Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 9.

Évközi 23. vasárnap

ÜNNEPEK:
Szerda, Szűz Mária szent neve
Csütörtök, Aranyszájú St. János
Péntek, A St. kereszt felmagasztalása
Szombat, Fájdalmas Szűzanya

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Horváth Imre, neje Magyar Mária, lányuk Mária,
szülők, családtagok
Szerda, 19 ó. A Simon-, a Pánczél- és a Süveges család + tagjai
Szombat, 19 ó. + György Lajos, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Tátra bérmálást kértem november 4-re. Ha vannak Tokodról jelentkezők, szeptember 16-án vasárnap 16 órára jöjjenek Tátra a templomba. Elkezdjük a felkészülést.

*
Aranyszájú szent János 344-407
Antiochiában született, gazdag katona-családban. 18 éves korában keresztelkedett meg. Kiváló szónok volt. A császár úgy gondolta, János emelni fogja az udvar fényét tehetségével, ezért a konstantinápolyi püspöki székbe emelték, s egész Kis-Ázsiának prímása lett. Szociális intézményeket alapított; a szentmise menete, szerkezete – amely máig él nálunk is – az ő nevéhez fűződik. Keményen harcolt az eretnekek ellen, de a császári udvarnak is nyíltan szemére vetette a fényűző életmódot. Egyre több ellensége lett a császári udvarban is és egyháziak részéről is. Rangjától megfosztották, száműzték. Száműzetésben halt meg. A nép azonban nem felejtette el Jánost. A császár fia és lánya hozatta haza maradványait, halála után 31 évvel, s bocsánatot kértek szüleik gonoszságáért.


Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 2.

 Évközi 22. vasárnap

VENI SANCTE a tanév-kezdet alkalmából

ÜNNEPEK:
Hétfő, Nagy St. Gergely pápa
Péntek, Márk, István, Menyhért kassai St. vértanúk
Szombat, Kisboldogasszony Szűz Mária születése

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. A Németh család + tagjai
Szombat, 19 ó. + Büki Norbert
Vasárnap, fél 9 ó.

Faragó Feri is részt vett aug. 27-31 között a csillagászati táborban Táton, amelyet a táti és tokodi ministrások részére szerveztünk. Csillagképekkel ismerkedtünk; a Holdat, a Merkurt, a Szaturnuszt, a Marsot nézegettük. Volt kajakozás, biciklizés is.
*
Nagy St. Gergely a népvándorlások időszakában volt pápa 590-től 604-ig. Nagy családi vagyonát az egyházra költötte; családi házukban alapította meg a Szent András kolostort; kamatmentes kölcsönnel felvirágoztatta Olaszország gazdaságát. Servus servorum Dei -nek (Isten szolgáinak szolgája) mondta magát; őrködött a keleti és nyugati egyház egységén. Lefektette a pápai állam alapjait. Megreformálta a liturgiát, elterjesztette a gregorián éneket (egyszólamú, kíséret nélküli, templomi énekstílus).

Márk, István és Menyhért a protestáns-katolikus vallási villongásoknak lettek áldozatai Kassán, 1619-ben. A várost Rákóczi György csapata foglalta el, aki Bethlen vezére volt. A három papot a protestáns vallásra akarták kényszeríteni, majd megkínozták őket és testüket a szennygödörbe dobták; Menyhért még élve került a gödörbe, de azokat is megöldösték, akik segíthettek volna rajtuk. II. János Pál pápa 1995-ben avatta őket szentté, szlovákiai látogatása során.

*

EREDMÉNYES TANÉVET KÍVÁNUNK A TANULÓKNAK!


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 26.

Évközi 21. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Mónika
Kedd, St. Ágoston
Szerda, Keresztelő St. János vértanúsága

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Wéber László, a Wéber- és a Lehóczki család + tagjai
Szerda, 19 ó. + Bandi, Margit, István
Szombat, 19 ó. + Nagy Ágnes
Vasárnap, fél 9 ó. A Mechler család + tagjai
VENI SANCTE a tanév-kezdet alkalmából

*
A Mária Rádió kéri, jelentkezzenek, akik nevükre szóló Mária rádiós újságot szeretnének kapni, az eddig gyakorlatnak megfelelően, a plébánián keresztül.

*

Szent Mónika, a 4. században élt 55 évet. Férje gazdag pogány volt, anyagi gondjaik nem voltak a három gyermekükkel. Nagy volt viszont a lelki terhe a durva és kicsapongó férje miatt és Ágoston fiuk miatt, aki apján is túltett a kifogásolható életvitelben, illett rá az anyaszomorító jelző. Az anya türelme, szeretete, sok könnyes imája mindkét férfit Jézushoz segítette. Mindketten megkeresztelkedtek; Ágostonból püspök, szent, egyháztanító lett.

*
Szent Ágoston, 354 – 430.
Afrikában született, a mai Algéria területén, kisbirtokos római családban. Apja kicsapongó életű, pogány volt – szentéletű, keresztény feleségének, Mónikának fájdalmára. A jó eszű Ágoston fiatal korában apja kicsapongó életmódját követte. Megtérése után életének erre a szakaszára így emlékezett vissza: Aranypohár voltam, de üres. Szent Ambrus keresztelte meg Milánóban. Anyja, aki éveken keresztül imádkozott és könnyezett érte, ezután hamarosan meghalt. Ágoston visszament Afrikába és Hippo püspöke lett. Munkálkodásával a nagy egyházatyák sorába emelkedett. Sokat írt; a Vallomások című könyve ma is közkézen forog.
Két mondat gondolataiból:
Nyugtalan a szívünk-lelkünk, míg tebenned meg nem nyugszik, Istenünk.
Isten olyan, mint az orvos: nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami gyógyulásához szükséges.

*
Keresztelő szent János vértanúsága
János elvégezte küldetését, mint Jézus előfutára. Kemény szavai miatt sok haragost szerzett; börtönbe vetették, amiről Jézus is értesült. Heródes király testvérének felesége, Heródiás, ott hagyta férjét Rómában és Heródes királyhoz szökött, mert jobban tetszett neki királynénak lenni, mint egy hivatalnok feleségének. Magával hozta leányát, Szalómét is. János megmondta Heródesnek: Nem szabad elvenned testvéred feleségét.
Heródes félt Jánostól, mert tudta, hogy próféta. Heródiás viszont igen meggyűlölte Jánost. A király lakomáján Szalóme tánca megtetszett a királynak, s azt mondta neki: Kérj bármit, akár az országom felét is… Szalóme – anyja tanácsára – János fejét kérte, egy tálon.
János tanítványai elkérték a holttestet, eltemették, majd hírül vitték Jézusnak. Jézus korábban azt mondta: Asszonyok szülöttjei közt nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál.


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 19.

Évközi 20. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. István király
Kedd, St. X. Piusz pápa
Szerda, Szűz Mária királynő
Péntek, St. Bertalan apostol

MISEREND:
Hétfő, fél 9 ó. + Süveges József, Pánczél János és a családtagok
Szerda, fél 9 ó. + Kovács László, neje Süveges Erzsébet, gyermekeik
Julianna és László
Csütörtök, Temetési mise a 15 órai temetés után
Szombat, 19 ó. + Tillmann Máté és a családtagok
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Szőcs László nyergesi plébános vezetésével olaszországi autóbuszos körútra lehet jelentkezni, október 21-27-re tervezik. Részvételi díj 137 ezer Ft + egyéb költségek. Az érdeklődőknek további felvilágosítást adok.
*
Szent István király
Született 970-ben Esztergomban; meghalt 1038-ban Székesfehérvárott. Királyságának ideje: 997 – 1038. Apja Géza nagyfejedelem, anyja Sarolt, az erdélyi gyula leánya.
A krisztusi hitre és életre szent Adalbert prágai püspök tanította; a keresztségben a Vajk helyett az István nevet vette fel, az egyház első vértanúja nevét. 995-ben házasságot kötött Bajor Gizella hercegnővel, aki II. Henrik császár testvére volt.
Apja halála után, 997-ben, átvette az ország vezetését. II. Szilveszter pápától kért és kapott királyi koronát; 1000 karácsonyán koronázták meg Esztergomban. A pápa halotta hírét István vallásos buzgóságának és azt a dicsérő megjegyzést tette: Én csak apostoli vagyok, ő azonban valóságos apostol.
A pogány magyar népet keresztény hitre térítette. Harcolnia kellett eközben az ősi pogány vallást védő vezérekkel (Koppány), akik felett győzedelmeskedett. Elrendelte, hogy minden tíz falú építsen egy templomot, s ezeket kézzel másolt misekönyvekkel látta el. Kedvelte a szerzeteseket, akik nemcsak a vallásra, hanem a letelepedett élet dolgaira is tanították a népet. Mindenféle nációt befogadott, de gondja volt arra, hogy az ország független maradjon Nyugattól is, Kelettől is. Fia, Imre herceg, 24 éves korában meghalt, így István a koronáját, népét, Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Szent László király avatta szentté 1083-ban, Imre herceggel és Gellért püspökkel együtt. Megmaradt koronája és jobb-keze.

*

St. X. Pius pápa, uralkodott: 1903 – 1914
Apja elszegényedett földműves, a Riese nevű falucska postása. A gyerek 12 éves korától napi 7 kilométert gyalogolt az iskolába járás végett. A teológiát Padovában végezte. XIII. Leó pápa 1884-ben püspökké nevezte ki, 1894-ben velencei pátriárka. 1903-ban a pápaválasztásra indult, a velenceiek sajnálkozva búcsúztak tőle; azt mondta nekik: Élve, vagy halva, de visszajövök. A vonatra menettérti jegyet vett, mert azt gondolta, hamar visszatér. Pápává választották. Jelmondata: Mindent megújítani Krisztusban. Ezt igyekezett is megvalósítani. Felújította a liturgiát, a szentség-vételi gyakorlatot, a templomi zenét, az egyházjogot. 1910-ben elrendelte az antimodernista esküt, amelyet évente minden papnak le kellett tennie. (Modernizmus címszó alatt azokat a szellemi áramlatokat foglalták össze, amelyek egyház-ellenesnek látszottak, s a 19. század második felétől ezekből már volt bőven.) Megérezte az első világháború kitörését, amit meg is ért még, nagy szomorúsággal. 1954-ben XII. Pius pápa szentté avatta; 1959-ben pedig XXIII. János pápa a koporsóját egy napra Velencébe vitette, s így teljesült a velenceieknek tett ígérete.


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 12.

Évközi 19. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Boldog XI. Ince pápa
Kedd, St. Maximilian Kolbe
Szerda, Nagyboldogasszony Mária megdicsőülése

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Isten dicsőségére élő papokért
Szerda, fél 9 ó.
Szombat, 19 ó. + Juhász Ferenc, neje Tokodi Ilona, a család + tagjai
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Csütörtökön 16 órakor dr. Négyesi Lajos hadtörténész előadást tart a Polgámesteri Hivatal tanácstermében, utána megáldjuk az Emlékhelyet a Sas-hegyen.

Pénteken 16 órakor megemlékezés Szent István királyról az Alkotóházban, új kenyér megáldása.
*
Szőcs László nyergesi plébános vezetésével olaszországi autóbuszos körútra lehet jelentkezni, október 21-27-re tervezik. Részvételi díj 137 ezer Ft + egyéb költségek. Az érdeklődőknek további felvilágosítást adok.
*
Boldog XI. Ince  Pápasága: 1676 – 1689.
Szorgalmazására a Szent Liga (Magyarország, Németország, Lengyelország és Velence szövetsége) seregei 1686 szeptember 12-én felszabadították Budát, s ezzel véget ért Magyarország másfél százados török megszállása. Szeptember 12-ét a pápa Mária neve hálaünneppé nyilvánította. Hálából a budai Várban Ince pápának szobrot állítottak.


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 5.

Évközi 18. vasárnap

Mise után megemlékezés a templom melletti St. Borbála szobornál.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Jézus színe-változása
Szerda, St. Domonkos
Csütörtök, St. Edit Stein vértanú
Péntek, St. Lőrinc vértanú
Szombat, St. Klára

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Szedő Ferenc, fiai Ferenc és László
Szerda, 16 ó. Idősek, betegek miséje. Betegek szentsége
Szombat, 19 ó. + Büki Norbert
Vasárnap, fél 9 ó. + Jámbor István és szülők

*

1942 július utolsó péntekén több, mint ötven szénbányász halt meg a tokodi Erzsébet-aknai sújtólég-robbanásban. A harminchét tokodi vájárt augusztus első vasárnapján temették el. Erre emlékezünk évente augusztus 1. vasárnapján, a fél 9-es mise után, a templom melletti St. Borbála szobornál. Alkalom ez a nap arra is, hogy tisztelegjünk a még élő bányászok előtt, s a többi elhunyt bányászt is Isten kezébe ajánljuk, St. Borbála közbenjárását kérve értük. Együtt érzünk azokkal a családokkal, akikben sebek szakadnak fel ilyenkor.

—————–

Szent Edit Stein, 1891-1942. Lengyel zsidó család gyermeke; tizenegyen voltak testvérek. A jó eszű Edit egyetemi doktorátust szerzett filozófiából. Kezdetben közömbös volt mindenféle vallás iránt, majd Ngy St.Teréz írásainak hatására 1922-ben megkeresztelkedett és nagy buzgalommal kötődött Jézus Krisztushoz. Nyelveket tanított, filozófiai munkákat írt, de visszavonultságra vágyakozása miatt a Sarutlan Karmeliták rendjébe lépett, ahová egyik lánytestvére is követte. A zsidóüldözések alatt elfogták őket, Auschwitzban gázzal kivégezték, testüket elégették. Edit tudatosan vállalta a halált. II. János Pál pápa avatta szentté 1998-ban.
—————–
Szent Lőrinc diakonus. 258-ban halt vértanúhalált Rómában; tüzes vason égették halálra. Mivel a Rómabeli egyház vagyonkezelője volt, a pogány városi prefektus az egyház vagyonának átadását követelte tőle. Lőrinc erre három napot kért, aztán eléje vezetett egy sereg nyomorult embert, éhezőket, sántákat, bénákat, vakokat: Íme, itt vannak az egyház kincsei! A bíró erre nagyon megsértődött és nyomban átadta Lőrincet a hóhérnak. A nép az augusztusi hullócsillagokat Szent Lőrinc könnyei-nek nevezte el.
———————
Szent Klára, 1193 – 1253.
A Klarisszák rendjének alapítója. Árpád-házi St. Erzsébet és Assisi St. Ferenc kortársa. Ferenc prédikációit hallgatva, szeretett volna a ferencesek rendjébe lépni. Egy rokona kíséretében megszökött otthonról és jelentkezett Ferencnél. Nő létére nem volt lehetséges a férfiak rendjébe lépni. Szülei ellenezték Klára kolostorba vonulását és utána mentek, hogy hazavigyék. Ferenc Klárát és társait Assisi mellett telepítette le, itt alakult meg a ferences apácák első kolostora, amelyet Klára vezetett, haláláig. Élete utolsó kilenc évét ágyban fekvő betegként szenvedte el. Halála után két évvel már szentté avatták.
———————

Szent Domonkos, 1170-1221. Rendalapító. A prédikáló-tanító és kolduló rend ez időben főképpen a tév-tanítók (eretnekek) ellen küzdött. Nagy Szent Albert (Albertus Magnus) és Aquinoi Szent Tamás is a Domonkosok rendjébe tartozott. Ma a világban hatszáznál több kolostoruk van, több ezer rendtaggal.


Plébániai hirdetés, 2018. július 29.

Évközi 17. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, Loyolai St. Ignác
Szerda, Ligouri St. Alfonz
Szombat, Viennei St. János

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Isten dicsőségére, élő papokért
Szerda, 19 ó. + Id. Muszela János és neje Zab Julianna
Szombat, 19 ó. + Süveges Flórián, neje Süveges Ilona, testvérek, nagyszülők
Vasárnap, fél 9 ó. + Bányászokért. Mise után megemlékezés a
templom melletti St. Borbála szobornál.

*

Székelyföldön jártak a és tokodi ministránsok
2018 július 18-22 között az idősebb táti és tokodi ministránsok, Székelyföldi körutazáson vettünk részt Marosi István táti háziorvos és feleségének szervezésében. Az utazás során gyergyószentmiklósi szállásunkról minden nap más-más gyönyörű természeti és történelmi kincseit tekintettük meg Erdélynek. 19-én csütörtökön a Gyilkos tó mellett valamint a káprázatos Békás-szoroson haladtunk keresztül, megkóstoltuk a Borszéki ásványvizeket. Pénteken a parajdi sóbányába szálltunk le, ahol tanulmányozhattuk a magyar sóbányászat történetét, és megcsodálhattuk az óriási föld alatti, sókristályba vájt termeket. Ezt követően Korond bazársorán sétáltunk végig, a nap második felében pedig a környék legmagyarabb városában, Székelyudvarhelyen tettünk látogatást, amelynek főterén még a virágok is piros-fehér-zöld színben pompáznak, a magyar történelmi személyek szoborparkjáról nem is beszélve. Szombaton Csíkszereda és Csíksomlyó templomainak megtekintése volt napirenden, délután pedig Hargitafürdőt “másztuk meg” a csoporttal. Itt a hegyekben ilyenkor jellemző felhőszakadás is utolért bennünket. Székelyföldi körutazásunkról vasárnap Marosvásárhely érintésével utaztunk haza.
Ezúton szeretnénk kifejezni hatalmas köszönetünket Marosi doktornak és feleségének az út megszervezéséért, és természetesen Kardos Mihály atyának, aki lehetőséget biztosított számunkra az utazásra, ezzel együtt életre szóló élmények szerzésére is. Köszönjük nekik! Faragó Ferenc

Vienney St. János. A franciaországi Dardilly-ben született 1786-ban. Gyenge fejűnek tartották; amit nagy nehezen megtanult, hamar elfelejtette. Plébánosa megsejtett benne valamit, besegítette a papnevelő intézetbe, de nem haladt a tanulásban. Csak a plébános kitartó nyomására szentelték pappá. A püspök egy Ars nevű, eldugott falucskába küldte, hogy ne nagyon legyen szem előtt. Támogató plébánosának jó volt a sejtése, mert Isten látnoki és csodatevői erővel halmozta el Jánost. Megkapta a lélekbe-látás adományát, ezért gyóntatásai és egyszerű beszédei nagy hatásúak voltak. Ars hamarosan a franciák és külföldiek zarándokhelye lett. Egy neves párizsi szónok azt mondta róla: Az én prédikációm után az emberek színházba, az arsi plébános beszéde után gyónni mennek. 73 évet élt. Isten dicsősége ragyogott át életén.

Loyolai St. Ignác, 1491 – 1556. A Jezsuita Rend alapítója.
Tizenketten voltak testvérek, Ignác volt az utolsó. Egy spanyol nagyúr apródja lett; kezdetben nemigen foglalkozott a vallással. A francia-spanyol örökösödési háborúban egy ágyúgolyó megsebesítette a lábát, hosszú kórház ápolásra szorult. Unalmában a szentek életét olvasgatta, s ez megváltoztatta belső világát. Manrézában megírta a Lelkigyakorlatok c. könyvét, majd mint koldus, Rómába és a Szentföldre zarándokolt. Visszatérte után másokkal is meg akarta osztani vallási élményeit, ami miatt az inkvizíció kétszer is bebörtönözte. Párizsban hatan csatlakoztak hozzá és elhatározták, hogy Isten dicsőségének szentelik életüket. A pápa jóváhagyta működésüket, s a Jézus Társasága (Societas Jesu – SJ.) nevet vették fel. A rend gyorsan elterjedt. Tagjaiktól magas szintű képzettséget követeltek. Nagy részt vállaltak a távolkeleti missziókban. Jelesebb magyar jezsuiták: Pázmány Péter bíboros, Káldi György bibliafordító, Godecz Menyhért és Pongrácz István kassai vértanúk, Hell Miksa csillagász, Sajnovits János nyelvész csillagász. A francia Teilhard de Chardin (e: tejár de sárden) – mintegy második Aquinoi Tamás – szintézist hozott létre Jézus Krisztus és az újkori tudomány által megfogalmazott világ között a 20. században; műveit Rezek Román magyar bencés fordította magyarra.


Plébániai hirdetés, 2018. július 22.

Évközi 16. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Brigitta
Kedd, Árpád-házi St. Kinga
Szerda, St. Jakab apostol
Csütörtök, St. Joakim és Anna Szűz Mária szülei

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Isten dicsőségére, élő papokért
Szerda, 19 ó. + Szülők, családtagok, unokájuk
Szombat, 19 ó. + Kelemen Nándor és szülők
Vasárnap, fél 9 ó. + Horváth Ignác, neje Vas Rozália, fiuk András
*
Szent Brigitta, 1302 – 1373
A svédek nagyasszonya; nyolc gyermek anyja; misztikus író; rendalapító. Nagy családi birtokukat maga vezette, jó gazdaként. Férje korai halála után Rómába költözött, ahol sokat fáradozott azon, hogy a pápa Avignonból visszakerüljön Rómába
V. Kelemen, francia származású pápa, 1309-ben Avignonban telepedett le. Ettől kezdve itt tartózkodott 15 egymást követő pápa, 70 éven át, Róma helyett. Ezt nevezték a történészek a pápák avignoni fogságának. (Avignon /e: avinyon/ Franciaország déli részén található.)
Jeruzsálemi zarándoklatán átélte Jézus szenvedését. Megalapította a Brigitták rendjét. Látomásait, misztikus élményeit írásban is megörökítette. Svédország 1523 után a reformációhoz csatlakozott /ma is kevés ott a katolikus/, ennek ellenére szívesen emlegetik Brigittát a svédek legnagyobb asszonyaként.
—————
Szent Kinga, 1224 – 1292
IV. Béla magyar király elsőszülött leánya /Margit és Jolán előtt/. Boleslav, lengyel királyhoz ment férjhez. Mindketten sokat jótékonykodtak. A tatárok – Magyarország után – Lengyelországot is végig rabolták, Kingáéknak is menekülniük kellett, akárcsak apjáéknak korábban a magyar földön. Hazalátogatásakor apja neki ajándékozta az egyik máramarosi sóbányát, amelynek fő-aknáját Kingáról nevezték el Kunigundának. Férje temetésén /1279/ már a klarissza apácák ruháját viselte. Abba a zárdába vonult, amelyet korábban férjével együtt építettek. Vele tartott a szintén özvegységre jutott húga, Jolán is. A kolostort egy újabb tatárbetörés után újjá kellett építeniük. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá-, II. János Pál pedig 1999-ben szentté avatta.
—————
Szent Jakab apostol
Két Jakab nevű volt az apostolok között (ahogy két Júdás is); itt az idősebbik Jakabot ünnepeljük, aki János apostolnak és evangélistának volt a testvére. A két testvért a menydörgés fiainak nevezte Jézus, heveskedő természetük miatt. Jézus Többször kiválasztotta a hármast: Pétert, Jakabot és Jánost, küldetést adva nekik. A mennybemenet után Jakab volt a jeruzsálemi egyház vezetője. Elsőként halt vértanúhalált az apostolok között: Heródes Agrippa fejeztette le Jeruzsálemben.
A hagyomány szerint missziós útjain Jakab eljutott Spanyolországig. Oda vitték ezért ereklyéjét és kis kápolnát, majd a 12. század elején hatalmas bazilikát emeltek sírja fölé, amely máig látogatott hely lett.
*
Joákim és Anna – Szűz Mária szülei – a Bibliában nem szerepelnek. A 2. században keletkezet Jakab-féle proto-evangélium írja le, hogy Joákimot – aki áldozatot akart bemutatni – el karták kergetni a templomból, mondván: gyermektelenek és nincs joguk ezért áldozatbemutatásra. A zsidóknál azidőben szégyen volt, ha egy házaspárnak nem született gyermeke. 20 évi házasság után született meg kislányuk, akinek a Mária nevet adták.
A 6. században Anna asszony feltételezett jeruzsálemi háza fölé bazilikát emeltek, amit július 26-án szenteltek fel; erre a napra tették ünnepüket. Tiszteletük a nyugati egyházban a 13. századtól terjedt el. Joákim és Anna – Jézus nagyszülei – a nagyszülők kedves szentjei.


Plébániai hirdetés, 2018. július 15.

Évközi 15. vasárnap

ÜNNEPEK:
Szerda, St. Hedvig királynő

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Varga József, neje Róza, leányuk Rozália
Vasárnap, fél 9 ó. + Papp Ferenc, neje Pánczél Ilona, fiuk Zoltán
*
Szerdán székelyföldi kirándulásra indulnak a táti és tokodi ministrások, kísérőikkel; vasárnap érkeznek haza.
*
Szent Hedvig /1373-1399 /.
Nagy Lajos magyar- és lengyel király leánya. A király halála után Mária nevű leánya örökölte a magyar-, Hedvig pedig a lengyel trónt. Hedviget 1384-ben koronázták meg Krakkóban. A litván királlyal kötött házasságot, aki – megkeresztelkedése után – II. Ulászló néven került a lengyel trónra.
A Litván Nagyfejedelemség ezidőben a Balti-tengertől a Fekete-tengerig terjedt.
A litvánok megtérítése végett a királyi pár megalapította a vilniusi püspökséget. Sok jótéteményéért Hedviget a lengyelek halálától kezdve tisztelték – Jadwiga néven emlegetik -, bár csak 1997-ben avatta szentté II. János Pál pápa.
Élt 26 évet.


Plébániai hirdetés, 2018. július 8.

Évközi 14. vasárnap

ÜNNEPEK:
Szerda, St. Benedek Európa védőszentje

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Papp István és hozzátartozói
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Szedő Ferenc, fiai Ferenc és László
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Szent Benedek 480 – 547
A nyugati szerzetesség megalapítója.
Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Róma ekkor a hanyatlás állapotában volt; azt mondogatták: Aki nem akarja elveszíteni keresztény vallását, meneküljön Rómából. Benedek is egy barlangba menekült és éveken keresztül ott élt. Meghívták az egyik kolostor apátjának, de amikor rendet próbált teremteni a szerzetesek között, meg akarták mérgezni. Visszament a barlangba, de hamarosan remeték serege vette körül. Kolostorokat épített és szabályzatot írt. A Montecassino kolostor (Rómától nem messze) lett később a bencések anyaháza. Jelszavuk: imádkozz és dolgozz. A bencések élenjárói voltak az európai kultúra fejlesztésének. Megtérítették az angolszászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat; mesterségeket, építészetet, földművelést, betűvetést stb. tanítottak. Géza fejedelem 996-ban telepítette őket Szent Márton hegyére (Pannonhalma). Adalbert és Gellért szent püspökök is bencések voltak.