Plébániai hirdetés, 2019. november 10.

Évközi 32.vasárnap
MINDENSZENTEK BÚCSÚ
ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Márton püspök
Kedd, St. Jozafát püspök vértanú

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban, + Kántor József
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Hilák Ferenc, neje Erzsébet, gyermekeik Erzsébet és Béla
*
Köszönjük a templom búcsúi felkészítését, nagytakarítását. Köszönjük a hölgyeknek a plébánia előkészítését a múlt szerdai pap-gyűléshez.
*
Köszöntöm vendégeinket, akik együtt ünnepelnek velünk Mindenszentek búcsúnk napján. Gazdagodjanak ők is Isten kegyelmében, amely ilyenkor bővebben árad.

Szent Márton püspök, 317 – 397.
Pogány római család gyermeke. A mai Szombathelyen született. Apja katonatiszt a császári hadseregben. Márton 12 évesen hittanulónak jelentkezett. Szülei ezt ellenezték. Apját Észak-Olaszországba vezényelték, vele ment a család is. 15 évesen besorozták a hadseregbe és testőrtiszt lett. Franciaországba került, itt adta oda köpenye felét a didergő koldusnak Amien város kapujánál. A fél-köpenyt álmában Jézus vállán látta viszont. Ennek hatására leszerelt, megkeresztelkedett. Visszament Olaszországba, anyját megtérítette a keresztény hitre. A arianus tév-tanítók megverték, elüldözték. Visszament Franciaországba, Hilariushoz, Poitiers (poátyié) város szentéletű püspökéhez, akivel már korábban fölvette a kapcsolatot. Tours (túr) város közelében kolostort épített. amivel a gall-frank szerzetesség fejlődését indította el. Miután meghalt Tours püspöke, Mártont választották püspökké. Keményen harcolt a hit tisztaságáért. Hívei szerették gondoskodó szeretete és szegényes életvitele miatt. Márton a nyugati egyház első, nem-vértanú szentje. Tours-ban temették el. Sírja zarándokhely volt a Középkorban, ami jelen korunkban fölelevenedett a gyalog-zarándoklatok divattá válásával: a Szent Márton út Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet a franciaországi Tours-ba.


Plébániai hirdetés, 2019. november 3.

Évközi 31. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Borromei St. Károly
Kedd, St. Imre herceg
Szombat, A Laterán bazilika felszentelése A pápák temploma Rómában

MISEREND:
Kedd, 18 ó. A Táton szolgált + papokért
Szerda, Mise a 15 órai temetés után
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Az Otthon dolgozóiért és élő hozzátartozóikért
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Édesapáért
Vasárnap, 10 ó. BÚCSÚ; Tát élő lakóiért
*

A Lateráni Bazilika felszentelése.
A Keresztelő St. János tiszteletére szentelt bazilikát Nagy Konstantin császár építette a 4. században. A 12. századtól a templomok elsejének tekintették. Felszentelésének emlékében az egység jele valósul meg, a szent Péter székéhez ragaszkodás. Kezdetben csak Róma ünnepe volt a felszentelés napja, később az egész Egyház ünnepe lett.


Plébániai hirdetés, 2019. október 27.

Évközi 30. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Simon és Júdás apostolok
Péntek, Mindenszentek
Szombat, Halottak napja

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Szerda, Mise a 13 órai temetés után
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
A búcsú november 10-én lesz
*
Naptárra most a mise végén még fel lehet feliratkozni.
*
Pénteken 14 órakor tartjuk a szokásos, közös megemlékezést halottjainkról, a temetőben. A liturgia után megkoszorúzzuk a német, az orosz és a magyar katonai síremlékeket.
Ezt követően megáldom az új, vagy felújított síremlékeket. Az igényt a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.
*
Szent Simon és szent Júdás apostolok. Egy napon van ünnepük. Simon először Egyiptomban, Júdás pedig Mezopotámiában tevékenykedett. Később együtt dolgoztak Perzsiában. Ott is szenvedtek vértanú-halált. Simont kettéfűrészelték, Júdást lefejezték. Az Újszövetségben a levelek sorát szent Júdás apostol levele zárja. Az áruló Júdás neve elé megkülönböztetésként az iskarioti jelzőt szoktuk tenni, Iskariot tartományból származott.


Plébániai hirdetés, 2019. október 20.

Évközi 29. vasárnap
GYŰJTÉS A MISSZIÓKRA

ÜNNEPEK:
Szerda, Kapisztrán St. János
10.30-kor megemlékezés az 1956-os forradalomról
Péntek, St. Mór püspök

*
A búcsú november 10-én lesz
*

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó. + Szenczi Ferenc
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Naptárra okt. végéig lehet feliratkozni.
*
Kapisztrán Szent János, 1386 – 1456
Dél-Itáliában született. A nápolyi királyság kormányzója lett. Egy per alkalmával igazságtalan ítéletre kényszerítették. Lemondása után a király Perugia város kormányzását bízta rá. Eljegyzett egy nápolyi grófnőt. A városok közti háborúskodásban bebörtönözték. Majd szakított a világgal, eljegyzését felbontotta és a Ferenc-rendbe lépett. Európa egyik leghíresebb vándor-szónoka lett.
Magyarországra 1452-ben hívták. Tudta, hogy ez a föld a védőbástyája a nyugati kereszténységnek a törökök ellen. III. Callixtus pápa engedélyt adott neki a török elleni toborzásra és segítségét is felajánlotta. Barátságot kötött Hunyadi Jánossal s kettejük vezérletével vívták meg a győztes csatát a török ellen Nándorfehérvárnál, 1456-ban. A győzelem után három héttel Hunyadi meghalt, majd októberben Kapisztrán János is meghalt az újlaki kolostorban. Teste elveszett a török hódoltság idején.
A pápa augusztus 6-ra Elrendelte a Színeváltozás ünnepet – ezen a napon vette hírét a nándorfehérvári győzelemnek. A déli harangszót egy hónappal a győzelem előtt rendelte el, így a győzelemről nyilván nem tudhatott. A déli harangszó később egybemosódott a győzelem emlékével.

Szent Mór püspök, 1000 – 1070.
Magyar szülők gyermeke. Harminc éves korában a pannonhalmi kolostor apátja. Szent István király pécsi püspökké nevezi ki. Amikor 1046-ban Gellértet és társait megölték a pogány magyarok, Mór megmenekült. Egyike az I. Endrét koronázó püspököknek és a tihanyi apátság alapítólevelének egyik aláírójaként is szerepel. Pécsi püspökként felkarolta az iskolák ügyét, templomokat és kolostorokat épített. Első magyar íróként tartják számon; a zoborhegyi remeték életrajzát írta meg.


Plébániai hirdetés, 2019. október 13.

Évközi 28. vasárnap

ÖNKORMÁNYZATI SZAVAZÁS

A búcsú november 10-én lesz

ÜNNEPEK:
Kedd, Avilai (Nagy) St. Teréz
Csütörtök, Antiochiai St Ignác vértanú
Péntek, St. Lukács evangélista
Vasárnap, A Missziók napja
GYŰJTÉS A MISSZIÓKRA

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Mise a 15 órai temetés után
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Avilai /Nagy/ St. Teréz, 1515 – 1582; spanyol.
Tizenketten voltak testvérek. Minden könyvet elolvasott, ami kezébe került. Arra törekedett, hogy az embereket vidámítsa és megnevettesse. 19 éves korában titokban lépett a karmeliták rendjébe, mivel apja ellenezte kolostorba vonulását. Látta a megostorozott Üdvözítőt. Egy alkalommal nem érte lába a földet templomba menet; ezt rendtársai látták és azzal vádolták, hogy ördög szállta meg. 17 női- és 15 férfikolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. Sokat írt. Halála éjszakáján vezették be a Gergely-féle naptárt, 1582 október 4-ről 5-re virradóra.
Antiochiai St. Ignác, 50 – 110.
Antiochia városának 3. püspöke. Jeruzsálem után ez a város volt az őskereszténység második központja. A pogányságból megtértek itt nevezték magukat először krisztiánuszoknak, azaz keresztényeknek. Együttműködött az apostolokkal; közülük többet személyesen ismert. Traianus császár idejében letartóztatták és Rómába vitték. A hosszú és viszontagságos úton leveleket írt a római egyháznak: bíztatta a híveket egységre és kitartásra. Azt is kérte, hogy ne tegyenek semmit kiszabadítása érdekében. Rómába érve hamarosan a cirkuszi arénába vitték és oroszlánokkal tépették szét, társaival együtt. Ignác elfogadóan és hősiesen viselte az éhes oroszlánok halálos támadásait. A császár megjegyezte: Nagy a keresztények bátorsága. Hol van egy görög, aki így tudna meghalni a maga Istenéért?


Plébániai hirdetés, 2019. október 6.

Évközi 27. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Rózsafüzér királynője
Kedd, Szűz Mária magyarok nagyasszonya

A búcsú november 10-én lesz

MISEREND:
Kedd, 18 ó. A mise előtt, 17 órakor, Rózsafüzér ájtatosság
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. A mise előtt, 9 órakor, szentségimádás
*
A Karitász összejövetele csütörtökön 17 órakor lesz.
*
Szűz Mária magyarok nagyasszonya
István király 1038-ban Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját, nemzetét. A honvédő harcokban Jézus, Mária neve lelkesítette a magyarokat. 1683-ban Bécs mellett ugrasztották meg a törököket a keresztény seregek. Majd az 1685-ös Tát-Tokod környéki győztes csatával indult meg a törökök kihajtása Magyarországról. Ennek emlékére készült a Sas-hegyen a nagyméretű 1685-ös szám, 2018 nyarán. 1693-ban I. Lipót király megismételte Szent István király felajánlását. 1896-ban, a magyar millennium (a Honfoglalás 1000. évfordulója) alkalmából, Vaszary Kolos bíboros kérésére, XIII. Leó pápa engedélyezte Magyarország számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepet. 1984-ben került az ünnep október 8-ra. Később Bajorország, Franciaország, Ausztria, Lengyelország, Anglia, Katalónia, Mexikó, majd 1910-től egész Latin-Amerika nyilvánította nagyasszonyának Szűz Máriát.
*
Szűz Mária Rózsafüzér királynője
Ezt az emléknapot szent V. Pius pápa rendelte el 1573-ban, azzal kapcsolatban, hogy a keresztény seregek 1571-ben legyőzték a törököket a lepantói, tengeri ütközetben. Ettől kezdve indult hanyatlásnak a török birodalom, amely vallásilag is, életbiztonság szempontjából is, nagy veszélyt jelentett Európára. Az emléknapot 1716-ban felvették a Római kalendáriumba; 1913-ban pedig a győzelem napjára, október 7-re tették át.


Plébániai hirdetés, 2019. szeptember 29.

Évközi 26. vasárnap
A Szentírás (=Biblia) napja
A köznapi misék a jövő héttől 18 órakor kezdődnek, szombaton 16.30-kor

ÜNNEPEK:
Kedd, Lisieux-i (Kis) St. Teréz
Szerda, St. Őrzőangyalok
Péntek, Assisi St. Ferenc

MISEREND:
Kedd, 18 ó. Hálából a Szűzanya tiszteletére
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó. + Ecker Ferenc és neje Szakmár Mária
Vasárnap, 10 ó. + Keil Ignác és neje Scherczer Teréz

*
Assisi St. Ferenc, 1182 – 1226
Olasz, a Ferences rend alapítója.
Az itáliai Assisi városban született. Apja jómódú posztókereskedő; azt remélte, hogy fia folytatni fogja az ő mesterségét. Ferenc a féktelen vagyonszerzés ellenkezőjét választotta: Isten szegénykéje lett belőle – ahogyan később ő magát nevezte. Elhagyta a családi házat, durva köpenyt vett magára, hirdetni kezdte az evangéliumot. Fiatalok csatlakoztak hozzá, s amikor már tizenketten voltak, III. Ince pápa elé álltak, hogy a rend jóváhagyását kérjék. A koldus kinézetű népségtől a pápa nem sokat remélt és vonakodott, de egy álomlátása után jóváhagyta a rendet. (Azt álmodta, hogy dől a lateráni bazilika /a pápák temploma/, s Ferenc a vállával helyére igazítja az épületet.) A rend elterjedt francia, spanyol, angol, német területeken.
Kortársa, Assisi Klára, a női rendet alapítja meg. Megalapítják a Ferences Világi rendet is (harmadrend). Ferencet halála után két évvel szentté avatták. Magyarországra II. Endre idején érkeztek a ferencesek; első kolostoruk Esztergomban épült.

Lisieux-i szent Teréz 1873-1897
Francia karmelita, élt 24 évet. Lisieux (E: liziő) Franciaország észak-nyugati részén található. Kilencen voltak testvérek; négyen csecsemőkorban haltak meg. Az öt lány közül hárman karmelita nővérek lettek, köztük Teréz. Gyermekkorától misztikus hajlamokat mutatott, Mária-jelenései voltak. 14 éves korában szeretett volna a rendbe lépni, de nem engedélyezték, hogy túl fiatal még. Egy római zarándoklat alkalmával – mellőzve a pápával kapcsolatos etikettet – odaszaladt XIII. Leó pápához és a rendbe lépése engedélyét kérte tőle, aminek meg lett az eredménye. A zárdában a legapróbb feladatokat is nagy gonddal végezte el – Istennek szolgálok szeretetből. Így lett a kicsi utak, kicsi tettek nagy szentje. 20 éves korában – főnöknője parancsára – elkezdte írni belső élményeit. Ebből lett az Egy lélek története című könyv, amit 1926-ban adtak ki – és nagy olvasótábora lett. Teréz tüdőbajban halt meg, amit a 19. században még nem tudtak gyógyítani. Több fénykép maradt róla, ami a 19. században még ritkaságnak számított, a szentekkel kapcsolatban. Az 1923-as boldoggá avatásán 50 ezer ember vett részt; 1925-ben avatták szentté.

Őrzőangyalok
A Római Naptárban külön ünnepként 1615 óta szerepelnek. Tiszteletük a 19. században terjedt el. Isten szeretetének jelei ők, minden egyes emberre vonatkozóan. A Tridenti Zsinat (1545 – 1563) Katekizmusa ezt írja: A gondos szülő megbízható őrzőt ad gyermeke mellé, ha bizonytalan, veszedelmes útra indul. Ugyanúgy a mennyei Atya nem hagyja megbízható őrzés és vezetés nélkül gyermekeit, kik a földi élet veszedelmes terein vándorolnak…


Plébániai hirdetés, 2019. szeptember 22.

Évközi 25. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Pió
Kedd, St. Gellért püspök vértanú
Péntek, Páli St. Vince
Vasárnap, A Szentírás (=Biblia) napja

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Új karitász-vezető. Szeptember 1-i hatállyal Kovácsné Schmidt Katalin vette át a Táti Mindenszentek Plébánia Karitász-csoportjának vezetését. A helyi egyházi Képviselőtestület elfogadta és megerősítette hivatalában. Katalin két felnőtt gyerek édesanyja. Még aktív dolgozó; a Dorogi Rendőrkapitányság civil alkalmazottja. Isten áldása legyen munkáján.
Előtte Szenczi Ferencné volt a csoportvezető, 12 éven keresztül. Egészsége gyengülésére hivatkozva adta át a feladatát. Rózsikának megköszönjük odaadó, áldozatos munkáját. Továbbra is segíteni fogja a csoport tevékenységét, kisebb lánggal égve. A karitatív tevékenységben jól együttműködött a helyi Önkormányzattal, s ezt, ez alkalomból, Turi Lajos polgármester úrnak is köszönjük.
*
Szent Gellért bencés, püspök, vértanú
Olaszországban született 980-ban, Budán halt meg 1046-ban. A Szentföldre menet hajótörést szenvedett, Horvátországnál ért partot, innen hívta a pannonhalmai apát Magyarországra. István király rá bízta Imre herceg nevelését. Majd a csanádi püspökség főpásztora lett; a magyarok megtérítésén fáradozott. István halála után Vata vezetésével pogány lázadások törtek ki. Gellért és tárasai Székesfehérvárra igyekeztek a Lengyelországból érkező, későbbi I. Endre király fogadására. Vata katonái a Gellért-hegynél csaknem mindnyájukat meggyilkolták. 1083-ban Szent László király avatta szentté Gellértet, István királlyal és Imre herceggel együtt.


Plébániai hirdetés, 2019. szeptember 15.

Évközi 24. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Kornél pápa és St. Ciprián püspök vértanúk
Péntek, A 103 koreai vértanú
Szombat, St. Máté apostol és evangélista

MISEREND:
Kedd, 19 ó. + Gyapjas Ernő és neje Mária
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Betegek szentsége a mise keretében
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*

*Mise után az egyházi testület tagjai rövid megbeszélésre jöjjenek a plébániára*

*
Szent Kornél pápa. 251-253. A keresztényüldözések idején vagyunk, amely Jézus korától a 4. század elejéig (313) tartott. Némelyek meginogtak, amikor a halállal néztek szembe és megtagadták hitüket. Döntést kellett hozni arról, hogy a hittagadók visszafogadhatók-e az Egyházba. Kornél a visszafogadás mellett döntött, hiszen megtérő bűnösökről van szó. A hittagadás mellett a gyilkosságot és a házasságtörést tartották kapitális bűnnek. Kornél Gallus, pogány császár száműzetésében halt meg.
————
Szent Ciprián püspök. 200-258. Karthágó-ban (Észak-Afrika) született, vagyonos család gyermekeként. 48 éves korában keresztelkedett meg, s innentől sok olvasmányai közül az Biblia maradt az egyetlen. Karthágó püspöke lett, s nagy keresztény tartomány tartozott irányítása alá. Egyetértett Kornél pápával, hogy a hittagadásból megtérteket vissza kell venni az Egyházba. Több püspök ezzel erősen ellenkezett, amiből heves viták kerekedtek. Ciprián zsinatot hívott össze és kiközösítette az Egyházból a két leghangosabb püspököt. Decius császár elhatározta, hogy kiírt minden keresztényt és tömeges letartóztatások következtek. Jött ráadásként a két évig dúló pestisjárvány, sokan meghatlak; a pogányok úgy vélték, hogy a keresztények miatt jön a városra a vész. Cipriánt oroszlánok elé akarták dobni. Valerianus császár üldözése idején száműzték Cipriánt, majd lefejezték. Egyike az Ősegyház azon püspökeinek, akiről sok feljegyzés maradt.
——————-
St. Kim és Csong koreai vértanúk. Világi hívek által jutott el Koreába Jézus tanítása a 17. század elején. 1836-ban francia misszionáriusok érkeztek ide s ezután elkezdődött a keresztények üldözése. 1839-ben, 1846-ban és 1866-ban százhárom keresztényt öltek meg, többségükben világi híveket, férfiakat, nőket, gyermekeket, fiatalokat és öregeket egyaránt. Papjuk, Kim, Jézus szenvedésére hivatkozva biztatta keresztény testvéreit, hogyha kell, bátran vállalják a halált.


Plébániai hirdetés, 2019. szeptember 8.

Évközi 23. vasárnap

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Szűz Mária szent neve
Péntek, Aranyszájú St. János
Szombat, Szent kereszt felmagasztalása

MISEREND:
Kedd, 19 ó. + Édesanyáért
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 16 ó. Idősek, betegek miséje
Szombat, 17.30 ó. + Milinszki Margit 3. éf.
Vasárnap, 10 ó.
*
A pénteki misén vegye a betegek szentségét, aki a 60-at betöltötte. Ezt egy életben egyszer kell venni. Akinek lelki hasznára van, veheti többször is, de nem egy éven belül.

Aranyszájú St. János 344-407
Antiochiában született, gazdag katona-családban. 18 éves korában keresztelkedett meg. Kiváló szónok volt. A császár úgy gondolta, János emelni fogja az udvar fényét tehetségével, ezért a konstantinápolyi püspöki székbe emelték, s egész Kis-Ázsiának prímása lett. Szociális intézményeket alapított; a szentmise menete, szerkezete – amely máig él nálunk is – az ő nevéhez fűződik. Keményen harcolt az eretnekek ellen, de a császári udvarnak is nyíltan szemére vetette a fényűző életmódot. Egyre több ellensége lett a császári udvarban is és egyháziak részéről is. Rangjától megfosztották, száműzték. Száműzetésben halt meg. A nép azonban nem felejtette el Jánost. A császár fia és lánya hozatta haza maradványait, halála után 31 évvel, s bocsánatot kértek szüleik gonoszságáért.

Szűz Mária szent neve
XI. Ince pápa rendelte el ezt az ünnepet annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek legyőzték a törököket Bécs alatt. Ez a győzelem indította meg Magyarország felszabadítását a 150 évig tartó török uralom alól. Ennek emlékét őrzi a Sas-hegyen az 1686-os szám. Az 1970-es katolikus naptárreform eltörölte ezt az ünnepet, de magyar és német területen tovább engedélyezte.