Plébániai hirdetés, 2017. november 12.

Évközi 32. vasárnap
BÚCSÚ, titulus Szent Márton püspök

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + Büki Norbert
Szerda, 18 ó. + Büki Norbert
Szombat, 18 ó. + Juhász László, neje Papp Emerencia
Vasárnap, fél 9 ó.

Szent Márton püspök, 317 – 397.
Pogány római család gyermeke. A mai Szombathelyen született. Apja katonatiszt a császári hadseregben. Márton 12 évesen hittanulónak jelentkezett. Szülei ezt ellenezték. Apját Észak-olaszországba vezényelték, vele ment a család is. 15 évesen besorozták a hadseregbe és testőrtiszt lett. Franciaországba került, itt adta oda köpenye felét a didergő koldusnak Amien város kapujánál. A fél-köpenyt álmában Jézus vállán látta viszont. Ennek hatására leszerelt, megkeresztelkedett. Visszament Olaszországba, anyját megtérítette a keresztény hitre. A arianus tév-tanítók megverték, elüldözték. Visszament Franciaországba, Hilariushoz, Poitiers (poátyié) város szentéletű püspökéhez, akivel már korábban fölvette a kapcsolatot. Tours (túr) város közelében kolostort épített. amivel a gall-frank szerzetesség fejlődését indította el. Miután meghalt Tours püspöke, Mártont választották püspökké. Keményen harcolt a hit tisztaságáért. Hívei szerették gondoskodó szeretete és szegényes életvitele miatt. Márton a nyugati egyház első, nem-vértanú szentje. Tours-ban temették el. Sírja zarándokhely volt a Középkorban, ami jelen korunkban fölelevenedett a gyalog-zarándoklatok divattá válásával: a Szent Márton út Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet a franciaországi Tours-ba.


Plébániai hirdetés, 2017. november 5.

Évközi 31. vasárnap

ÜNNEPEK:
Csütörtök, A Lateráni Bazilika felszentelése
Péntek, Nagy St. Leó pápa
Szombat, St. Márton püspök
Vasárnap, BÚCSÚ, titulus: Szent Márton

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + Büki Norbert
Szerda, 18 ó. + Büki Norbert
Szombat, 18 ó. A Robotka és a Csicsmann család + tagjai
Vasárnap, fél 9 ó. Tokod élő lakóiért
*
A temetőbe szánt két fekete lobogó megérkezett; rúddal, egyebekkel nekünk kell felszerelnünk.
*
A plébánia vízóra-aknájának fagymentesítését még augusztusban megoldottuk. Felülről nem kell most már takargatni, de a fólia maradjon a fedélen az esővíz becsurgása ellen.

*
Nagy szent Leó pápa, 440-461
A forrongásban levő 5. században nagy szükség volt Leó pápa műveltségére, tisztán-lására, határozottságára. Több tév-tanítás (eretnekség) is terjedni kezdett, amik ellen küzdenie kellett. A monofiziták tagadták Jézus kettős természetét (isteni és emberi); az Afrikából Európába szivárgó manicheusok rossznak tartottak mindent, ami a testtel kapcsolatos. A keleti egyház is mozgolódott a primátus ügyében (ami majd 1054-ben vezetett a keleti és nyugati egyszáz elszakadásához); a kelcedoni zsinaton Konstantinápolyt új Rómának nevezték, s patriarkája azonos rangú legyen a pápával. 452-ben Attila hun király seregei feldúlták Itáliát. A császár kérésére Leó Attila elé ment, s bölcsességével és finom modorával visszafordulásra késztette Róma alól Attilát. Levelein kívül más egyházi művei is fennmaradtak.
– – – – – – – – –
A Lateráni Bazilika felszentelése.
A Keresztelő St. János tiszteletére szentelt bazilikát Nagy Konstantin császár építette a 4. században. A 12. századtól a templomok elsejének tekintették. Felszentelésének emlékében az egység jele valósul meg, a szent Péter székéhez ragaszkodás. Kezdetben csak Róma ünnepe volt a felszentelés napja, később az egész Egyház ünnepe lett.

– – – – – – – – –

Szent Márton püspök, 317 – 397.
Pogány római család gyermeke. A mai Szombathelyen született. Apja katonatiszt a császári hadseregben. Márton 12 évesen hittanulónak jelentkezett. Szülei ezt ellenezték. Apját Észak-olaszországba vezényelték, vele ment a család is. 15 évesen besorozták a hadseregbe és testőrtiszt lett. Franciaországba került, itt adta oda köpenye felét a didergő koldusnak Amien város kapujánál. A fél-köpenyt álmában Jézus vállán látta viszont. Ennek hatására leszerelt, megkeresztelkedett. Visszament Olaszországba, anyját megtérítette a keresztény hitre. A arianus tév-tanítók megverték, elüldözték. Visszament Franciaországba, Hilariushoz, Poitiers (poátyié) város szentéletű püspökéhez, akivel már korábban fölvette a kapcsolatot. Tours (túr) város közelében kolostort épített. amivel a gall-frank szerzetesség fejlődését indította el. Miután meghalt Tours püspöke, Mártont választották püspökké. Keményen harcolt a hit tisztaságáért. Hívei szerették gondoskodó szeretete és szegényes életvitele miatt. Márton a nyugati egyház első, nem-vértanú szentje. Tours-ban temették el. Sírja zarándokhely volt a Középkorban, ami jelen korunkban fölelevenedett a gyalog-zarándoklatok divattá válásával: a Szent Márton út Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet a franciaországi Tours-ba.


Plébániai hirdetés, 2017. október 29.

Évközi 30. vasárnap
SZENT MÁRTON BÚCSÚNKAT NOVEMBER 12-ÉN TARTJUK.

ÜNNEPEK:
Szerda, Mindenszentek
Csütörtök, Halottak napja
Szombat, Borromei St. Károly
Vasárnap, Tát, Mindenszentek búcsú

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + Büki Norbert
Szerda, 18 ó. Tokod halottaiért
Csütörtök, 14 ó. Közös temetőlátogatás. A szertartás után díjtalanul megáldom az új, vagy felújított síremlékeket; a helyszínen kell bejelenteni.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Ma még feliratkozhatnak, akik a naptárt innen szokták beszerezni.
*
Gyűjtést tartunk új temetői lobogók beszerzésére.

*
Borromei Szent Károly, 1538 – 1584
A milánói hercegség egyik legnevesebb családjának sarja. Szüleinek kastélyai, földbirtokai voltak. Károly a római bencés kolostor apátja lett. Nagy családi jövedelmét a szegények között osztotta szét.
IV. Pius pápa Milánó bíboros érsekévé nevezte ki. Legfőbb feladata volt a Tridenti Zsinat (1545 – 63) határozatainak végrehajtása egyházmegyéjében. Oly szeretettel és buzgalommal végezte ezt, hogy munkálkodása minta lett egész Itália számára. Az egyházi életnek szinte valamennyi területét meg kellett újítani: a liturgiát, a papképzést, az egyház javak használatát stb. Mindig hívei között volt; az 1576-os pestisjárvány idején is.


Plébániai hirdetés, 2017. október 22.

Évközi 29. vasárnap
GYŰJTÉS A MISSZIÓK TÁMOGATÁSÁRA
SZENT MÁRTON BÚCSÚNKAT NOVEMBER 12-ÉN TARTJUK.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Kapisztrán St. János
Szerda, St. Mór püspök
Szombat, St. Simon és Júdás apostolok

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + Büki Norbert
Szerda, 18 ó. + Büki Norbert
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Október végéig iratkozzanak fel, akik a naptárt innen szokták beszerezni.
*
Gyűjtést tartunk új temetői lobogók beszerzésére.

*
Kapisztrán Szent János, 1386 – 1456
Dél-Itáliában született. A nápolyi királyság kormányzója lett. Egy per alkalmával igazságtalan ítéletre kényszerítették. Lemondása után a király Perugia város kormányzását bízta rá. Eljegyzett egy nápolyi grófnőt. A városok közti háborúskodásban bebörtönözték. Majd szakított a világgal, eljegyzését felbontotta és a Ferenc-rendbe lépett. Európa egyik leghíresebb vándor-szónoka lett.
Magyarországra 1452-ben hívták. Tudta, hogy ez a föld a védőbástyája a nyugati kereszténységnek a törökök ellen. III. Callixtus pápa engedélyt adott neki a török elleni toborzásra és segítségét is felajánlotta. Barátságot kötött Hunyadi Jánossal s kettejük vezérletével vívták meg a győztes csatát a török ellen Nándorfehérvárnál, 1456-ban. A győzelem után három héttel Hunyadi meghalt, majd októberben Kapisztrán János is meghalt az újlaki kolostorban. Teste elveszett a török hódoltság idején.
A pápa augusztus 6-ra Elrendelte a Színeváltozás ünnepet – ezen a napon vette hírét a nándorfehérvári győzelemnek. A déli harangszót egy hónappal a győzelem előtt rendelte el, így a győzelemről nyilván nem tudhatott. A déli harangszó később egybemosódott a győzelem emlékével.


Plébániai hirdetés, 2017. október 15.

Évközi 28. vasárnap
SZENT MÁRTON BÚCSÚNKAT NOVEMBER 12-ÉN TARTJUK

ÜNNEPEK:
Kedd, Antiochiai St. Ignác püspök vértanú
Szerda, St. Lukács evangélista
Vasárnap, A missziók napja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Id. Kerti István és neje Vígh Borbála
Vasárnap, fél 9 ó. GYŰJTÉS A MISSZIÓK TÁMOGATÁSÁRA

*
Október végéig iratkozzanak fel, akik a naptárt innen szokták beszerezni.
*
Gyűjtést tartunk új temetői lobogók beszerzésére.

*
Antiochiai Szent Ignác, 50 – 110.
Antiochia városának 3. püspöke. Jeruzsálem után ez a város volt az őskereszténység második központja. A pogányságból megtértek itt nevezték magukat először krisztiánuszoknak, azaz keresztényeknek. Együttműködött az apostolokkal; közülük többet személyesen ismert. Traianus császár idejében letartóztatták és Rómába vitték. A hosszú és viszontagságos úton leveleket írt a római egyháznak: bíztatta a híveket egységre és kitartásra. Azt is kérte, hogy ne tegyenek semmit kiszabadítása érdekében. Rómába érve hamarosan a cirkuszi arénába vitték és oroszlánokkal tépették szét, társaival együtt. Ignác elfogadóan és hősiesen viselte az éhes oroszlánok halálos támadásait. A császár megjegyezte: Nagy a keresztények bátorsága. Hol van egy görög, aki így tudna meghalni a maga Istenéért?


Plébániai hirdetés, 2017. október 8.

Évközi 27. vasárnap

SZENT MÁRTON BÚCSÚNKAT NOVEMBER 12-ÉN TARTJUK.

Isten oltalmába ajánljuk a 13 aradi vértanút, akik nemzetünk szabadságáért adták életüket.

ÜNNEPEK:
Szerda, St. XXIII. János pápa

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Csütörtök, Temetési mise a 13 órai temetés után
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Pánczél Ferenc, neje Pánczél Mária, unokájuk Bea

*

Szent XXIII. János pápa
Szegény olasz család gyermekeként született 1881-ben. 1958-63 években ült a pápai székben. Nevéhez a II. Vatikáni Zsinat összehívása fűződik (1962). A hívek körében igen népszerű volt, de kritikusai nevezték kommunistának, szabadkőművesnek, nácinak, zsidó-barátnak… Erre ő azt felelte: nem szedegetjük fel a ránk dobált köveket, mi nem kövezünk meg senkit. Több tekintetben formabontó volt, pl. többször elhagyta a Vatikánt, elsőként engedte be a filmkamerát a pápai lakosztályba… Halála közeledtével hálát adott Istennek, hogy szegényen halhat meg. 1963-as halála után VI. Pál folytatta a zsinatot, amely 1965-ben fejeződött be. 2014-ben avatták szentté II. János Pállal együtt.


Plébániai hirdetés, 2017. október 1.

Évközi 26. vasárnap
Október elejétől a köznapi misék 1 órával korábban lesznek

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Őrzőangyalok
Szerda, Assisi St. Ferenc
Szombat, Rózsafüzér Királynője
Vasárnap, Magyarok Nagyasszonya

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + László, Margit és kisfiuk Lacika
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Muzslai Lajos és neje Farkas Julianna
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Az Őrzőangyalok ünnepét a 17. században alapították; tiszteletük a 19. sz.-ban terjedt el. Az, hogy mindenkinek van őrangyala, kifejezi az emberi személy Isten előtti méltóságát. Misztikus jelenlétük egy-egy lépcsőfok Istenhez.
*
Assisi St. Ferenc, 1182 – 1226
Olasz, a ferences rend alapítója; St. Erzsébetünk kortársa.
Az itáliai Assisi városban született. Apja jómódú posztókereskedő; azt remélte, hogy fia folytatni fogja az ő mesterségét. Ferenc a féktelen vagyonszerzés ellenkezőjét választotta: Isten szegénykéje lett belőle – ahogyan később ő magát nevezte. Elhagyta a családi házat, durva csuhát vett magára, hirdetni kezdte az evangéliumot. Fiatalok csatlakoztak hozzá, s amikor már tizenketten voltak, III. Ince pápa elé álltak, hogy a rend jóváhagyását kérjék. A koldus kinézetű népségtől a pápa nem sokat remélt és vonakodott, de egy álomlátása után jóváhagyta a rendet. (Azt álmodta, hogy dől a lateráni bazilika /a pápák temploma/, s Ferenc a vállával helyére igazítja az épületet.) A rend elterjedt francia, spanyol, angol, német területeken.
Kortársa, Assisi Klára, a női rendet alapítja meg. Megalapítják a Ferences Világi rendet is (harmadrend). Ferencet halála után két évvel szentté avatták. Magyarországra II. Endre idején érkeztek a ferencesek; első kolostoruk Esztergomban épült; 1233-ban már önálló rendtartományt alkottak.


Plébániai hirdetés, 2017. szeptember 24.

Évközi 25. vasárnap
A SZENTÍRÁS napja
Október elejétől a köznapi misék 1 órával korábban lesznek

ÜNNEPEK:
Szerda, Páli St. Vince
Péntek, St. Főangyalok Mihály, Gábor, Rafael
Szombat, St. Jeromos

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Szent Jeromos, 347 – 420.
Stridonban született (a mai Horváto. területén). Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Nem szerette az itteni laza erkölcsű életet; először a katakombákba menekült, aztán elhagyta Rómát.
Katakomba: földalatti temető Róma mellett. A könnyen faragható tufa-kőzetbe földalatti folyosókat vágtak, néhol négy emeletben. Egész labirintus-rendszer alakult ki. A folyosókra merőlegesen készített sír-üregbe fektették be a halottakat, koporsó nélkül, lepelbe csavarva. A vértanúk itteni sírjait sokan keresték fel.
A Trier-i remetékhez csatlakozott, majd az Antiochia melletti sivatagban remetéskedett. Rómába visszatérve pappá szentelték. Damasus pápa megbízta, hogy készítse el a Szentírás latin fordítását. Betlehembe ment, itt kolostorokat alapított és mint egyszerű és csendes szerzetes dolgozott a Biblia fordításán. Latinra fordította a héber nyelvű Ószövetséget és a görög nyelvű Újszövetséget. Mivel anyanyelvi szinten beszélte ezeket a nyelveket, olyan jó lett a fordítás, hogy még ma is forrásként használják ezt a latin Bibliát, amikor különféle nyelvekre fordítják. Jeromos fordításának a neve: VULGATA (= közismert, elterjedt). A pelagiánus eretnekek megharagudtak rá, mivel keményen szembeszállt velük, felgyújtották kolostorát és Jeromos csak üggyel-bajjal mentette meg az életét. Csontjait Rómában őrzik.


Plébániai hirdetés, 2017. szeptember 17.

Évközi 24. vasárnap

ÜNNEPEK:
Szerda, Koreai St. vértanúk
Csütörtök, St. Máté apostol evangélista
Szombat, St. Pio

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Wibling József
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Herrhofer László, neje Papp Mária, nagyszülők
Vasárnap, fél 9 ó.
*

St. Kim és Csong koreai vértanúk.
Világi hívek által jutott el Koreába Jézus tanítása a 17. század elején. 1836-ban francia misszionáriusok érkeztek ide s ezután elkezdődött üldözésük. 1839-ben, 1846-ban és 1866-ban százhárom keresztényt öltek meg, többségükben világi híveket, férfiakat, nőket, gyermekeket, fiatalokat és öregeket egyaránt. Papjuk, Kim, Jézus szenvedésére hivatkozva biztatta keresztény testvéreit, hogyha kell, bátran vállalják a halált.

Szent Pio, 1887 – 1968
Olasz, kapucinus (ferences) szerzetes. Ötven éven keresztül hordozta Jézus sebeit (stigma), ami állandó fájdalommal járt; az olasz televízió megörökítette a sebeket. Egy hitetlen orvos megvizsgálta Pio sebeit és nem tudta természetes jelenségek közé sorolni: minden seb vagy begyógyul, vagy begyullad… Naponta százakat gyóntatott, szabad ideje nem volt. Sok testi és lelki beteg visszanyerte nála egészségét. A pápák is tisztelték már életében, mint az imádság és s szenvedés emberét. XV. Benedek így nyilatkozott róla a 20. század elején: Rendkívüli ember, amilyet Isten csak időnként ajándékoz a világnak. Üveg-fedelű koporsóját százezren kísérték, akik a világ minden tájáról érkeztek.


Plébániai hirdetés, 2017. szeptember 10.

Évközi 23. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, Szűz Mária szent neve
Szerda, Aranyszájú St. János
Csütörtök, A szent kereszt felmagasztalása
Péntek, Fájdalmas Szűzanya
Szombat, St. Kornél pápa és St. Ciprián püspök

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Horváth Imre, neje Magyar Mária, lányuk Mária,
családtagok
Szerda, 19 ó. A Simon, a Pánczél és a Süveges család + tagjai
Szombat, 19 ó. + Robotka Imre, neje Urbanics Eszter
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Szűz Mária szent neve
XI. Ince pápa rendelte el ezt az ünnepet annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek legyőzték a törököket Bécs alatt. Ez a győzelem indította meg Magyarország felszabadítását a 150 évig tartó török uralom alól. Az 1970-es katolikus naptárreform eltörölte ezt az ünnepet, de magyar és német területen tovább engedélyezte.

A szent kereszt felmagasztalása
Szent Ilona császárnő – Nagy Konstantin császár anyja – 335-ben megtalálta Jeruzsálemben Jézus keresztjét. Szeptember 14-én mutatták meg ünnepélyesen a népnek: felemelték, felmagasztalták. Nagy Konstantin császár szüntette be 313-ban a véres keresztényüldözést (Milánói Ediktum), s maga is keresztény hitre tért.

A fájdalmas Szűzanya emléknapja összefügg a kereszttel, de ide tartoznak életének többi fájdalmas eseményei is: a betlehemi istálló, az egyiptomi menekülés, a 12 éves Jézus elveszése, aggasztó hírek Jézusról a nyilvános működése során (a fiad megőrült, Mk.3.), Jézus kereszthalála, temetése.

Aranyszájú St. János 344-407
Antiochiában született, gazdag katona-családban. 18 éves korában keresztelkedett meg. Kiváló szónok volt. A császár úgy gondolta, János emelni fogja az udvar fényét tehetségével, ezért a konstantinápolyi püspöki székbe emelték, s egész Kis-Ázsiának prímása lett. Szociális intézményeket alapított. A szentmise menete, szerkezete – amely máig él nálunk is – az ő nevéhez fűződik. Keményen harcolt az eretnekek ellen, de a császári udvarnak is nyíltan szemére vetette a fényűző életmódot. Egyre több ellensége lett a császári udvarban is és egyháziak részéről is. Rangjától megfosztották, száműzték. Száműzetésben halt meg. A nép azonban nem felejtette el Jánost. A császár fia és lánya hozatta haza maradványait, halála után 31 évvel, s bocsánatot kértek szüleik gonoszságáért.

Szent Kornél pápa. 251-253. A keresztényüldözések idején vagyunk, amely Jézus korától a 4. század elejéig (313) tartott. Némelyek meginogtak, amikor a halállal néztek szembe és megtagadták hitüket. Döntést kellett hozni arról, hogy a hittagadók visszafogadhatók-e az Egyházba. Kornél a visszafogadás mellett döntött, hiszen megtérő bűnösökről van szó. A hittagadás mellett a gyilkosságot és a házasságtörést tartották kapitális bűnnek. Kornél Gallus, pogány császár száműzetésében halt meg.

Szent Ciprián püspök. 200-258. Karthágó-ban (Észak-Afrika) született, vagyonos család gyermekeként. 48 éves korában keresztelkedett meg, s innentől sok olvasmányai közül az Biblia maradt az egyetlen. Karthágó püspöke lett, s nagy keresztény tartomány tartozott irányítása alá. Egyetértett Kornél pápával, hogy a hittagadásból megtérteket vissza kell venni az Egyházba. Több püspök ezzel erősen ellenkezett, amiből heves viták kerekedtek. Ciprián zsinatot hívott össze és kénytelen volt kiközösíteni az Egyházból a két leghangosabb püspököt. Decius császár elhatározta, hogy kiírt minden keresztényt és tömeges letartóztatások következtek. Jött ráadásként a két évig dúló pestisjárvány, sokan meghatlak; a pogányok úgy vélték, hogy a keresztények miatt jön a városra a vész. Cipriánt oroszlánok elé akarták dobni. Valerianus császár üldözése idején száműzték Cipriánt, majd lefejezték. Egyike az Ősegyház azon püspökeinek, akiről sok feljegyzés maradt.