Plébániai hirdetés, 2019. december 8.

Advent 2. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Péntek, St Lúcia vértanú
Szombat, Keresztes St. János

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Kedd, temetési mise a 15 órai temetés után
Szerda, 18 ó. Mise csak a 15 órai temetés után
Szombat, 18 ó. + Robotka Lajos, neje Szabó Julianna, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. + Mayer Béláné Horváth Anna

*
Szent Lúcia /Luca/
A legfiatalabb – tizenéves – szentek egyike. A dél-szicíliai Siracusa-ban élt, és halt vértanúhalált 304-ben, Diocletianus császár keresztényüldözése idején. Neve a lux latin szóból származik, jelentése: fény. A Gergely-féle naptárreform bevezetéséig december 13-át tartották a téli napfordulónak egyes területeken (2019-ben dec. 22-én 4 óra 19 perckor lesz a téli napforduló, onnantól nő a nappal hossza a nyári napfordulóig). Ezzel a fényváltozási időponttal lehet kapcsolatos, hogy a népszokás babonákat ragasztott a Luca naphoz. Lúcia személyével a babonaság nem kapcsolatos, hiszen rajta Krisztus fénye ragyogott.

Keresztes Szent János, spanyol, 1542 – 1591
A jezsuiták iskolájába járt, közben a szegények kórházában dolgozott, majd belépett a karmelitákhoz. A rendben visszaállította az eredeti szigorúságot; ugyanezt tette kortársa, Avilai St. Teréz, a női ágazatban. A reform sok rendtársának nem tetszett, Jánost többször megverték, házi börtönbe zárták, ráadásul elöljárói sem értették meg. Szerette Krisztus keresztjét és alázattal fogadta el életének keresztjeit /innen a neve/. Több kolostort alapított, sokat írt. Néhány gondolata:
Aki magában bízik, az sem magát nem tagadja meg, sem Krisztust nem követi.
Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi dicsőségét sem.
Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.
Soha ne gondolj rosszat testvéreidről, mert az ilyen gondolat megzavarja a szív tisztaságát.
Aki terhének súlya alatt esik el, az nehezen fog egyedül terhével együtt fölkelni.
Isten irgalmasságának tekintsd, ha néha jó szót szólnak hozzád, mert egyáltalán nem érdemled meg.


Plébániai hirdetés, 2019. december 1.

Advent 1. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Kedd, Xavéri St. Ferenc
Szombat, St Ambrus püspök

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + Szepesi Sándorné Papp Borbála
Mise a 15 órai temetés után
Szombat, 18 ó. + Robotka Ferenc, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Xaveri Szent Ferenc, 1506 – 1552.
Spanyol jezsuita. Alapító tagja Loyolai St. Ignác mellett a jezsuita szerzetesrendnek. Indiába küldik misszióba, az út 13 hónapig tartott. Két év alatt húszezer őslakót keresztelt meg. India és az Indonéz szigetek után Japánban alapított egyházközségeket. Kínába igyekezett, útközben halt meg magára hagyottan a San Csao szigeten, ahonnan már látta a kínai partokat. XV. Gergely 1623-ban avatta szentté.

Szent Ambrus püspök, 339 – 397.
A jó képességekkel megáldott fiatalember 30 évesen Milánó kormányzója lett. A helyi püspök halála után összegyűltek püspököt választani. Ambrus, mint kormányzó is elment az összejövetelre a rend biztosítása végett; attól tartott hogy az ariánus szekta tagjai és a katolikusok összezördülnek. Egy gyermek bekiáltott: Ambrus legyen a püspök! És jött a jelenlévők egyhangú válasza: Ő legyen! Megkeresztelkedett, jó pásztora lett a rábízottaknak. Küzdött a hit tisztaságáért, küzdött a császári ház önkénye ellen, rámutatva, hogy a császár az Egyházban van és nem az Egyház felett.


Plébániai hirdetés, 2019. november 24.

Krisztus király
ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

ÜNNEPEK:
Szombat, St. András apostol
Advent 1. vasárnapja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Hálából a Szűzanya tiszteletére
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Ifj. Jámbor Lajos 6. évf.

*

A templomi adventi koszorút készítsétek el a szokásos jó ízléssel.

*

Szent András apostol
Péter apostol testvére; a Genezáreti tó partján lévő Betszaidában született. Kezdetben Keresztelő st. János tanítványa, majd Jézust követte, miután Jézus magához hívta őt, Péterrel együtt (Mt.4,18-). A hagyomány szerint az Al-Duna mentén, majd a mai Görögország területén hirdette az evangéliumot. Patraszban feszítették X alakú keresztre, K.u. 60-ban. Ezért hívjuk az asztallábakat, állványokat stb. rögzítő X alakú szerkezetet András-keresztnek. (Betszaida a Genezáreti-tó /vagy Galileai-tenger/ északi partján feküdt. Ma már csak romjai vannak meg; még az Ókorban elpusztult.)


Plébániai hirdetés, 2019. november 17.

Évközi 33. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, Árpád-házi St. Erzsébet
Csütörtök, Szűz Mária bemutatása a templomban
Péntek, St. Cecília vértanú
Vasárnap, Krisztus király

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Hálából egy család élő tagjaiért
Szerda, 18 ó. St. Antal tiszteletére
Szombat, 18 ó. + Büki József és szülők
Vasárnap, fél 9 ó. ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

*

Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 – 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia. Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék. Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért. A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy
zabostarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál értékesebb hagyaték maradt számunkra.


Plébániai hirdetés, 2019. november 10.

Évközi 32. vasárnap

SZENT MÁRTON BÚCSÚ

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Márton püspök
Kedd, St. Jozafát püspök vértanú

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. St. Pió tiszteletére
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Köszönjük a templom búcsúi nagytakarítását: Balla Jenőné, Büki Józsefné, György Istvánné, Fazekas Gyuláné, Posár Edéné, Szabó Jánosné, Szlávik Gabriella.
Köszöntöm vendégeinket, akik együtt ünnepelnek velünk Szent Márton búcsúnk napján. Gazdagodjanak ők is Isten kegyelmében, amely ilyenkor bővebben árad.
*
Szent Márton püspök, 317 – 397.
Pogány római család gyermeke. A mai Szombathelyen született. Apja katonatiszt a császári hadseregben. Márton 12 évesen hittanulónak jelentkezett. Szülei ezt ellenezték. Apját Észak-Olaszországba vezényelték, vele ment a család is. 15 évesen besorozták a hadseregbe és testőrtiszt lett. Franciaországba került, itt adta oda köpenye felét a didergő koldusnak Amien város kapujánál. A fél-köpenyt álmában Jézus vállán látta viszont. Ennek hatására leszerelt, megkeresztelkedett. Visszament Olaszországba, anyját megtérítette a keresztény hitre. A arianus tév-tanítók megverték, elüldözték. Visszament Franciaországba, Hilariushoz, Poitiers (poátyié) város szentéletű püspökéhez, akivel már korábban fölvette a kapcsolatot. Tours (túr) város közelében kolostort épített. amivel a gall-frank szerzetesség fejlődését indította el. Miután meghalt Tours püspöke, Mártont választották püspökké. Keményen harcolt a hit tisztaságáért. Hívei szerették gondoskodó szeretete és szegényes életvitele miatt. Márton a nyugati egyház első, nem-vértanú szentje. Tours-ban temették el. Sírja zarándokhely volt a Középkorban, ami jelen korunkban fölelevenedett a gyalog-zarándoklatok divattá válásával: a Szent Márton út Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet a franciaországi Tours-ba.


Plébániai hirdetés, 2019. november 3.

Évközi 31. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Borromei St. Károly
Kedd, St. Imre herceg
Szombat, A Laterán bazilika felszentelése A pápák temploma Rómában

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. 11 órakor temetés, utána mise; este nincs mise
Szerda, 18 ó. A Tokodon szolgált + papokért
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. BÚCSÚ, Tokod élő lakóiért
*

A Lateráni Bazilika felszentelése.
A Keresztelő St. János tiszteletére szentelt bazilikát Nagy Konstantin császár építette a 4. században. A 12. századtól a templomok elsejének tekintették. Felszentelésének emlékében az egység jele valósul meg, a szent Péter székéhez ragaszkodás. Kezdetben csak Róma ünnepe volt a felszentelés napja, később az egész Egyház ünnepe lett.


Plébániai hirdetés, 2019. október 27.

Évközi 30. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Simon és Júdás apostolok
Péntek, Mindenszentek
Szombat, Halottak napja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. 15 órakor temetés, utána mise; este nincs mise
Szerda, 18 ó. A 15 órai temetés után nem lesz mise
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Bocskai István, neje Szabó Mária, lányuk Éva,vejeik István és János
*

A búcsú November 10-én lesz
*
Naptárra most a mise végén még fel lehet feliratkozni.
*
Szombaton 14 órakor tartjuk a szokásos, közös megemlékezést halottjainkról, a temetőben. A liturgia után megáldom az új, vagy felújított síremlékeket. Az igényt a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.
*

Szent Simon és szent Júdás apostolok. Egy napon van ünnepük. Simon először Egyiptomban, Júdás pedig Mezopotámiában tevékenykedett. Később együtt dolgoztak Perzsiában. Ott is szenvedtek vértanú-halált. Simont kettéfűrészelték, Júdást lefejezték. Az Újszövetségben a levelek sorát szent Júdás apostol levele zárja. Az áruló Júdás neve elé megkülönböztetésként az iskarioti jelzőt szoktuk tenni, Iskariot tartományból származott.


Plébániai hirdetés, 2019. október 20.

Évközi 29. vasárnap
GYŰJTÉS A MISSZIÓKRA

ÜNNEPEK:
Szerda, Kapisztrán St. János
Péntek, St. Mór püspök

A búcsú November 10-én lesz

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
A naptárra okt. végéig lehet feliratkozni
*

Kapisztrán Szent János, 1386 – 1456
Dél-Itáliában született. A nápolyi királyság kormányzója lett. Egy per alkalmával igazságtalan ítéletre kényszerítették. Lemondása után a király Perugia város kormányzását bízta rá. Eljegyzett egy nápolyi grófnőt. A városok közti háborúskodásban bebörtönözték. Majd szakított a világgal, eljegyzését felbontotta és a Ferenc-rendbe lépett. Európa egyik leghíresebb vándor-szónoka lett.
Magyarországra 1452-ben hívták. Tudta, hogy ez a föld a védőbástyája a nyugati kereszténységnek a törökök ellen. III. Callixtus pápa engedélyt adott neki a török elleni toborzásra és segítségét is felajánlotta. Barátságot kötött Hunyadi Jánossal s kettejük vezérletével vívták meg a győztes csatát a török ellen Nándorfehérvárnál, 1456-ban. A győzelem után három héttel Hunyadi meghalt, majd októberben Kapisztrán János is meghalt az újlaki kolostorban. Teste elveszett a török hódoltság idején.
A pápa augusztus 6-ra Elrendelte a Színeváltozás ünnepet – ezen a napon vette hírét a nándorfehérvári győzelemnek. A déli harangszót egy hónappal a győzelem előtt rendelte el, így a győzelemről nyilván nem tudhatott. A déli harangszó később egybemosódott a győzelem emlékével.

Szent Mór püspök, 1000 – 1070.
Magyar szülők gyermeke. Harminc éves korában a pannonhalmi kolostor apátja. Szent István király pécsi püspökké nevezi ki. Amikor 1046-ban Gellértet és társait megölték a pogány magyarok, Mór megmenekült. Egyike az I. Endrét koronázó püspököknek és a tihanyi apátság alapítólevelének egyik aláírójaként is szerepel. Pécsi püspökként felkarolta az iskolák ügyét, templomokat és kolostorokat épített. Első magyar íróként tartják számon; a zoborhegyi remeték életrajzát írta meg.


Plébániai hirdetés, 2019. október 13.

Évközi 28. vasárnap

ÖNKORMÁNYZATI SZAVAZÁS

ÜNNEPEK:
Kedd, Avilai (Nagy) St. Teréz
Csütörtök, Antiochiai St Ignác vértanú
Péntek, St. Lukács evangélista
Vasárnap, A Missziók napja
GYŰJTÉS A MISSZIÓKRA

A búcsú November 10-én lesz

A Karitász összejövetele csütörtökön 16 órakor lesz, a plébánián.

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Id. Kerti István, neje Vígh Borbála, fiuk István, menyük Mária
Vasárnap, fél 9 ó. + Pánczél Ferenc, neje Pánczél Mária, unokájuk Beáta
*
Ez év októberétől Robotka Zoltánné Viszolai Róza vette át a helyi karitászcsoport vezetését. Rózsika esztergomi származású, 1981 óta él Tokodon.
Előtte Szóda Józsefné volt a csoport vezetője, 19 éven keresztül. Egészsége gyengülésére hivatkozva adta át feladatát. Annus néninek megköszönjük odaadó, áldozatos munkáját! Továbbra is segíteni fogja a csoport tevékenységét, kisebb lánggal égve. A karitatív tevékenységben jól együttműködött a helyi Önkormányzattal, s ezt, ez alkalomból, Tóth Tivadar polgármester úrnak is köszönjük.
Annus néni! – fogadja el köszönetünk tárgyiasult jelképét is; tudjuk, hogy munkáját Isten fogja igazán megköszönni!
Rózsika további munkájára pedig Isten áldását kérjük.

Avilai /Nagy/ St. Teréz, 1515 – 1582; spanyol.
Tizenketten voltak testvérek. Minden könyvet elolvasott, ami kezébe került. Arra törekedett, hogy az embereket vidámítsa és megnevettesse. 19 éves korában titokban lépett a karmeliták rendjébe, mivel apja ellenezte kolostorba vonulását. Látta a megostorozott Üdvözítőt. Egy alkalommal nem érte lába a földet templomba menet; ezt rendtársai látták és azzal vádolták, hogy ördög szállta meg. 17 női- és 15 férfikolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. Sokat írt. Halála éjszakáján vezették be a Gergely-féle naptárt, 1582 október 4-ről 5-re virradóra.


Plébániai hirdetés, 2019. október 6.

Évközi 27. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Rózsafüzér királynője
Kedd, Szűz Mária magyarok nagyasszonya
*
A búcsú November 10-én lesz
*
MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Minden hónap 3. csütörtökjén, a 16 órakor kezdődő Karitász összejövetel első fél órájában a Bibliáról beszélgetünk. Szeretettel várunk erre más érdeklődőket is, a Karitász-tagokon kívül. Részben magma tartom, részben meghívott előadó. Ha a vendégek nem akarnak maradni a Karitász-gyűlésen, a Biblia-téma után elmehetnek. (Október 17, 16 óra)

*

Szűz Mária magyarok nagyasszonya
István király 1038-ban Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját, nemzetét. A honvédő harcokban Jézus, Mária neve lelkesítette a magyarokat. 1683-ban Bécs mellett ugrasztották meg a törököket a keresztény seregek. Majd az 1685-ös Tát-Tokod környéki győztes csatával indult meg a törökök kihajtása Magyarországról. Ennek emlékére készült a Sas-hegyen a nagyméretű 1685-ös szám, 2018 nyarán. 1693-ban I. Lipót király megismételte Szent István király felajánlását. 1896-ban, a magyar millennium (a Honfoglalás 1000. évfordulója) alkalmából, Vaszary Kolos bíboros kérésére, XIII. Leó pápa engedélyezte Magyarország számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepet. 1984-ben került az ünnep október 8-ra. Később Bajorország, Franciaország, Ausztria, Lengyelország, Anglia, Katalónia, Mexikó, majd 1910-től egész Latin-Amerika nyilvánította nagyasszonyának Szűz Máriát.
*
Szűz Mária Rózsafüzér királynője
Ezt az emléknapot szent V. Pius pápa rendelte el 1573-ban, azzal kapcsolatban, hogy a keresztény seregek 1571-ben legyőzték a törököket a lepantói, tengeri ütközetben. Ettől kezdve indult hanyatlásnak a török birodalom, amely vallásilag is, életbiztonság szempontjából is, nagy veszélyt jelentett Európára. Az emléknapot 1716-ban felvették a Római kalendáriumba; 1913-ban pedig a győzelem napjára, október 7-re tették át.