Plébániai hirdetés, 2019. július 21.

Évközi 16. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Mária Magdolna
Kedd, St. Brigitta
Szerda, Árpád-házi St. Kinga
Csütörtök, St. Jakab apostol
Péntek, St. Joakim és Anna

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó. + Mechler Ferenc 30. éf. és hozzátartozói
Vasárnap, 10 ó.
*
Szent Brigitta, 1302 – 1373
A svédek nagyasszonya; nyolc gyermek anyja; misztikus író; rendalapító. Nagy családi birtokukat maga vezette, jó gazdaként. Férje korai halála után Rómába költözött, ahol sokat fáradozott azon, hogy a pápa Avignonból visszakerüljön Rómába (V. Kelemen, francia származású pápa, 1309-ben Avignonban telepedett le. Ettől kezdve itt tartózkodott 15 egymást követő pápa, 70 éven át, Róma helyett. Ezt nevezték a történészek a pápák avignoni fogságának). Jeruzsálemi zarándoklatán átélte Jézus szenvedését. Megalapította a Brigitták rendjét. Látomásait, misztikus élményeit írásban is megörökítette. Svédország 1523 után a reformációhoz csatlakozott /ma is kevés ott a katolikus/, ennek ellenére szívesen emlegetik Brigittát a svédek legnagyobb asszonyaként.
—————
Szent Kinga, 1224 – 1292
IV. Béla magyar király elsőszülött leánya /Margit és Jolán előtt/. Boleslaw, lengyel királyhoz ment férjhez. Mindketten sokat jótékonykodtak. A tatárok – Magyarország után – Lengyelországot is végig rabolták, Kingáéknak is menekülniük kellett, akárcsak apjáéknak korábban a magyar földön. Hazalátogatásakor apja neki ajándékozta az egyik máramarosi sóbányát, amelynek főaknáját Kingáról nevezték el Kunigundának. Férje temetésén /1279/ már a klarissza apácák ruháját viselte. Abba a zárdába vonult, amelyet korábban férjével együtt építettek. Vele tartott a szintén özvegységre jutott húga, Jolán is. A kolostort egy újabb tatárbetörés után újjá kellett építeniük. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá-, II. János Pál pedig 1999-ben szentté avatta.


Plébániai hirdetés, 2019. július 14.

Évközi 15. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Bonaventura, püspök
Csütörtök, St. Hedvig királynő

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Szent Bonaventura, 1217 – 1274
Súlyos gyermekkori betegségéből Assisi St. Ferenc gyógyította ki és ő adta neki a Bonaventura nevet, a János helyett. A párizsi egyetemen együtt tanult Aquinoi St. Tamással, s itt lépett a ferencesek rendjébe, majd a rend vezetője lett. Tamáshoz hasonló nagy elme volt, az utókor a szeráfi doktor címmel tűntette ki. A hagyományos bencés szellem mellett megjelent ferences szellemet egymáshoz simította az arany középút alkalmazásával. A II. Lyoni Zsinaton része volt abban, hogy létrejött a görögökkel az unió. A. St. Tamás dogmatikus-, Bonaventura misztikus beállítottságú volt; a különféle emberek együttműködésükkel a közösség javára egészítik ki egymást. Halála után néhány évre már szentté avatták.

Szent Hedvig /1373-1399, élt 26 évet/. Nagy Lajos magyar és lengyel király leánya. A király halála után Mária nevű leánya örökölte a magyar, Hedvig pedig a lengyel trónt. Hedviget 1384-ben koronázták meg Krakkóban. A litván királlyal kötött házasságot, aki – megkeresztelkedése után – II. Ulászló néven került a lengyel trónra. A litvánok megtérítése végett a királyi pár megalapította a vilniusi püspökséget. Sok jótéteményéért Hedviget a lengyelek halálától kezdve tisztelték – Jadwiga-ként emlegetik -, bár csak 1997-ben avatta szentté II. János Pál pápa.


Plébániai hirdetés, 2019. július 7.

Évközi 14. vasárnap

ÜNNEPEK:
Csütörtök, St Benedek apát, Európa védőszentje

MISEREND:
Kedd, 19 ó. + Ferenczi Béláné Golitkó Terézia
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó. + Rózsahegyi Ferenc, neje Scherczer Krisztina
Vasárnap, 10 ó. + Rózsahegyi Lászlóné Keil Ilona
*

Szent Benedek 480 – 547
A nyugati szerzetesség megalapítója.
Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Róma ekkor a hanyatlás állapotában volt; azt mondogatták: Aki nem akarja elveszíteni keresztény vallását, meneküljön Rómából. Benedek is egy barlangba menekült és éveken keresztül ott élt. Meghívták az egyik kolostor apátjának, de amikor rendet próbált teremteni a szerzetesek között, meg akarták mérgezni. Visszament a barlangba, de hamarosan remeték serege vette körül. Kolostorokat épített és szabályzatot írt.
A Montecassino kolostor (Rómától nem messze) lett később a bencések anyaháza. Jelszavuk: imádkozz és dolgozz. A bencések élenjárói voltak az európai kultúra fejlesztésének. Megtérítették az angolszászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat; mesterségeket, építészetet, földművelést, betűvetést stb. tanítottak.
Géza fejedelem 996-ban telepítette őket Szent Márton hegyére (Pannonhalma). Adalbert és Gellért szent püspökök is bencések voltak.


Plébániai hirdetés, 2019. június 30.

Évközi 13. vasárnap
PÉTER-FILLÉR GYŰJTÉS

ÜNNEPEK:
Kedd, Sarlós Boldogasszony
Szerda, St. Tamás apostol

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Köszönjük az úrnapi körmenet előkészületeit, az oltárok (sátrak, színek) elkészítését, majd eltakarítását!
*
Szent Tamás apostol
Hitetlennek, kételkedőnek szokták mondani Tamást, az ismert feltámadási jelenet miatt (a János evangéliumban találjuk, 20,24). Magunkra kell ismernünk az ő magatartásában, hiszen nagyon is emberi az. A megtapasztalás igénye hozta létre az ember egyik nagy erejét, a természettudományt. A szólás-mondás az egyszerű dolgot is nehezen elfogadó embert tamáskodónak szokta nevezni. Tamás kérdésére hangzott el Jézus egyik legszebb mondata (Jn.14):
– Uram, azt se tudjuk, hová mégy! – hogyan ismerhetnénk hát az utat?
– Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Indiában hirdette az evangéliumot, s ott is halt vértanúhalált. Az indiai keresztények ma is szent Tamás apostolra vezetik vissza kereszténységüket.

Sarlós Boldogasszony
Az Angyali Üdvözlet után Mária – Jézust magzatként hordozva – útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet, Keresztelő János anyját. A magyar nép Mária kezébe adta a sarlót, minthogy aratás ideje van. Erzsébet házában maradt, amíg János meg nem született. Boldog találkozás volt ez.


Plébániai hirdetés, 2019. június 23.

Úrnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Keresztelő St. János születése
Csütörtök, St. László király
Péntek, Jézus szíve
Szombat, St Péter és Pál apostolok

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap (évk.13), 10 ó. PÉTER-FILLÉR GYŰJTÉS

*
Szent László király, élt: 1046-1095, király volt: 1077-1095
Lengyelországban született. Apja I. Béla magyar király, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király lánya. Négyéves korában hazajöttek Magyarországra. Apjától a vitézséget, anyjától a vallásos lelkületet tanulta. Két házassága révén rokonságba került a németekkel és a görögökkel. 22 évesen hat kunt győzött le a cserhalmi ütközetben és megszabadított egy elrabolt magyar lányt. Ezután legendák nőttek körülötte. A folyton betörő kunokat letelepítette; Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta. Rendet tett az országban; befejezte István király apostolkodó munkáját: megszilárdította a kereszténységet. Nemcsak magas termetével tűnt ki, de vallásosságával, igazságosságával, vendégszeretetével is; benne egyesült a vitéz, a jó király és a krisztuskövető szent. Nagy St. Gergely pápa engedélyével 1083-ban szentté avatta Istvánt, Imrét és Gellértet. Ötven évesen halt meg agyvérzésben, Nagyváradon temették el. Hermáját (arcmásolat) a győri székesegyház őrzi. Az 1192-es szentté avatása előtt a nép már szentként tisztelte.


Plébániai hirdetés, 2019. június 16.

Szentháromság
TE DEUM a tanév befejezése alkalmából

ÜNNEPEK:
Péntek, Gonzága St. Alajos
Vasárnap, Úrnap, az Oltáriszentség ünnepe

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, Úrnap, 10 ó.
*
Az úrnapi sátrakat készítsétek el a szokásos jó ízléssel.

*
A Karitász összejövetele csütörtökön 17 órakor le a plébánián.

*

Nyári napforduló (jún. 21): innentől az éjszakák hosszabbodnak a nappalok rovására, a téli napfordulóig (dec. 22)

*

Gonzága szent Alajos, 1568 – 1591
Olasz főúri családban született; elsőszülött a nyolc testvére között. Őrgrófi méltóságra kellett volna készülnie, ő azonban a következő elhatározásra jutott: Jobb Istennek szolgálni, mint az egész világon uralkodni. Rómába ment a jezsuita kollégiumba. Kiváló képességei miatt a rend sokat remélt tőle a jövőben. Családjában, rokonai közt dúló hatalmi harcokat csillapítani igyekezett. Az 1590-es éhínséget pestisjárvány követte. A kollégium növendékei beálltak az önkéntes betegápolók közé. Alajos pestisben halt meg Rómában. Élt 23 évet.

Jön a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje; a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!


Plébániai hirdetés, 2019. június 9.

Pünkösd, A Szentlélek eljövetele
GYERMEKEK MEGÁLDÁSA
Évközi 10. hét következik, zöld

2019
Nyári napforduló – június 21.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária, az egyház anyja
Kedd, St. Barnabás apostol
Csütörtök, Páduai St. Antal
Szombat, Árpád-házi boldog Jolán
Szentháromság vasárnapja

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Rózsahegyi József, neje Mechler Teréz, fiuk József
Mise a kápolnánál, TE DEUM a tanév befejezése alkalmából
*
Páduai (padovai) St. Antal, portugál, 1195-1231
Gazdag szülei az Ágoston-rendi kanonokokhoz küldték tanulni; itt megszerette a szerzetesi életet. 1220-ban Marokkóból Európába hozták a ferences vértanúk maradványait. Ez olyan nagy hatással volt Antalra, hogy a ferencesek közé állt. Maga is Marokkóba akart menni misszióba, de megbetegedett és onnan visszaküldték. A vihar az olasz partokra sodorta hajójukat. Találkozott St. Ferenccel; kortársa volt a mi St. Erzsébetünk is. Antal híres szónok lett. Egy alkalommal azonban az olasz halászok kigúnyolták, mire ő a halakat szólította: legalább ti hallgassátok, mit beszélek Istenről. A közelben ezernyi hal dugta ki fejét a vízből, s e látvány után a halászok valamennyien megtértek. A szegényekre minden nap gondja volt. Máig a szegények támogatását szolgálja a minden kat. templomban meglévő Szent Antal Persely, mellette a szent szobrával, karján a kis Jézussal. Antalnak egy alkalommal megjelent kis Jézus, ennek emléke él szobraiban. Padova felé haladva halt meg, út közben. A padovaiak templomot kezdtek építeni tiszteletére, amit 32 év múlva fejeztek be. Halála után három évvel már szentté avatta IX. Gergely pápa. Koporsója felnyitásánál St. Bonaventura is jelen volt. Istent hirdető és dicsőítő nyelvét épségben találták elporladt testében.
*
Jön a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje; a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!


Plébániai hirdetés, 2019. június 2.

Jézus mennybemenete

2019
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál), Te Deum
Nyári napforduló – június 21.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Lwanga Károly és 21 tárasa, afrikai St. vértanúk
Szerda, St. Bonifác püspök vértanú
Pünkösdvasárnap, A Szentlélek eljövetele

MISEREND:
Hétfő, mise a 15 órai temetés után
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 17.30 ó. + Kárpát János Miklósné Ulbrich Beáta
Pünkösdvasárnap, 10 ó. Élő gyermekekért
GYERMEKEK MEGÁLDÁSA
*
Lwanga St. Károly és 21 társa, vértanúk, +1887
Ugandai négerek voltak; francia misszionáriusok keresztelték meg őket. Károly a királyi apródok vezetője volt. A királyi udvarban több magas rangú hivatalnok is keresztény volt. Egy király elleni merénylet után a királyt a keresztények ellen fordították. aki elkezdte kivégeztetésüket. Károlyt elevenen megégették, gondolva, hogy a többiek megrettennek és megtagadják hitüket. A hóhérok parancsnoka kérte a fiát, fusson el, de az azt mondta: a többiekkel együtt akarok meghalni Jézusért. 1964-ben avatta őket szentté VI. Pál pápa.

Szent Bonifác, püspök vértanú, 672-754
Jómódú angol nemesi családban született. Bencés kolostorban tanult. 30 éves korában szentelték pappá. Rövid missziós utat tett a frízek földjén. 719-ben II. Gergely pápa neki és a többi angolszász társának felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Bajoroszágon, Thüringián keresztül ismét a frízekhez megy, s ott 3 év alatt több ezer embert keresztelt meg. Fuldában megalapította a máig híres kolostort és számos női kolostort is alapított. Megszervezte a bajor, a passaui, a regensburgi, a salzburgi, az eichstӓtti egyházmegyéket. Már nyolcvan felé járt, amikor ismét a frízekhez ment, ahol 38 évvel azelőtt elkezdte munkáját. Itt egy fegyveres pogány csapat támad rá és megölték. Sírja Fuldában van. A németek apostolukként tisztelik, amint mi szent István királyt.

Jön a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!


Plébániai hirdetés, 2019. május 26.

Húsvét 6. vasárnapja
Tömegtájékoztatási világnap. Isten oltalmába ajánljuk a médiákban dolgozókat.

2019
Pünkösd – június 9. Gyermekek megáldása
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál), Te Deum
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Szombat, St. Jusztin vértanú
Vasárnap, Jézus mennybemenete

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó. Hálából a Szűzanya tiszteletére
Vasárnap, 10 ó.
*
St. Jusztinusz vértanú 100 – 166
Szamariában született, pogány görög szülők gyermekeként. Az igazságot kereste, mint filozófus, s ezt a kereszténységben és Jézus Krisztusban találta meg. Ezután vándorprédikátorként hirdette Jézust. Hosszú útja végén Rómába érkezett, ahol saját iskolát alapított. Sokat írt; védelmezte az üldözött keresztényeket, hazugságnak tartotta a vádakat, amelyeket ellenük felhoztak. Filozófus társa és ellenfele – Crestentius – feljelentette őt a hatóságnak. Elfogták, s mivel hite megtagadására nem volt hajlandó, lefejezték, társaival együtt.

Az Esztergomi Rendőrkapitányságnak, a plébánia megtámadása ügyében lefolytatott eljárása elismerést és dicséretet érdemel!
Köszönöm a szomszédok- és a mentősök segítségét is! Kardos Mihály plébános


Plébániai hirdetés, 2019. május 19.

Húsvét 5. vasárnapja

15 órakor Tokod, Tát és Mogyorósbánya 28. összejövetele a Szent Orbán kápolnánál, a Szőlőhegyen. Ebben az évben Tokod rendezi.

2019
Pünkösd – június 9. Gyermekek megáldása
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Boldog Apor Vilmos püspök vértanú
Péntek, Szűz Mária keresztények segítsége
Szombat, I. St. Orbán pápa
Vasárnap, Tömegtájékoztatási világnap. Isten oltalmába ajánljuk a médiákban dolgozókat.

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó. 12 ó. A felújított Polgármesteri Hivatal átadása, megáldása
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
I. Orbán pápa, szent vértanú
222 – 230 években ült a pápai székben. Egyházfősége kezdetén békés időszak volt, később – Severus császár idején – kitört a keresztény-üldözés, amiben már volt gyakorlata a császároknak. Orbán és papjai a Róma melletti, földalatti sírkertbe, az úgynevezett katakombákba húzódtak az üldözések elől. Amikor elfogták őket, Orbán bátran megvallotta keresztény hitét és papjait is erre biztatta. Szabadságuk ára hitük megtagadása lett volna, de erre nem voltak hajlandók. Megkínozták őket, Orbán pápát lefejezték, majd a többieket is megölték.
A fagyosszentek (Pongrác, Szervác, Bonifác) után még az Orbán-nap körüli idő is faggyal fenyegethette a szőlőket, ezért a szőlősgazdák szent Orbánhoz folyamodtak a fagy elkerülése érdekében. Szent Orbán pápát pásztorbottal és szőlőfürttel szokták ábrázolni.