Plébániai hirdetés, 2018. december 16.

Advent 3. vasárnapja

ÜNNEPEK:

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + Juhász Sándor, családtagok
A 11 órai temetés után is lesz mise
Szombat, 18 ó. + Bocskai István, neje Szabó Mária, lányuk Éva,
vejeik István és János
Vasárnap, fél 9 ó.

*

Régi szokás szerint december 17-től a napok a karácsonyra figyelés kiemelt napjainak számítanak, ezért ebből az időszakból a szentekre emlékezés a liturgiában elmarad.

*

Karácsonyi miserend

Dec. 24. (hétfő) Vigília – 22 óra
Dec. 25. (kedd) Karácsony, Jézus születése – fél 9 óra
Dec. 26. (szerda) Szent István első vértanú – fél 9 óra

Az év végi hálaadást dec. 31-én tartjuk a 18 órai mise keretében.


Plébániai hirdetés, 2018. december 9.

 Advent 2. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Csütörtök, St. Lúcia
Péntek, Keresztes St. János

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. 9 órától megkeressük az időseket, betegeket házukban. Mise a 13 órai temetés után
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Szent Lúcia /Luca/
A legfiatalabb – tizenéves – szentek egyike. A dél-szicíliai Siracusa-ban élt, és halt vértanúhalált 304-ben, Diocletianus császár keresztényüldözése idején. Neve a lux latin szóból származik, jelentése: fény. A Gergely-féle naptárreform bevezetéséig december 13-át tartották a téli napfordulónak egyes területeken (2018-ban dec. 21-én 22 óra 23 perc-kor lesz a téli napforduló, onnantól nő a nappal hossza a nyári napfordulóig; közben tavasszal is, ősszel is van egy-egy időpont, amikor a nappal és az éjszaka egyforma hosszú, ezeket tavaszi ill. őszi napéjegyenlőségnek nevezzük). Ezzel a fényváltozási időponttal lehet kapcsolatos, hogy a népszokás babonákat ragasztott a Luca naphoz. Lúcia személyével a babonaság nem kapcsolatos, hiszen rajta Jézus fénye ragyogott.

Keresztes Szent János, spanyol, 1542 – 1591
A jezsuiták iskolájába járt, közben a szegények kórházában dolgozott, majd belépett a karmelitákhoz. A rendben visszaállította az eredeti szigorúságot; ugyanezt tette kortársa, Avilai St. Teréz, a női ágazatban. A reform sok rendtársának nem tetszett, Jánost többször megverték, házi börtönbe zárták, ráadásul elöljárói sem értették meg. Szerette Krisztus keresztjét és alázattal fogadta el életének keresztjeit /innen a neve/. Több kolostort alapított, sokat írt. Néhány gondolata:
Aki magában bízik, az sem magát nem tagadja meg, sem Krisztust nem követi.
Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi dicsőségét sem.
Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.


Plébániai hirdetés, 2018. december 2.

Advent 1. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Xavéri St. Ferenc
Kedd, St. Borbála
Csütörtök, St. Miklós püspök (Mikulás)
Péntek, St. Ambrus püspök
Szombat, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + Szepesi Sándorné Papp Borbála
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Robotka Lajos és családtagok
*
Táton kedden 14 órakor a szokásos megemlékezést tartjuk Szent Borbáláról és a bányász-életről, a Kultúrház melletti Bányász-emlékműnél.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Xaveri Szent Ferenc, 1506 – 1552.
Spanyol jezsuita. Alapító tagja Loyolai St. Ignáccal együtt a jezsuita szerzetesrendnek. Indiába küldik misszióba, az út 13 hónapig tartott. Két év alatt húszezer őslakót keresztelt meg. India és az Indonéz szigetek után Japánban alapított egyházközségeket. Kínába igyekezett, útközben halt meg magára hagyottan a San Csao szigeten, ahonnan már látta a kínai partokat. XV. Gergely 1623-ban avatta szentté.
————————-
Mikulás
A kedves, titokzatoskodó Mikulás-szokás misztikus élmény a keresztény gyermek számára, amely lassan átnő a krisztusi misztikába.
E szokás megalapítója Szent Miklós, aki a 4. században élt és a kisázsiai Myra város püspöke volt. Érdekesség ebben a történetben, hogy ő nem akart semmiféle szokást alapítani, de hogy ez mégis így történt, bizonyára nem tiltakozik ellene boldog égi hazájában.
Este, vagy hajnalban, titokban tette a rászoruló ablakába a szükséges ruhát, cipőt, kenyeret stb. /Micsoda különbség van e között, meg a sötétben lopakodó tolvaj között!/ El akarta kerülni az emberek hálálkodását; tudta, hogy Isten minden jótettet följegyez és sokszorosan megfizet érte. Ez titokzatoskodásának magyarázata. Valójában karitatív tevékenységet gyakorolt; élete végéig mindenét szétosztotta.
A mohamedán törökök Kis-ázsiai pusztításai miatt, 1087-ben a keresztes lovagok az olaszországi Bari nevű városkába menekítették csontjait. Alakját sok dicsőítő legendával vették körül és sok zarándok keresi fel sírját.
A latin Nicolaus nevet a magyar nyelv Mikulássá formálta.

*
Szent Borbála
306-ban halt vértanúhalált Nicomediában (ma Izmir, Törökország nyugati részén; abban az időben a Római Birodalom része volt), tizenéves korában. Megkeresztelkedése pogány szüleit – különösen az apját – nagyon feldühítette; másképpen gondolták el életét. Lebeszélniük nem sikerült a krisztuskövetésről. Az akkori hatóság halálra ítélte. A bizonytalankodó hóhér kezéből az apa kitépte a bárdot és levágta leánya fejét. A legenda szerint az apát villámcsapás sújtotta hamuvá, miután hazafelé tartott jól elvégzett munkája után. Borbála tisztelete széles körben elterjedt. A bányászokon kívül több más szakma is védőszentjévé választotta.

*
Szent Ambrus püspök, 339 – 397.
A jó képességekkel megáldott fiatalember 30 évesen Milánó kormányzója lett. A helyi püspök halála után összegyűltek püspököt választani. Ambrus, mint kormányzó is elment az összejövetelre a rend biztosítása végett; attól tartott hogy az ariánus szekta tagjai és a katolikusok összezördülnek. Egy gyermek bekiáltott: Ambrus legyen a püspök! És jött a jelenlévők egyhangú válasza: Ő legyen! Megkeresztelkedett, jó pásztora lett a rábízottaknak. Küzdött a hit tisztaságáért, küzdött a császári ház önkénye ellen, rámutatva, hogy a császár az Egyházban van és nem az Egyház felett.


Plébániai hirdetés, 2018. november 25.

Krisztus király

ÜNNEPEK:
Péntek, St. András apostol
Advent 1. vasárnapja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Robotka Ferenc, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. + Ifj. Jámbor Lajos, 5. évf.
*
Készítsétek el az adventi koszorút, a szokásos jó ízléssel.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Januártól felszabadul egy Új Ember katolikus hetilap; valaki fogja pártját, hogy ne kelljen visszamondani. Ára példányonként 200 Ft.
*
Advent 1. vasárnapján a Mária rádió Altáróról közvetíti a 10 órai misét, a tokodi énekkar is szerepel benne.
*
Szent András apostol
Péter apostol testvére; a Genezáreti tó partján lévő Betszaidában született. Kezdetben Keresztelő st. János tanítványa, majd Jézust követte, miután Jézus magához hívta őt, Péterrel együtt (Mt.4,18-). A hagyomány szerint az Al-Duna mentén, majd a mai Görögország területén hirdette az evangéliumot. Patraszban feszítették X alakú keresztre, K.u. 60-ban. Ezért hívjuk az asztallábakat, állványokat stb. rögzítő X alakú szerkezetet András-keresztnek. (Betszaida a Genezáreti tó /Galileai tenger/ északi partján feküdt. Ma már csak romjai vannak meg; még az Ókorban elpusztult.)


Plébániai hirdetés, 2018. november 18.

Évközi 33. vasárnap

GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA
Szegények világnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Árpád-házi St. Erzsébet
Szerda, Szűz Mária bemutatása a templomban
Csütörtök, St. Cecília vértanú
Szombat, A 117 vietnámi vértanú
Vasárnap, Krisztus király

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Büki József, fia Norbert, szülők
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 – 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia. Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék. Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért. A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy zabos tarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál értékesebb hagyaték maradt számunkra.
——————–
Szent Cecília
Rómában élt és halt vértanúhalált, 250-ben, tizenévesen. Egy Valerianus nevű, pogány fiatalember vette feleségül, aki hamarosan megkeresztelkedett öccsével együtt. Nemsokára mindhármukat kivégezték kereszténységük miatt; utoljára hagyva Cecíliát. A hóhér harmadik csapásra sem tudta levágni Cecília fejét, aki erre eldobta pallosát és otthagyta. Cecília a barátai karjában vérzett el.
Életéről keveset tudunk, de annál nagyobb tisztelet vette körül, legendákkal együtt. Arannyal átszőtt ruhája tehetős családra vall; ruhája alatt durva vezeklőövet viselt. Testi szépségét túlragyogta a Jézushoz ragaszkodó lelke. Már a 4. században templom épült tiszteletére; a 6. században pedig a szentmise kánonjába is bevették nevét.
Az Istent dicsérő zene és ének védőszentjeként tiszteljük.
*
Dung-Lac St. András és 116 társa, vietnámi vértanúk
A 17. században erőteljesen bontakozott a kereszténység Vietnamban. Ez is jele annak, hogy a vallásilag egészen másféle távol-keleti országok népei is megértik és el tudják fogadni Jézus tanítását. Válogatott kínzások között ölték meg őket; a többségük bennszülött volt.
*
Szűz Mária templomi bemutatása
543-ban egy templomot építettek Mária tiszteletére Jeruzsálemben; felszentelésének emlékét őrzi ez az ünnep. Ez a templom nem maradt meg, de felszentelésének emlékét a keleti egyház megtartotta, s ezt az ünnepet 1585-től a nyugati egyház is átvette. Szűz Mária bemutatásának az Írásokban nincs nyoma; Jézus bemutatását Lukács evangéliumában olvashatjuk.


Plébániai hirdetés, 2018. november 11.

Évközi 32. vasárnap

SZENT MÁRTON BÚCSÚ

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Jozafát vértanú

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Kedd, Temetési mise a 15 órai temetés után
Szerda, 18 ó. Temetési mise a 15 órai temetés után
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

*
Köszönjük az új oltárterítők adományozását, továbbá a virág-díszítést Szlávik Gabriellának és Tóth Mártonnénak!

*
Búcsúi templom-takarítók:
Büki Józsefné, Balla Jenőné, György Istvánné, Fazekas Gyuláné, Posár Edéné, Szabó Jánosné, Szlávik Gabriella. Köszönjük!

*

Szent Márton püspök, 317 – 397.
Pogány római család gyermeke. A mai Szombathelyen született. Apja katonatiszt a császári hadseregben. Márton 12 évesen hittanulónak jelentkezett. Szülei ezt ellenezték. Apját Észak-olaszországba vezényelték, vele ment a család is. 15 évesen besorozták a hadseregbe és testőrtiszt lett. Franciaországba került, itt adta oda köpenye felét a didergő koldusnak Amien város kapujánál. A fél-köpenyt álmában Jézus vállán látta viszont. Ennek hatására leszerelt, megkeresztelkedett. Visszament Olaszországba, anyját megtérítette a keresztény hitre. A arianus tév-tanítók megverték, elüldözték. Visszament Franciaországba, Hilariushoz, Poitiers (poátyié) város szentéletű püspökéhez, akivel már korábban fölvette a kapcsolatot. Tours (túr) város közelében kolostort épített. amivel a gall-frank szerzetesség fejlődését indította el. Miután meghalt Tours püspöke, Mártont választották püspökké. Keményen harcolt a hit tisztaságáért. Hívei szerették gondoskodó szeretete és szegényes életvitele miatt. Márton a nyugati egyház első, nem-vértanú szentje. Tours-ban temették el. Sírja zarándokhely volt a Középkorban, ami jelen korunkban fölelevenedett a gyalog-zarándoklatok divattá válásával: a Szent Márton út Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet a franciaországi Tours-ba.

*

Szent Josaphat püspök vértanú, 1580 – 1623
Vlagyimirben, a mai Ukrajna területén született, amely akkor lengyel fennhatóság alatt állt. Először kereskedő inas, majd a bazilita szerzetesek rendjébe lépett és áttért az Egyesült rutén egyházba, amely 1596-ban jött létre. 1618-ban Polock város érseke lett. Szívügye volt a Rómával való egység ápolása, emiatt kellett meghalnia. 1621-ben a jeruzsálemi ortodox pátriárka minden katolikus püspöki székhelyre ortodox ellenpüspököt nevezett ki. Jozafátot azzal vádolták, hogy el akarja latinosítani a liturgiát és ellene hangolták a népet. Háza ajtaját betörték, megölték szolgáit, majd őt magát is. VIII Orbán pápa hamarosan elindította szentté avatását.
A bazilita szerzetesrend a bizánci szertartású szerzetesség legnépesebb csoportja. Jozafát a rend alapítói közé tartozik, a 17. században. Máriapócson a 18. század elején telepedtek le, ahol jelenleg is élnek. II. János Pál pápa oda látogatásakor kétszázezer vett részt a miséjén. Hajdúdorogon, Makón és Kispesten volt még rendházuk.


Plébániai hirdetés, 2018. november 4.

Évközi 31. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Imre herceg
Péntek, A Lateráni Bazilika felszentelése
Szombat, Nagy St. Leó pápa
Vasárnap, Szent Márton BÚCSÚ

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. Temetési mise a 15 órai temetés után
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. Tokod élő lakóiért
*
Köszönjük az új oltárterítők adományozását, továbbá a virág-díszítést Szlávik Gabriellának és Tóth Mártonnénak!
*
Búcsúi templom-takarítók:
Büki Józsefné, Balla Jenőné, György Istvánné, Fazekas Gyuláné, Posár Edéné, Szabó Jánosné, Szlávik Gabriella. Köszönjük!
*
Szent Imre herceg, élt 24 évet, meghalt 1031-ben.
Székesfehérváron született, szent István királyunk és boldog Gizella gyermekeként. Imrének több testvére is volt, fiúk is, akik gyermekkorukban meghaltak. Neve eredetileg Henrik (II. szent Henrik német-római császár neve után); az Imre név a magyar ajkakon alakult ki a későbbiek folyamán. Nagy gonddal nevelték szülei jó kereszténynek és a királyi korona várományosának, de Isten másképpen rendelkezett. Egy vadászaton feldühödött vadkan sebezte halálra, bár a vitézségre is megtanították Imrét. Apja ezután a Szűzanya oltalmába ajánlotta a koronát és a magyar népet. Történészek fölvetették annak lehetőségét is, hogy a nyugatiak besegítettek Imre halálban a vadkannak. Istvánt ugyan jó kereszténynek tartották, de elegük lett abból, hogy szabad és önálló akart lenni – s Imre herceget is erre tanította -, ahelyett, hogy a vazallusuk lenne népével együtt.


Plébániai hirdetés, 2018. október 28.

Évközi 30. vasárnap

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Mindenszentek
Péntek, Halottak napja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Hálából 60. házassági évforduló alkalmából
Szerda, 18 ó. Tokod halottjaiért
Szombat, 18 ó. A Tokodon szolgált + egyházi képviselőkért
Vasárnap, fél 9 ó. A Tokodon szolgált + papokért

*

Pénteken 14 órakor lesz a közös temetőlátogatás. A szertartás után megáldom az új-, vagy felújított síremlékeket; ezt majd a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.

*

Vasárnap (nov. 4.) lesz Tát Mindenszentek búcsúja. A fél 11-kor kezdődő misét Erdő Péter főpásztor végzi és megbérmálja a 17 jelöltet. Tokodról ebben az évben nem jelentkeztek bérmálkozásra.

*

Tokod Szent Márton búcsúját november 11-én tartjuk.


Plébániai hirdetés, 2018. október 14.

Évközi 28. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Avilai (Nagy) St. Teréz
Szerda, Antiochiai St. Ignác
Csütörtök, St. Lukács evangélista
Vasárnap, A Missziók napja GYŰJTÉS A MISSZIÓK TÁMOGATÁSÁRA

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Id. Kerti István és neje Vígh Borbála
Vasárnap, fél 9 ó. + Pánczél Ferenc, neje Pánczél Mária és
unokájuk Bea

*
Avilai /Nagy/ St. Teréz, 1515 – 1582; spanyol.
Tizenketten voltak testvérek. Minden könyvet elolvasott, ami kezébe került. Arra törekedett, hogy az embereket vidámítsa és megnevettesse. 19 éves korában titokban lépett a karmeliták rendjébe, mivel apja ellenezte kolostorba vonulását. Látta a megostorozott Üdvözítőt. Egy alkalommal nem érte lába a földet templomba menet; ezt rendtársai látták és azzal vádolták, hogy ördög szállta meg. 17 női- és 15 férfikolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. Sokat írt. Halála éjszakáján vezették be a Gergely-féle naptárt, 1582 október 4-ről 5-re virradóra.
*
A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.

*

November 2-án (péntek) 14 órakor lesz a közös temetőlátogatás. Megáldom az új-, vagy felújított síremlékeket; ezt majd a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.


Plébániai hirdetés, 2018. október 7.

Évközi 27. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária magyarok nagyasszonya

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Muzslai Lajos, neje Farkas Julianna
Vasárnap, fél 9 ó.

*

A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.

*

Szűz Mária magyarok nagyasszonya
István király 1038-ban Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját, nemzetét. A honvédő harcokban Jézus, Mária neve lelkesítette a magyarokat. 1683-ban Bécs mellett megugrasztották a törököket a keresztény seregek. Majd az 1685-ös Tát-Tokod környéki győztes csatával indult meg a törökök kihajtása Magyarországról. Ennek emlékére készült a Sas-hegyen a nagyméretű 1685-ös szám, 2018 nyarán. 1693-ban I. Lipót király megismételte Szent István király felajánlását. 1896-ban, a magyar millennium (a Honfoglalás 1000. évfordulója) alkalmából, Vaszary Kolos bíboros kérésére, XIII. Leó pápa engedélyezte Magyarország számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepet. 1984-ben került az ünnep október 8-ra. Később Bajorország, Franciaország, Ausztria, Lengyelország, Anglia, Katalónia, Mexikó, majd 1910-től egész Latin-Amerika nyilvánította nagyasszonyának Szűz Máriát.