Plébániai hirdetés, 2018. május 20.

PÜNKÖSD
Évközi időszak következik, zöld

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Szűz Mária keresztények segítsége
Szombat, Néri St. Fülöp
Vasárnap, SZENTHÁROMSÁG

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Szent Antal tiszteletére
Szerda, 19 ó. + Lukács Elemér és a Márkus család + tagjai
Péntek, 16 ó. Megemlékezés a világháborúk áldozatairól az emlékműnél
Szombat, 19 ó. + Süveges János, szülei és hozzátartozói
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Neri szent Fülüp, Született Firenzében 1515-ben, meghalt Rómában 1595-ben.
Gazdag kereskedő nagybátyja üzletében kezdett dolgozni, de hamar Jézus szolgálata felé fordult. Látomásban azt az utasítást kapta, hogy menjen Rómába, de ott úgy éljen, mintha sivatagban lenne. Loyolai Ignácnál tanult, majd utcai apostolkodásba kezdett. 36 éves korában szentelték pappá. Hamarosan Oratóriumot alapított, fiatalok gyülekeztek köréje. Könnyed stílusa, jó humora miatt igen kedvelték; nevető szent-nek hívták. Barátságban volt Borromei Károly milánói bíborossal.
Oratórium: ennek a szónak van jelentése a zenében is, az építészetben is; itt, Neri Fülöppel kapcsolatban azonban az imádság házát jelenti (az orare = imádkozni, latin szóból származik). Nem templom ez, hanem egy nagyobb terem, ahol a fiatalok Fülöp atyával együtt megbeszélték gondjaikat, feladataikat, imádkoztak, Szentírást olvastak. Legyetek jók, ha tudtok… Napi feladatuk volt a városi szegények ápolása, s besegítés a kórházakban…
Megalapította a Papok Oratóriumát is, amit a pápa jóváhagyott. Ne feledjük, Fülöp kisgyermek korában lépett fel Luther Márton (1517), amely a protestánsok elszakadásához vezetett. Az Egyház nagy megrázkódtatása volt ez; a Tridenti Zsinat (1545-63) keretében igyekeztek a bajokat orvosolni, s ebben a papság képzésének megújítását fontosnak tartották.
Fülöpöt Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szentté, 1622-ben.


Plébániai hirdetés, 2018. május 13.

Jézus mennybemenete

2018
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Szerda, Nepomuki St. János
Vasárnap, PÜNKÖSD

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. + Pokorni József, neje Pánczél Margit
Szombat, 19 ó. + Haász Józsefné Papp Veronika, unokája Norbert
Vasárnap, fél 9 ó. + Az Úr Jézus és Szűz Mária tiszteletére

*

Nepomuki St. János, 1350 – 1393
A gyónási titok megőrzésének lett az áldozata, 43 éves korában. Nepomukban született, Dél-Csehországban, szegény szülők gyermekeként. A prágai érsek helynöke lett és kiváló szónok. Vencel király – miután szabados és kicsapongó élete miatt meg akarták mérgezni – bizalmatlan lett mindenkivel szemben, fiatal feleségére pedig féltékeny. Jánost felszólította, mondja el, mit gyónt a felesége. János pap nem titkolta felháborodását emiatt: Hogyan kérdezhetsz ilyet, amikor tudod, hogy gyónási titok köt!? A király egy megüresedett püspöki széket ajánlott fel neki, de ő keményen visszautasította. Ezután megkínoztatta Jánost, majd a Moldva folyóba dobatta.
Gyóntató papok, hidak, hajósok védőszentje lett.


Plébániai hirdetés, 2018. május 6.

Húsvét 6. vasárnapja
Tömegtájékoztatási világnap

2018
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Vasárnap,; Jézus mennybemenete

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. + Robotka András, szülők és testvérek
Szombat, 19 ó. A Robotka család + tagjai
Vasárnap, fél 9 ó. + Tarlós Károlyné Süveges Erzsébet

*

A Tömegtájékoztatási világnap egyházi alapítású nap, a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) határozata alapján. 1967 óta tartják, nálunk húsvét 6. vasárnapján.
Információ-zuhatagban élünk, benne igaz és hamis. A levél, sms, e-mail, telefon egy, vagy több személyt informál; az újság, a honlap, a rádió, a televízió információi már akárhány személyhez eljuthatnak.
Az élőlények szervezetén belüli információáramlás a kutató szakemberek szerint is bámulatosan kidolgozott.
Az emberiség számára az az információ hasznos, amely az egyetemes – Föld-méretű – közösség-építést szolgálja.
Figyeljünk az Isteni Szóra, akkor a többit is helyesen fogjuk tudni kezelni.


Plébániai hirdetés, 2018. április 29.

Húsvét 5. vasárnapja
Búzaszentelő. Elsőáldozás
2018
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Szerda, St. Atanáz püspök
Csütörtök, St. Fülöp és Jakab apostolok
Vasárnap, Tömegtájékoztatási világnap

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Krátki Pál, hozzátartozók
Szerda, 19 ó. Papp János, neje Papp Margit
Szombat, 19 ó. + Kovács Rezső, neje Klacsán Anna
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Elsőáldozók:
Biró Emese, Borsi Kriszta, Bozó Belián, Büki Liza, Horváth Berta Bettina, Nemes Zsófia, Tállai Dominika, Wágner Diána.

*
Szent Atanáz, 295 – 373
45 éven keresztül volt Alexandria püspöke. Ebből 17 évet száműzetésben töltött; öt alkalommal száműzték. Az ellenségeskedés mögött az ariánus tév-tanítók (eretnekek) keze volt, s ezek azért lettek erősek, mert Nagy Konstantin császár engedélyezte működésüket. Atanáz egész életét a velük való küzdelem jellemezte, a hit tisztaságának védelme érdekében. Az ariánusok agresszívek voltak, a verekedés sem állt távol tőlük. A szektát egy Áriusz nevű pap alapította. Tagadták Jézus istenségét, az Atyával való egylényegűségét, s ez az eszme több püspököt is magával sodort.. Először a 325-ös niceai zsinat ítélte el ezt az eretnekséget, majd a további zsinatok is. A felette való vita azonban sokáig tartott az egyházban.
Egy alkalommal Atanáz csónakon menekült üldözői elől a Nílus folyón. Egy öbölben megfordult és szembe evezett üldözőivel. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanázt. Nemrég felfelé haladt a folyón – mondta Atanáz -, ha siettek, még elérhetitek.


Plébániai hirdetés, 2018. április 22.

Húsvét 4. vasárnapja
Papi hivatások napja

2018
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Adalbert püspök vértanú, egyházmegyénk védőszentje
Szerda, St. Márk evangélista
Vasárnap, Búzaszentelő, Elsőáldozás

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. St. Mihály tiszteletére
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Simon János, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. Elsőáldozókért, Búzaszentelés

*
Hétfőn és szerdán délután fél 6-tól fél 7-ig folytatjuk az elsőáldozási felkészülést. Szerdán a gyerekek vizsgát tesznek szüleik jelenlétében, s akiknek sikerül, elvégzik első gyónásukat.

*
Imádkozzunk papi hivatásokért és imádkozzunk az Egyház megújulásáért és megerősödéséért; elmaradottsága összefügg azzal, hogyha a fiatalok szépnek és fontosnak tartják is Jézus hirdetését, de elbizonytalanodnak.
*
Szent Adalbert (Béla) püspök, vértanú, 956 – 997
A magyarokon kívül a csehek és a lengyelek is kedves szentjüknek tartják. Egyházmegyénk (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye) védőszentje. Cseh származású. Megválasztott püspökként mezítláb vonult be Prágába. Kezdetben szívesen fogadták, de amikor fejükre olvasta vétkeiket, ellene fordultak. Lóhátra ült és Magyarországra jött, 994-ben és 995-ben tartózkodott nálunk. Megkeresztelte Géza fejedelmet és Géza fiát Vajkot. Vajk ekkor az István nevet vette fel s ő lett a mi Szent István Királyunk. Mire Adalbert visszament Prágába, rokonait megölték, vagyonát lefoglalták. Lengyelországon keresztül a vad és keresztényellenes poroszokhoz ment hittérítő útra, akik megölték.

*
1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)
A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. április 15.

Húsvét 3. vasárnapja

2018
Elsőáldozás – április 29. Oktatások: 04 – 16,18,23,25. 17.30-18.30
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Vasárnap, Papi hivatások napja

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. St. Antal tiszteletére
Szerda, 19 ó. A Szűzanya tiszteletére
Szombat, 19 ó. + Tihanyi Sándor, neje Haidler Vilma, szüleik
Vasárnap, fél 9 ó. + Robotka István és fia István

*

Hétfőn és szerdán lesz az első két felkészülési óra az elsőáldozásra a templomban, délután fél 6-tól fél 7-ig. (A templomban még hidegebb van, megfelelően öltözzenek.) A gyerekek szülő kíséretében jelenjenek meg. Csatlakozhatnak azok is, akik három évet jártak hittanra, de elmaradt az áldozásuk. Az oktatásokról sem elkésni, sem hiányozni nem lehet.

*

Imádkozzunk papi hivatásokért és imádkozzunk az Egyház megújulásáért és megerősödéséért; elmaradottsága összefügg azzal, hogyha a fiatalok szépnek és fontosnak tartják is Jézus hirdetését, de elbizonytalanodnak.

*

1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)

A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. április 8.

Húsvét 2. vasárnapja
Menjen el szavazni minden jogosult és tegyen megfontolt belátása szerint.
A jubiláló házastársak megáldása; rövid beszélgetésre hívjuk őket mise után a plébániára
2018
Elsőáldozás – április 29. Oktatások: 04 – 16,18,23,25. 17.30-18.30
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony – Angyali Üdvözlet
Szerda, St. Szaniszló püspök vértanú

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Pánczél Sándorné Ilona
Temetési mise is lesz a 15 órai temetés után
Szerda, 19 ó. + Ifj. Kerti István, neje Mezősi Mária
Szombat, 19 ó. + Büki Norbert
Vasárnap, fél 9 ó. + Nagy Ágnes 1. évf.

*
Jubiláló házastársak
Gyémánt-lakodalmasok (60 év): Zab Sándor – Flórián Erzsébet, Zicsi János – Hári Gizella, Bitter László – Szendrei Éva, Jung István – Kerti Ilona, Kovács Sándor – Vígh Ilona
Arany-lakodalmasok (50 év): Márton István – Robotka Ilona, Tóth Márton – Juhász Mária, Süveges Zoltán – Szabó Mária, Zboray László – Papp Anna, Farszki József – Madari Teréz, Tállai László – Kómár Róza
Ezüst-lakodalmasok (25 év): Szemes József – Ludvai Orsolya, Fülöp János Pál – Pánczél Erika, Kajtár László – Pánczél Mónika, Süveges Zoltán – Vass Judit
Bronz-lakodalmasok (10 év): Horváth Imre Bálint – Láris Bernadett, Sántha Attila – Üveges Judit, Balabás László – Szabó Andrea Odett, Szivók Tóth Tamás – Erdei Laura.
*
Szent Szaniszló, lengyel püspök, vértanú, 1030 – 1079
Gyermekként kortársa volt a mi szent István királyunknak.
Krakkó püspökévé választották 1072-ben, ezzel a király is egyetértett. Szaniszló püspök szemére vetette a királynak zsarnokoskodását és kicsapongásait. A király emiatt meggyűlölte és szabadulni akart tőle. Először rágalmakkal próbálta elvenni tekintélyét, s amikor ezzel nem érte el célját, katonákat küldött, hogy öljék meg. A katonák azzal tértek vissza, hogy fényesség vette körül a püspököt, emiatt nem tudták megölni. Ezután maga a király rontott rá kíséretével, megölette, testét feldaraboltatta és szétszóratta. A kanonokok összeszedték a püspök maradványait; ideiglenesen egy sírba temették, majd a krakkói Wawel székesegyházba vitték. A királyt Bátor Boleszlávnak hívták, de Szaniszló püspök bátrabb volt őnála.

*

1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)

A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. március 25.

Virágvasárnap
A köznapi misék 19 órakor lesznek

2018
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 8.
Választás – április 8. Menjen el szavazni minden jogosult és tegyen megfontolt belátása szerint.
Elsőáldozás – április 29.
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Nagycsütörtök, Az Oltáriszentség alapítása
Nagypéntek, Jézus halála
Nagyszombat, Jézus a sírban nyugszik
Húsvétvasárnap, Jézus feltámadása

MISEREND:
Nagyhétfő, 19 ó.
Nagyszerda, 19 ó.
Nagycsütörtök, 19 ó.
Nagypéntek, 18 ó. Keresztút, 19 ó. Csonka-mise, Passió
Nagyszombat, 19 ó. Feltámadási szertartás, körmenet; + Nagy Ágnes
Húsvétvasárnap, fél 9 ó. + Tóth István
*
Jubiláló házastársak
Gyémánt-lakodalmasok (60 év): Zab Sándor – Flórián Erzsébet, Zicsi János – Hári Gizella, Bitter László – Szendrei Éva, Jung István – Kerti Ilona, Kovács Sándor – Vígh Ilona
Arany-lakodalmasok (50 év): Márton István – Robotka Ilona, Tóth Márton – Juhász Mária, Süveges Zoltán – Szabó Mária, Zboray László – Papp Anna, Farszki József – Madari Teréz, Tállai László – Kómár Róza
Ezüst-lakodalmasok (25 év): Szemes József – Ludvai Orsolya, Fülöp János Pál – Pánczél Erika, Kajtár László – Pánczél Mónika, Süveges Zoltán – Vass Judit
Bronz-lakodalmasok (10 év): Horváth Imre Bálint – Láris Bernadett, Sántha Attila – Üveges Judit, Balabás László – Szabó Andrea Odett

*
Templom-takarítók: Büki Józsefné, Fazekas Gyuláné, Posár Edéné, Szabó Jánosné, Szlávik Gabriella. Köszönjük!
*
Máriát dicsérni hívek jöjjetek… Lourdes-i jelenés a mise előtti fél órában: március 24; július 16.

*

1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)

A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. március 18.

Nagyböjt 5. vasárnapja
GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

2018
Az óra előre-állítása – március 25. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 1.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 8.
Választás – április 8. Menjen el szavazni minden jogosult és tegyen megfontolt belátása szerint.
Elsőáldozás – április 29.
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. József
Virágvasárnap

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + Süveges József, unokája Pánczél József, családtagok
Szerda, 18 ó.
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT
Szombat, 18 ó. + Muzslai Lajosné Farkas Julianna 20. éf., Muzslai Lajos
Virágvasárnap, fél 9 ó. Barka-szentelés, PASSIÓ
+ Simon Sándorné Süveges Erzsébet, születésének 100. évf.
*
A Passió szereplői mise után jöjjenek a sekrestyébe.
*
Jelentkezzenek azok a jubiláló házastársak, akik nem itt kötöttek szentségi házasságot, 10-, 25-, 50-, 60 évvel ezelőtt.
*
Elsőáldozás
A sekrestyében vegyék át a vizsga-anyagot azok a gyerekek, akik nem itt járnak iskolába és otthon gyakorolgassák szüleik segítségével.
*
Máriát dicsérni hívek jöjjetek… Lourdes-i jelenés a mise előtti fél órában: március 24; július 16.

*
1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)

A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. március 11.

Nagyböjt 4. vasárnapja

2018
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 25. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 1.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 8.
Választás – április 8. Menjen el szavazni minden jogosult és tegyen megfontolt
belátása szerint.
Elsőáldozás – április 29.
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

 

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. (Nem lesz mise)
Szerda, 18 ó.
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT
Szombat, 18 ó. + Id. Farkas Lajos, unokája Gábor, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. + Papp Ferenc, neje Pánczél Ilona, fiuk Zoltán
GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA
*
Vasárnap 14 órakor autóbusz indul Tátról a templomtól Péliföldszentkeresztre, felveszi a tokodiakat a templomnál.
*
Jelentkezzenek azok a jubiláló házastársak, akik nem itt kötöttek szentségi házasságot, 10-, 25-, 50-, 60 évvel ezelőtt.
*
Tartós élelmet gyűjtünk itt, a templomban, március 18-ig.
*
Elsőáldozás
A sekrestyében vegyék át a vizsga-anyagot azok a gyerekek, akik nem itt járnak iskolába és otthon gyakorolgassák szüleik segítségével.
*
Máriát dicsérni hívek jöjjetek… Lourdes-i jelenés a mise előtti fél órában: március 24; július 16.
*
1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)
A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.