ezt igyekezett is megvalósítani. Felújította a liturgiát, a szentség-vételi gyakorlatot, a templomi zenét, az egyházjogot. 1910-ben elrendelte az antimodernista esküt, amelyet évente minden papnak le kellett tennie. (Modernizmus címszó alatt azokat a szellemi áramlatokat foglalták össze, amelyek egyház-ellenesnek látszottak, s a 19. század második felétől ezekből már volt bőven.) Megérezte az első világháború kitörését, amit meg is ért még, nagy szomorúsággal. 1954-ben XII. Pius pápa szentté avatta; 1959-ben pedig XXIII. János pápa a koporsóját egy napra Velencébe vitette, s így teljesült a velenceieknek tett ígérete.


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 12.

Évközi 19. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Boldog XI. Ince pápa
Kedd, St. Maximilian Kolbe
Szerda, Nagyboldogasszony Mária megdicsőülése

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Isten dicsőségére élő papokért
Szerda, fél 9 ó.
Szombat, 19 ó. + Juhász Ferenc, neje Tokodi Ilona, a család + tagjai
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Csütörtökön 16 órakor dr. Négyesi Lajos hadtörténész előadást tart a Polgámesteri Hivatal tanácstermében, utána megáldjuk az Emlékhelyet a Sas-hegyen.

Pénteken 16 órakor megemlékezés Szent István királyról az Alkotóházban, új kenyér megáldása.
*
Szőcs László nyergesi plébános vezetésével olaszországi autóbuszos körútra lehet jelentkezni, október 21-27-re tervezik. Részvételi díj 137 ezer Ft + egyéb költségek. Az érdeklődőknek további felvilágosítást adok.
*
Boldog XI. Ince  Pápasága: 1676 – 1689.
Szorgalmazására a Szent Liga (Magyarország, Németország, Lengyelország és Velence szövetsége) seregei 1686 szeptember 12-én felszabadították Budát, s ezzel véget ért Magyarország másfél százados török megszállása. Szeptember 12-ét a pápa Mária neve hálaünneppé nyilvánította. Hálából a budai Várban Ince pápának szobrot állítottak.


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 5.

Évközi 18. vasárnap

Mise után megemlékezés a templom melletti St. Borbála szobornál.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Jézus színe-változása
Szerda, St. Domonkos
Csütörtök, St. Edit Stein vértanú
Péntek, St. Lőrinc vértanú
Szombat, St. Klára

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Szedő Ferenc, fiai Ferenc és László
Szerda, 16 ó. Idősek, betegek miséje. Betegek szentsége
Szombat, 19 ó. + Büki Norbert
Vasárnap, fél 9 ó. + Jámbor István és szülők

*

1942 július utolsó péntekén több, mint ötven szénbányász halt meg a tokodi Erzsébet-aknai sújtólég-robbanásban. A harminchét tokodi vájárt augusztus első vasárnapján temették el. Erre emlékezünk évente augusztus 1. vasárnapján, a fél 9-es mise után, a templom melletti St. Borbála szobornál. Alkalom ez a nap arra is, hogy tisztelegjünk a még élő bányászok előtt, s a többi elhunyt bányászt is Isten kezébe ajánljuk, St. Borbála közbenjárását kérve értük. Együtt érzünk azokkal a családokkal, akikben sebek szakadnak fel ilyenkor.

—————–

Szent Edit Stein, 1891-1942. Lengyel zsidó család gyermeke; tizenegyen voltak testvérek. A jó eszű Edit egyetemi doktorátust szerzett filozófiából. Kezdetben közömbös volt mindenféle vallás iránt, majd Ngy St.Teréz írásainak hatására 1922-ben megkeresztelkedett és nagy buzgalommal kötődött Jézus Krisztushoz. Nyelveket tanított, filozófiai munkákat írt, de visszavonultságra vágyakozása miatt a Sarutlan Karmeliták rendjébe lépett, ahová egyik lánytestvére is követte. A zsidóüldözések alatt elfogták őket, Auschwitzban gázzal kivégezték, testüket elégették. Edit tudatosan vállalta a halált. II. János Pál pápa avatta szentté 1998-ban.
—————–
Szent Lőrinc diakonus. 258-ban halt vértanúhalált Rómában; tüzes vason égették halálra. Mivel a Rómabeli egyház vagyonkezelője volt, a pogány városi prefektus az egyház vagyonának átadását követelte tőle. Lőrinc erre három napot kért, aztán eléje vezetett egy sereg nyomorult embert, éhezőket, sántákat, bénákat, vakokat: Íme, itt vannak az egyház kincsei! A bíró erre nagyon megsértődött és nyomban átadta Lőrincet a hóhérnak. A nép az augusztusi hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyei-nek nevezte el.
———————
Szent Klára, 1193 – 1253.
A Klarisszák rendjének alapítója. Árpád-házi St. Erzsébet és Assisi St. Ferenc kortársa. Ferenc prédikációit hallgatva, szeretett volna a ferencesek rendjébe lépni. Egy rokona kíséretében megszökött otthonról és jelentkezett Ferencnél. Nő létére nem volt lehetséges a férfiak rendjébe lépni. Szülei ellenezték Klára kolostorba vonulását és utána mentek, hogy hazavigyék. Ferenc Klárát és társait Assisi mellett telepítette le, itt alakult meg a ferences apácák első kolostora, amelyet Klára vezetett, haláláig. Élete utolsó kilenc évét ágyban fekvő betegként szenvedte el. Halála után két évvel már szentté avatták.
———————

Szent Domonkos, 1170-1221. Rendalapító. A prédikáló-tanító és kolduló rend ez időben főképpen a tév-tanítók (eretnekek) ellen küzdött. Nagy Szent Albert (Albertus Magnus) és Aquinoi Szent Tamás is a Domonkosok rendjébe tartozott. Ma a világban hatszáznál több kolostoruk van, több ezer rendtaggal.