Templomunk története

Forrás: a táti plébánia Historia Domusa. Fazekas István plébános kézírásos feljegyzéseit legépelte Kardos Mihály plébános 2003-ban.

Aus der Gesichte der Kirche in Tát

Quelle: Historie Domus der Pfarre in Tát. Die handschriftlichen Aufzeichnungen des Pfarrers István Fazekas schrieb der Pfarrer Mihály Kardos im Jahr 2003 mit der Schreibmachine ab.


Az első hiteles adat, ami a templomra vonatkozik, Némethy Lajos: Egy hazai vizsgálat Esztergom vármegyében 1701-ban (Buzásovits ? Esztergom, 1896) című könyvében található a 15. oldalon:

“Temploma a háborúk ideje óta elhagyatott állapotban a falu közepén áll, nincs teteje. Mindenszentek tiszteletére emelte ezt egykor szt. István király. Nincs jövedelme. A lélekszám 40, mind katolikusok.”

Die erste verbürgte Angabe über die Kirche ist im Buch vom Lajos Némethy: „Eine heimatliche Untersuchung im Komitat Esztergom im Jahr 1701” (Buzásovits? Esztergom, 1896) auf der Seite15 zu finden:

Die Kirche des Ortes steht seit den Krigen verlassen in Mitte des Dorfes ohne Dach. Zu Ehren aller Heiligen ließ König Stephan der Heilige sie ehemals erbauen. Die Kirche hat kein Einkommen, Bevolkerungszahl 40, alle sind Katholiken.


Az 1732-es canonica visitácio azt mondja a templomról, hogy a hajó és boltíves szentély deszka tetővel van fedve, a sekrestyén nincs tető, a kórus fából van. A templomhoz hozzácsatolt torony fából van és két harang van benne.Az 1775-ös canonica visitácio szerint 1747-ben a templom a Káptalan a Szeminárium és a hívek hozzájárulásával kőből újjá lett építve.

Zsindely tető került rá. A torony fából van, úgyszintén a kórus is. Fapadok vannak benne. Új a szószék, amely még nincs kifestve. A kóruson 6 változatú orgona van. A padozat ki van téglázva és a hajóban padok vannak. A főoltár munka alatt van. Mellékoltár is van.

Die canonica visitation aus dem Jahr 1732 sagt von der Kirche, das Schiff und das Gewölbe des Altarraumes mit Brettern gedeckt ist, die Sakistrei hat kein Dach und der Ogelchor besteht aus Holz. Der Kirche angegliederte Turm ist aus Holz und enthält zwei Glocken. Nach der canonica visitatio aus dem Jahr 1775 wurde die Kirche im Jahr 1747 durch Spenden (Geld, freiwillige Arbeit, usw….) des Domkapitels, des Priosterseminars und der Gläubigen aus Stein neu gebaut.

Sie bekam ein Schindeldach. Der Turm ist aus Holz, genauso der Orgelchor. Neu ist die Kanzel, die noch nicht bemalt ist. Auf dem Orgelchor gibt es eine Orgel mit 6 Register. Der Fußboden ist mit Ziegeln ausgelegt ung im Kirchenschiff gibt es Holzbänke. An dem Hauptaltar wird noch gearbeitet. Es gibt auch einen Nebenaltar.


Az 1788-as Canonica Visitatio szerint a templomon repedések vannak a földrengéstől. A házak közel vannak hozzá és ezért tűzveszélynek van kitéve. A torony 8 lépésnyire van a templomtól és 2 harang van benne. A templom hossza 20 m, szélessége 5 m, magassága 8 m. Egy ajtó van rajta, melynek kulcsát a kántor őrzi. A templom nagysága a híveknek elég. A főoltáron kívül van egy mellékoltára a Jézus, Mária és József tiszteletére. A templomnak jövedelme nincs. Amikor a bor tizedelés folyik, a templom 3 urnát kap. 1 fezely teljes egészében a templomé. Két harang van a toronyban, felirata: S Joannis de Pauli Michael Adolf Neszbeda Anno 1765. Ez a nagyobb harang. A kisebbik harang 1721-ből van, Szt Anna tiszteletére. Minden negyedik vasárnap van mise.

Nach der canonica visitation aus dem Jahr 1788 durchziehen Risse die Wände der Kirche nach einem Erdbeben. Die Häuser stehen dicht an der Kirche, deshalb ist sie der Feuergefahr ausgesetzt. Der Turm steht 8 Schritte weit von der Kirche und hat 2 Glocken. Die Kirche ist 20m lang, 5m breit und 8m hoch. Sie hat eine Tür, deren Schlüssel der Kantor bewahrt. Die Größe der Kirche entspricht der Gläubigenzahl. Außer dem Hochaltar gibt es einem Nebenaltar zu Ehren Jesu, Mariä und Josefs. Die Kirche hat keine Finkünfte. Wenn der Zehnte der Weinproduktion eingetrieben wird, bekommt die Kirche davon 3 Urnen (eine alte Maß einheit).

Az 1802-es összeírás szerint a pozsonyi kis szeminárium a táti birtokos.

Az 1848-as Canonica Visitatio szerint a templom rossz állapotban van, szűk és összedőléssel fenyeget. Két oltár van benne. A főoltáron kívül a mellékoltár Szt. Anna tiszteletére van felállítva. Négy harang van a toronyban: Mindenszentek, Szt. István, Szentháromság és Szt. Imre tiszteletére.

A szeminárium, mint kegyúr, a romlásnak indult templom helyébe építtette a most meglevő templomot. Erről tanúskodik a főbejárat fölött elhelyezett márványtábla felirata:

“Isten dicsőségére és Mindenszentek tiszteletére a Szent Istvánról nevezett esztergomi ősrégi papnevelde 1860.”

Zu Ehren Gottes und aller Heiligen – das uralte, nach dem heiligen König Stephan benannte Priesterseminar in Esztergom, 1860.

A templom mai formájában empír stílusú, egyhajós, jól rendezett, tágas épület. A szentély boltozatos, apszisa nem félkörben, hanem egyenes síkban végződik. A hajó lapos tetejű. A főoltár kőből és téglából épült. Ennél az oltárnál sokszor misézett Prohászka Ottokár, mint esztergomi spirituális, aki gyakran kijött Tátra és ilyenkor Seres Ferenc kántornál szállt meg és kosztolt. Itt misézett gyakran + Molnár János prelátus kanonok, a magyar katolikus reneszánsz nagy vezéralakja.

Die Kirche ist in ihrer heutigen Form ein im Empirestil gebautes, einschiffiges, gut gegliedertes, geräumiges Gebäute. Der Altarraum wird von einem Gewölbe bedeckt und die Apsis ist nicht in einem Halbkreis, sondern gerade abgeschlossen. Das Kirchenschiff hat eine flache Decke. Der Hauptaltar ist aus Stein und Ziegel gebaut. An diesem Altar feierte oft Ottokár Prohászka die Messe als Spiritual von Esztergom, der oft nach Tát kam und bei dessen Anlässen beim Kantor Ferenc Seres übernachtete und speiste. Hier las János Molnár (Prälat, Kanonikus) oft die Messe, eine führende Gestalt der ungarischen katholischen Renaissance.

Kátai Béla idejében a hívek adományából lett beszerezve a gót stílű szószék és a lurdi Sz. Mária oltár. Mindkettő tiroli munka. Az oltár 1947-ig a mostani Fájdalmas Sz. Anya szobor helyén állt. Van abban az időben egy Jézus Szíve mellékoltára is a templomnak.

In der Zeit von Béla Kátai wurde die Kanzel in neugotischem Stil und der Lourdes-Altar der Jungfrau Maria von den Spenden der Gläubigen angeschafft. Beide sind Arbeiten aus Tirol. Dieser Altar stand bis 1947 auf dem Platz des jetztigen Schmerzensmutter-Altares. In derselben Zeit hatte die Kirche auch einen Herz Jesu-Nebenaltar.

Szabó Lipótné ajándékozta a főoltáron levő keresztet. A lurdi oltárt özv. Adolf Edéné vette.

Das Kreuz auf dem Hauptaltar schenkte die Frau von Lipót Szabó. Den Lourdes-Altar kaufte die Witwe von Ede Adolf.

1923. márciusáig volt Kátai Béla Táton. Innen Budapest Újlakra került segédlelkésznek. Helyét Vezér Gyula Bp. újlaki káplán foglalta el adminisztrátori minőségben. Ő alatta emelkedett a lelkészség plébániai rangra. Buzgó ember volt. 1925-ben renováltatta a templomot. A munkálatok történetét írásban is megörökítette. A főkáptalan 10 milliót, a falu a szakmunkásokat (ács, kőműves, napszámos) és a fuvarokat adta. Uhrini Kovách József építőmester az állványait adta és a szakfelügyeletet ingyen. A templompénztár is felajánlott 2 millió koronát. Aug. elején megindult a munka és tartott szept. 20-ig. Nagyrészt leverték a vakolatot és az új cement-kőporral lett bespriccelve. Mindenki kivette részét a munkából. A végén meglassúdott a munka. Az emberek nem értek rá és az erő is kifogyott. Az igényesebb munka fizetve lett. Be lett kenve a torony sisakja, a zsalugátereket is kifestették. 13 millióba került a munka összesen. Külön dicséretben részesítette Kovách József építőmestert a herceg prímás, mert minden segítséget magadott, amire módja volt, a templom javításánál.

Béla Kátai blieb bis März 1923 in Tát, danachwar er Kaplan in Budapest- Újlak. Seien Platz in Tát nahm Gyula Vezér, Kaplan von Budapest- Újlak, in der Eigenschaft als Administrator ein. In seiner Zeit wurde das Seelsorgeamt zum Pfarramt ernannt. Er war ein eifriger Mensch. Er ließ die Kirche im Jahr 1925 renovieren. Den Ablauf der Arbeiten hielt er schriftlich fest. Das Domkapitel gab 10 Millionen Kronen und das Dorf stellte die Facharbeiter (Zimmermänner, Maurer, Tagelöhner) und die Transportmittel. József Uhrini Kovách, der Baumeister stellte sein Baugerüst und seine Fachaufsicht kostenlos zur Verfügung. Die Kirchenkasse gab auch 2 Millionen Kronen. Die Arbeit begann Anfang August und dauerte bis zum 20. September.

Der Putz wurde Großteils abgeschlagen und die Wand mit dem neuen Gemisch aus Zement- Reibsand verputzt. Jedermann hat seinen Teil an der Arbeit geleistet. Am Ende ging die Arbeit langsamer voran. Die Leute hatten keine Zeit mehr und ihre Kraft ging auch zu Ende. Die hochwertigere Arbeit wurde bezahlt. Die Turmhaube wurde angestrichen und die Arbeit kostete insgesamt 13 Millionen Kronen. Besondere wurde der Baumeister József Kovách von Primas und Erzbischof gelobt, weil er ihm alle mögliche Hilfe gab, die zu der Renovierung der Kirche nötig war.


1925-ben a világháborúban elvitt 2 harang helyett Walser Ferenc harangöntőtől 2 új harangot vettek. Azokat 1925. szept. 27-én az itt tartott bérmálás alkalmából szentelte fel Csenoch János bíboros herceg prímás. A falu már 1924-ben akart harangokat venni, de a rossz termés áthúzta a számításukat. A községi képviselőtestület jún. hónapban elhatározta a harang vásárlást. A templomban is kihirdették a dolgot. Jún. 29-én 8 részre osztották a falut és gyűjtőíveket küldtek szét. A szükséges összeget lejegyezték. Aug. hónapban mindenki le is fizette. Sajnos a búza már csak 350.000 Kor. volt a jún. 500.000 helyett. Abban az időben búzában számolt az ország. Így átszámítva csak 22.280.000 Kor. jött össze. A templom még beadott egy 116 kg ócska harangot, azt 3.655.000 Kor.-ért vették be. A két harang 21.629.000 Kor.-ba került.

Im Jahr 1925 wurden zwei neue Glocken vom Glockengießermeister Ferenc Walser gekauft, als Ersatz für die zwei Glocken, die im ersten Weltkrieg eingezogen wurden. János Csenoch ( Kardinal, Primas und Erzbischof) weihte die zwei neuen Glocken anläßlich der hier abgehaltenen Firmung am 27.September 1925 ein. Das Dorf wollte schon im Jahr 1924 Glocken kaufen, aber die schlechte Ernte machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Im Juni beschloß der Gemeinderat den Kauf der Glocken. Dieser Beschluß wurde auch in der Kirche bekanntgegeben. Am 29.Juni wurde das Dorf in acht Teile geteilt, und man verschikte Sammelbögen.

Die notwendige Summe wurde notiert und im August hatten die Bürger des Dorfes schon bezahlt. Leider war der Weizen jetzt nur noch 350.000 Kronen ( pro Zentner) wert, statt 500.000 Kronen, wie im Juni. In der damaligen Zeit rechnete man im Land nach Weizeneinheiten. Umgerechnet kamen so nur 22.280.000 Kronen zusammen. Die Kirche gab noch eine alte 116 kg schwere Glocke dazu, die 3.655.000 Kronen wert war. Die zwei Glocken kosteten 21.629.000 Kronen.


A 194.5 kg-os harang felirata:

“St. Anna tiszteletére a táti rk. egyházközség áldozatkész híveinek adományából öntötte 1925 évben Walser Ferenc Budapest”

A 78.5 kg-os harang felirata:

“Istennek Mindenszentjei könyörögjetek érettünk. A táti hívek adományaiból öntötte 1925 évben Walser Ferenc Budapest”

Die Inschrift der 194,5 kg schweren Glocke:

“Zu Ehren der heiligen Anna, aus den spenden der opferbereiten Gläubigen der katholischen Kirchengemeinde in Tát, goß im Jahr 1925 Ferenc Walser in Budapest”

Die Inschrift der 78,5 kg schweren Glocke:

“Alle Heiligen Gottes bittet für uns. Aus den Spenden der Gläubigen in Tát, goß im Jahr 1925 Ferenc Walser in Budapest”


Szept. 23-án a Halm jegyző, Kovách mérnök, a plébános és a bíró átvették a harangokat. Nagy volt a készülődés az ünnepre., mindenki részt vett benne. Volt bandérium, fehér ruhás lányok, ökrös szekér, diadalkapu. A határnál az elöljárók fogadták a prímást, a falu végén zenekar várta. Szép rendben, lelkesedés közben kisérték a prímást a templom mellett levő jegyzői lakba. Innen asszisztencia vonult a harangszenteléshez, utána bérmálás, majd nagymise. Mise végén tisztelgés a főpásztor előtt. Azután ebéd következett. A hívek is adtak össze, a fennmaradó részt pedig a jegyző és a plébános fedezte. Felejthetetlen napot ült meg a község. A harangok gyorsan felkerültek a toronyba és mise alatt már szóltak is. Vendégek: hercegprímás, Drahos kanonok, Palkovics alispán, Reviczky főbíró,

Buchner Antal főszékesegyházi karnagy, a tokodi plébános, a szentkereszti és Esztergom-tábori szalézi papok /2/, Keil Mihály és Mechler István helybeli kispapok.

Der Notar Halm, der Ingeneur Kovách, der Pfarrer und der Dorfschulze übernahmen am 23. September die Glocken. Groß war die Vorbereitung für dieses Fest, alle nahmen daran Teil. Es gab ein Blasorchester, Mädchen in weißen Kleidern, Ochsengesponne, Triumphbögen. Auf der Dorfflur empfing der Gemeindevorstand den Primas und am Ende des Dorfes wartete die Kapelle auf ihn. Gut geordnet und mit Begeisterung führte man den Primas in das Haus des Notars, das neben der Kirche stand. Von hier zog die Assistenz zur Weihe der Glocken, danach war die Firmung und das Hochamt, und am Ende wurde die Ehrenbezeugung vor dem Oberhirten geleistet.

Dann folgte das Mittagessen. Die gläubigen gaben das Notwendige und den Rest der Notar und der Pfarrer. Die Gemeinde verbrachte einen unvergeßlichen Tag. Die Glocken kamen schnell in den Turm hinauf und sie läuteten schon während der Messe. Die Gäste waren: der Primas, der Domherr Drahos, der Vizegespan Palkovics, der Oberrichter Reviczky, der Dirigent des Doms Antal Bruchner, der Pfarrer aus Tokod, zwei Salesianer –Pater aus Péliföldszentkereszt und Esztergom –Tábor und die Seminaristen Mihály Keil und István Mechler aus dem Ort.


3.000.000 Koronáért kijavították az orgonát is.

Für 3.000.000 Kronen wurde auch die Orgel repariert.

Vezér Gyula 1927-ig volt itt. Mivel a plébániaépület kérdését nem tudták megoldani, Budapestre ment. Utóda Morvay Ferenc lett. Az ő idejében történt a plébánia megszerzése és átalakítása.

Gyula Vezér war bis 1927 im Ort. Weil die Frage des Pfarrhauses nicht gelöst werden konnte, ging er nach Budapest. Sein Nachfolger wurde Ferenc Morvay. In seiner Zeit wurde das Pfarrhaus erworben und umgebaut.

A műkőből készült keresztelő kutat ő szerezte be. 1933-ig volt Táton, innen Csehszlovákiába ment és később aposztatált. Utóda Koch Róbert lett. Buzgó pap volt. Az ő idejében létesült a templom külső falán elhelyezett keresztút. Az egyes állomásokat a következő családok vették:

I.-III. Papp Józsefné és családja,
IV. Uhrini Kovách József és felesége,
V. Kánya Nándor egri építész,
VI. Kostyál János tanító,
VII. Keil József,
VIII. Mechler Ferenc boltos,
IX. Rausch Ferenc kereskedő,
X. Kazella Ignácné,
XI. Netrobil Ferencné,
XII. Keil Mihályné,
XIII. Galba Mihály,
XIV. Mechler Mária.

Er erwarb das aus Kunststein gefertigte Taufbecken. Er war bis 1933 in Tát, danach ging er in die Tschechoslowakei und später wurde er ein Apostat. Sein Nachfolger wurde Róbert Koch. Man erzählte über ihn, daß er ein Abkömmling des unehelichen Sohnes von Napoleon gewesen sei. Er war ein eifriger Priester. In seiner Zeit installierte man die Kreuzwegsstationen auf der äußeren Wand der Kirche. Die einzelnen Stationen kauften die folgenden Familien:

I.–III. Frau von József Papp und ihre Familie
IV. József Urini –Kovách und seine Frau
V. Nándor Kánya, Architekt in Eger
VI. János Kostyál, Lehrer
VII. József Keil
VIII. Ferenc Mechler, Geschäftsmann
IX. Ferenc Rausch, Händler
X. Frau von Ignác Kazella
XI. Frau von Ferenc Netrobil
XII. Frau von Mihály Keil
XIII. Mihály Galba
XIV. Mária Mechler


Az ő idejében készült Adamek János adományából Farkas Ferenc táti asztalos műhelyében a Szt. Antal oltár. Ő készíttette Vauh János festővel szt. Erzsébet és szt. Margit képeit. A szt. Borbála képre a pénzt Beck József és Papp József bányászok gyűjtötték össze. A Magyarok Nagyasszonya szobrot és a fülkét Wárhidy Béla malomtulajdonos ajándékozta (81 pengő).

In seiner Zeit fertigte Ferenc Farkas in seiner Tischlerwerkstatt in Tát den Hl.–Antonius-Altar durch eine Spende von János Adamek an. Er ließ auch die Gemälde der heiligen Elisabeth und der heiligen Margit durch den Maler János Vauch anfertigen. Für das Bild der heiligen Barbara sammelten die Bergleute, József Beck und József Papp das Geld ein. Béla Wárhidy, Mühlenbesitzer, schenkte die Statue der Patronin Ungarns und die Nische (81 Pengö).

1934-ben az egyik harang megrepedt. Akkor Hasenbeck Jakab kereskedő elhatározta, hogy egy jó harangot szerez be helyette. Érintkezésbe lépett Szlezák László harangöntő cégével. Ott azt mondták neki, hogy nehéz hozzáhangolni az új harangot a régihez. Akkor abban egyeztek meg, hogy elviszik mind a három harangot és nagyobb, összehangolt 3 jó harangot kap az egyházközség. Így is történt. A harangok beszerzéséhez hozzájárult Seres Ferenc főtanító is, aki a fenti kereskedő apósa volt. A harangok súlya 210, 130 és 65 kg.. A kifizetett 1712 pengő. A harangokat 1934. júl. 22-én szentelte fel dr. Netzker József apát, a dorogi esperesi kerület esperese, nyergesújfalui plébános. A harangokat szt. Ferenc, szt. Jakab és szt. Ilona tiszteletére szentelték. Ezek voltak a vásárlók keresztnevei. Érdekes, hogy a harangokat halottnak Seres Ferencnek húzták meg először, aki a szentelésen beszédet mondott, meghűlt és tüdőgyulladásban meghalt.

1937-ben a templom külső vakolatát teljes egészében rendbe hozatta.

1941-ben Koch Róbert eladta az egyházközség temetői részét házhelyeknek. Az árából Medveczky budapesti festővel kifesttette a szentélyt. Akkor került Krisztus Király az oltárkép helyére és az oldalfalakra mindenszentek doktorai. Ára 4496 pengő.

1944. dec. 24-én délután volt az éjféli mise a bombázások miatt. Prédikáció alatt a templom falától néhány méterre nagyméretű bomba esett. A légnyomás levitte a tetőt, betörte az ablakokat. A plébánosnak sikerült a pánikot megnyugtató szavaival elhárítani. Becsukták az összes ajtókat és miután a repülők elmentek, akkor ment haza a nép. A templomtetőt az oroszok segítségével és bíztatásával rendbe hozták. A szentmisét egy ideig a plébánián tartották.

Im Jahr 1934 bekam die einen Glocke einen Riß. Da beschloß der Händler Jakab Hasenbeck, eine dute Glocke zu Kaufen. Er nahm die Verbindung zu der Firma des Glockengießers László Szlezák auf. Dort wurde ihm gesagt, daß es schwer sei, eine neue Glocke auf eine alte abzustimmen. Sie haben sich dann geeinigt, daß sie alle drei Glocken hinbringen und die Kirchengemeinde drei größere, miteinander abgestimmte Glocken bekommt. So geschah es auch. Zum erwerb der Glocken trug auch der Oberlehrer Ferenc Seres bei, der der Schwiegervater des o.g. Kaufmannes war. Die Glocken haben ein Gewicht von 210, 130 und 65kg, die 1712 Pengö kosteten. Die Glockte weihte am 22. Juli 1934 der Abt József Netzker, Dekan des Dekanates von Dorog, Pfarrer in Nyergesújfalu ein. Sie wurden zu Ehre des heiligen Franciscus, des heiligen Jacobus und der heiligen Helena geweiht. Diese sind die Vornamen der Spender. Interessant ist es, daß die Glocken zuerst dem verstorbenen Ferenc Seres läuteten, der bei der Einweihung eine Rede hielt, der sich dabei Erkältete und durch eine Lungenentzündung starb.

Im Jahr 1937 ließ der Pfarrer den Wandputz der Kirche außen ganz in Ordnung bringen.

Im Jahr 1941 verkaufte Róbert Koch den Friedhofsteil der Kirchengemeinde zum Hausbau. Von dem Preis ließ er die Bemalung des Altarraumes durch den Budapester Maler Medveczky ausführen. Da kam Christus, der König, an die Stelle des Altarbildes und an die Seitewände des Altarraumes einige der Kirchenväter. Der Preis betrug 4496 Pengö.

Am 24. Dezember 1944 war die Mitternachtsmesse wegwn der Bombardierung am Nachmittag. Während der Predigt fiel eine große Bombe wenige Meter neben der Kirche nieder. Der Luftdruck riß das Dach herunter und zerbrach die Fenster. Es gelang dem Pfarrer mit seinen beruhigenden Worten die Panik abzuwehren. Sie schlossen alle Türen und gingen erst nach Hause, als die Flugzeuge schon weggeflogen waren. Das Dach der Kirche wurde mit Hilfe und Ermutigung des Russen in Ordnung gebracht. Die Messe wurde eine Zeitlang im Pfarrhaus abgehalten.